Концепции за структурата на личността

Стандарт

Специално за всички преписвачи и копипейстъри публикувам един реферат   по Обща психология, който и аз копипейстнах и поукрасих оттук-оттам!

      Човекът е удивително същество. Някои биха казали – цяла вселена. С петте си сетива, от зората на своето осъзнато битие до ерата на космическите полети, той изследва заобикалящите го природни дадености, изучава естествените закони и наблюдава с нестихващ интерес явленията около себе си. В днешните времена на постмодернизъм и геоинформация, на  цивилизованост и просвещение питащият се рационален дух на Хомо Сапиенс вече е покорил просторите на сушата, потайностите на морската шир, вникнал е в недрата на земята, разбил е ядрото на атома и гледа към безбрежната площ на космоса, която, по ирония на съдбата, може би след еони ще се свие пак до размерите на малка орехова черупка. И въпреки напредъка на компютърните технологии, развитието на медицината, проникновението на великите религии, вековете опит на спиритуалисти и шамани, и твърденията на медиуми от цял свят, че свободно черпят познание от „световното информационно поле“ остава неразгадана ТАЙНАТА на необятната човешка душевност. А с нея повече от столетие се занимава и вещата наука на Психологията.

            Централно място в нейното поле на работа заема въпросът за човешката личност. Да, онова ефимерно съчетание между индивид, индивидуалност, характер и духовни качества. Свойството на човека да бъде нещо повече от животното и нещо по-малко от бога.

            Към човешката личност и концепциите за структурата й е насочена моята работа в този текст. В следващите редове ще проследим заедно, уважаеми читатели, основните утвърдени концепции  в психологическата наука  за структурата на човешката личност.

            Спрях се на тази тема, защото изучаването й, лично за мен, а и за Вас, уважаеми читатели, би отворило нови хоризонти в нашата персонална идентичност и самоопознаване, би ни приближило към онова заветно въжделение, което е влязло в основата на най-важните митове за произхода на човека и е наша отличителна черта, наш първороден грях – порива към знание.

            Сега ще Ви приканя към малко търпение и известна доза концентрация, и ще Ви припомня думите на Зигмунд Фройд, с които той въвежда студентите си в неговия лекционен курс по Психоанализа: „Ако непознаването на материята не ви позволява да си съставите мнение, не бива нито да вярвате, нито да отричате. Трябва просто да изслушате това, което ще ви разкажа, и да го оставите да ви въздейства.“.

            Преди да пристъпим към прегледа на основните концепции за структурата на личността е наложително да дефинираме самото понятие личност.

            Според класическата дефиниция, личност е „човекът като индивид, лице с присъщите му духовни качества“. Първичната употреба на понятието се свързва с древногръцката философия, която въвежда термина „просопон“, лице, актьорската маска, употребявана в гръцките трагедии. По-късно, в римската философия, се въвежда понятието „persona“, чиято етимология отново е свързана с театъра – „per sonare“, „звуча“ – заради отвора на маската, през която се чувал гласът на актьора. Определянето на една личност като такава е комплексен въпрос. Личността – ако прибегнем до един редукционистки подход – представлява резултат от процеса на възпитание и самовъзпитание. Не всички хора могат да бъдат личности, тези които не осъзнават своята индивидуалност не могат да бъдат.[1] Тук опираме до аналогията с философския казус за съществото и същността – само осъзнатото същество, това със свои собствени извън инстинктивни нагласи, рефлексии, възпитание бива считано за същност.

            Личността, това е човекът с неговия неповторим и специфичен начин, по който се приспособява и адаптира към обкръжаващата го социална среда. Понятието изразява и степен в развитието на човека. Повечето психолози са съгласни с определението за личността като съвкупност от социални отношения, но що се отнася до нейния произход, прояви и еволюция, сякаш няма единно мнение. Както правилно отбелязва един полски психолог – „Теориите за личността са почти толкова на брой, колкото и психолозите.“.

 И тези теории най-общо могат да се определят като:

 БИОГЕНЕТИЧНИ ТЕОРИИ – те поставят в основата на развитието на личността биологически предпоставки като: процеса на съзряване на организма, структурата на тялото, инстинктите и т.н.

 СОЦОИГЕНЕТИЧНИ ТЕОРИИ – те се стараят да обяснят личността, изхождайки от взаимоотношенията на човека с другите хора и от структурата и характера на обществото.

 ПСИХОГЕНЕТИЧНИ ТЕОРИИ – този подход приема за значими както вродените предпоставки, така и влиянието на средата за появата и развитието на личността, но поставя на преден план конкретни психични процеси, които определят това развитие.

            Психолозите, по подобие на астрономите и тяхната лелеяна блян за една синтезна теория между Квантовата и тази на Относителността, си мечтаят за Обща теория на личността. Да се надяваме, че това някога ще стане, но дотогава… си оставаме с постулатите на класиците, които дори и да не са най-точни, са основата, на чиито рамене ще стъпят учените от бъдещето, за да откъснат зрелия плод на обединената теория за личността.

 1. Зигмунд Фройд

            Основател на психоанализата и глъбинната психология. Роден във Фрайбург (Моравия). През 1860 г. семейството се премества във Виена, където остава до 1938 г.  След завършване на медицина във Виенския университет той се стеми към научна кариера. Освен страстта си към изследователска работа и частна практика, на които посвещава по-голямата част от времето си, намира време за шах, посещения на опера и театър. Отличавал се е с изключителна работоспособност, феноменална памет и жажда за знания в различни области. Негови кумири са били Дарвин и Гьоте. Неговите съчинения са в 24 тома. Много и упорито е работил даже в последните години от живота си. Умира през 1939 г. в Англия.

            Първоначално Фройд очертава организация на психиката, наречена „Топографски модел на личностната организация“. Съгласно този модел, в психичния живот на човека могат да се разграничат три степени: съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано. Сферата на съзнателното се състои от преживявания, които осъзнаваме в даден момент от време. Съзнанието обхваща много малък процент от информацията, съхранявана в човешкия мозък.

            Сферата на предсъзнателното, наричана „достъпна памет“, включва в себе си опита, който не осъзнаваме в даден момент, но можем бързо да върнем в съзнание или спонтанно, или в резултат на минимално усилие. Според Фройд предсъзнателното поставя мост между съзнаваната и несъзнавана психична област.

            Сферата на несъзнаваното е самата дълбока и значима област на човешкия разум. Неъзнаваното представлява хранилище на примитивните инстинкти, емоции и спомени, които изпълват съзнанието. Доказателство за несъзнаваните процеси са забравени травми от детството, скрити враждебни чувства към родителите или сексуални желания, които не осъзнаваме.

            Структура на личността

             Концепцията за несъзнаваните психични процеси се явява централна в ранните описания на личностната организация. В началото на XX век Фройд преразглежда своя модел и въвежда три личностни структури: ид, его, суперего. Представеният модел е известен като „структурен модел на психичния живот“. Взаимовръзката между тези личностни структури и степента на съзнание показват, че докато сферата на ид-а е изцяло несъзнавана, то сферата на его-то и супер-егото действат на всеки от тези три нива на съзнание. Съзнанието обхваща всичките три личностни структури.

            Ид.

            Името „ид“ има латински произход и по Фройд означава изключително примитивен, инстинктивен и вроден аспект на личността. Функционира изцяло в сферата на несъзнаваното и е свързано с инстинктивните биологични подбуди. Ид-а съхранява своето значение през целия живот, макар и примитивен и освободен от ограничения. Подчинява се на т.н. принцип на удоволствието, изразяващ се в импулсивни, ирационални и нарцистични маниери, без значение за последствията за другите или самосъхранението. Фройд предполага, че ид има ролята на посредник между соматичните (телесни) и психичните процеси в организма.

     Его.

            Името его идва от латинското „аз“. Егото се стреми да изрази и удовлетвори желанията на ид в съответствие с ограниченията, налагани от външната среда и социалната реалност. В този смисъл его-то помага за обезпечаване на безопастност и самосъхранение на организма. За разлика от ид-а, природата на който се изразява в принципа на удоволствието, его-то се подчинява на принципа на реалността. Его-то, за разлика от ид-а, разграничава реалността от фантазията, променя се в съответствие с новия опит и участва в рационално-познавателните дейности.

     Суперего.

            За нормалното функциониране на индивида в обществото е необходимо притежанието на система от ценности, норми, етика, разумно съвместими с приетите от обкръжението. Суперего идва от латинското „супер“ – „свръх“ и „его“ – „аз“. Суперего-то е последният компонент на развиващата се личност, представляващо интернализирана версия на обществените норми и стандарти в поведението. Според вижданията на Фройд, човек не се ражда със суперего. Децата го придобиват, благодарение на взаимодейтвието с родителите, учителите и другите „формиращи“ фигури. Фройд разделя суперегото на две подсистеми: съвест и его-идеал.  На Фройд принадлежи хипотезата за петте последователни стадия на развитие на личността: орален, анален, фалически, латентен, генитален

2. Алфред Адлер (1870-1937)

            Роден във Виена. Завършил Виенския университет. През 1902 г. влиза в кръга на Фройд. Бил е първият президент на Виенското психоаналитично общество. През 1911 г. поради теоретични разногласия с Фройд го напуска (психоаналитичното общество) и основава Асоциация на индивидуалната психология. Открива консултативни центрове в училища, където провежда обучаващи програми с учители, социални работници и родители. През 1932 г. ,с разпространение на нацизма, А. Адлер емигрира в САЩ. Умира през 1937 г. в Шотландия.

          Алфред Адлер често е представян като ученик на Зигмунд Фройд, противопоставящ се на своя учител и създаващ своя собствена концепция. Основните тези на индивидуалната психология, която той кодифицира,  се изразяват в разбирането за индивидуалното като единно и самосъгласуващо се цяло. Адлер назовава своята теория „индивидуална“, по аналог на латинското „individuum“, означаващо неделим. Изхожда се от разбирането, че нито една проява на жизнена  активност не може да се разглежда в изолация, а само в съотношение на личността като цяло: в мисленето, в чувствата, в действията и др. Тази единност в личността Адлер определя като стил на живот.

             Той концептуализира следното:  човешката личност може да бъде обяснена телеологически, отделните й елементи са доминирани от водещата цел за свой идеал на несъзнателното на индивида, за да превърне чувствата на малоценност в превъзходство (или по-скоро в пълноценност). Желанията на собствения идеал са спирани от социални и етически изисквания. Ако противодействащите фактори се пренебрегнат и индивида свръхкомпенсира, тогава ще се появи комплекс за малоценност, подхранвайки опасността за индивида да се превърне в егоцентричен, жаден за власт и агресивен или по-лошо. Той смята, че човешката личност може да бъде обяснена телеологически, отделните елементи са доминирани от водещата цел за свой идеал на несъзнателното на индивида, за да  се превърнат чувствата на малоценност в превъзходство (или по-скоро в пълноценност). Желанията на собствения идеал са спирани от социални и етически изисквания. Признавайки значението на наследствеността и обкръжаващата среда за формиране на личността Адлер приема, че индивидуалността е продукт на тези две влияния.

3. Карл Густав Юнг (1875-1961)

            Швейцарски психолог и психиатър. След завършване на Базелския университет през 1900 г. е работил в Цюрих. В този период се интересува от психоанализа и започва кореспонденция със З. Фройд. Тяхната среща в 1907 г. полага началото на продължително сътрудничество и активна дружба.

            К. Г. Юнг е бил първият президент на Международната психоаналитическа асоциация. В 1913 г. настъпва разрив в личните взаимоотношения и научни контакти с Фройд, свързани с несъответствия в разбирането за ортодоксалната психоаналитическа теория за либидото. Юнг напуска клиниката и се ориентира към научна работа и частна практика. През тези и последващите години се поставя едно от основните понятия в неговата концепция – понятието за колективното безсъзнателно.

            В резултат на преработката от Юнг на психоаналитичните възгледи се явява цял комплекс от сложни идеи из различни области от познанието, като психология, философия, астрология, археология, теология и литература.

            Концепция за структурата на личността

            Според Юнг, душата (аналогично на личност) се състои от три отделни, но взаимодействащи структури: 1) его, 2) лично безсъзнателно и 3) колективно безсъзнателно. Той изказва хипотезата за т.н. архиетипове (първични модели).

            Его.

            Явява се център в сферата на съзнанието. То е компонент на психиката, включващ мисли, чувтва, спомени, благодарение на които ние чувстваме своята цялостност, постоянство и се възприемаме като хора. Его-то служи на нашето самосъзнание и благодарение на него ние виждаме резултатите от своята съзнателна дейност.

            Лично безсъзнателно.

            Съчетава в себе си конфликти и спомени, които понякога биват осъзнавани, но по-късно потиснати и забравени. Според Юнг в личното безсъзнателно се съдържат комплекси от емоционално заредени мисли, чувства, спомени, съдържащи се в миналия личен опит на индивида или в родовата му памет.

            Колективно безсъзнателно.

            Дълбок слой в структурата на личността, според Юнг, който представлява хранилище на латентни следи от човешката памет, дори от човекоподобните ни предци – фантастът Франк Хърбърт взаимства този модел в романа си „ДЮН“, където го пресъздава в описанието на Бене-джезъритския орден. В него се отразяват мисли и чувства, общовалидни за всички човешки същества и резултат от нашето общо емоционално минало. Разбирането на Юнг за колективното безсъзнателно се свежда до цялото духовно наследство на човешката еволюция, възродена в структурата на мозъка на всеки индивид. В този смисъл съдържанието на колективното безсъзнателно се съхравява благодарение на наследствеността и е еднакво за човечеството. Това е концепция, станала основна причина за разрива в отношенията мужду Юнг и Фройд.

            Според хипотезата на Юнг, колективното безсъзнателно се състои от мощни първични психически образувания, наречени архетипове (първични модели). Това са вродени идеи или спомени, които предразполагат хората да възприемат, преживяват и реагират на събитията по определен начин. В този смисъл са по-скоро предразполагащи фактори, под влияние на които хората реализират в своето поведение универсални модели на възприятия, мислене и действия.

            Юнг нарича организиращия център в психичната система Цялостна личност или Тоталност на психиката. Тя се доближава до идеята за Висшия аз и е назовавана в различните култури Добър дух, Гений, Вътрешен спътник. Други подчасти на личността са Сянката (атрибут на Его, чрез който се осъзнават малките грехове и недостатъците, тъмната страна на емоциите) и Анимусът/ Анимата.

4. Епигоните

            Авторите, които третират проблема за личността, разглеждайки го от различни страни, разработват и свои модели за нейната структура.

            Вилхем Вунд приема, че фокус при личността е нейното съзнание. Според У. Джеймс фокусът е в стремежа на личността към развитие и просперитет в материалния свят.

            Редица автори като К. Хорни, К .Роджърс, Г. Олпорт, А. Маслоу и др., отхвърлят подхода за надценяване на ирационалните компоненти на психиката при конструиране на структурата на личността. Те акцентират основно върху стремежа на хората към сигурност и безопасност, към задоволяване на собствените желания и потребности, върху самооценката на личността, върху общуването със себеподобните, върху изпълнението на социални роли, върху самоактуализацията на личността и т.н.

            С. Рубинщайн психологизира структурата на личността. Според Рубинщайн в нея доминират елементи като: насоченост, способности, темперамент и характер. Все пак той успява да разшири този подход, като заявява, че структурата на личността се базира на това какво човек желае, какво може и какво действително е.

             К. Платонов разработва следния модел за структурата на личността. Според него тя е конструирана от четири подструктурни образувания:

1) социално обусловена подструктура – включва самосъзнание, ценностни ориентации, социализация

2) психическа подструктура – психически процеси, психически качества, психически състояния, мотивация

3) биологически обусловена подструктура – висша нервна дейност, заложби, инстинкти, начин на обмяна на веществата

4) подструктура на социалния опит – минал опит, знания, умения

            Х. Айзенк построява своя модел за личност, посредством т.нар. диспозиционен подход. Описва личността посредством диспозиции (черти), като залага и доминиращи личностни качества и състояния като интроверсия, екстраверсия и невротизъм.[2]

*      *      *

            В заключение ще довавя думите си от началото, че човекът е пъстра палитра от най-различни съчетания и нюанси между основните цветове на живота. Това дали си интроверт, екстроверт, меланхолик, сангвиник, холерик и т.н. е следствие от уникалната среда, в която си попаднал и сред която ти е отредено да изживееш дните си на Земята. Живейте така, както чувствате вътрешно, че трябва да живеете и бъдете себе си в трупането на опит!

Източници:

 

Лекция по психология от Интернет

http://bg.wikipedia.org/wiki/Личност

http://www.rionamorgan.com/?p=788

Бележки:

[1] http://bg.wikipedia.org/wiki/Личност – Личност,  23.01.2014г.

[2] http://www.rionamorgan.com/?p=788 rionamorgan.com 24.01.2014г.

Хайде да говорим за история!

Стандарт

Реферат по история (цъкнете на лилавия надпис „Реферат по история„, за по-хубав и подреден текст с картинки, а и ако искате да изтеглите във pdf)                 

                        СУ „Св. Св., Вси светии – Климент и Одрински                                                      

                                                                      РЕФЕРАТ

                                                                        на тема

                                             Историческата памет на българите

 

  

                     Изпълнил                                                                  Възложил                Президентът на Галактиката                                        Херодот от Халикарнас

       Пред вас е преработената версия на един от най–добрите ми доклади. Първоначално той бе предназначен за „минаване на номера“ по един предмет от втори курс в историческия факултет – „Дидактика на Историята“, но впоследствие интересът ми към темата се възобнови и реших да го доусъвършенствам и представя пред компетентна аудитория (Ваша милост). Това, което ще прочетете тук, навярно ще ви ощипе, или ще шибне здрав шамар на патриотизма и на националистическото ви съзнание! Но това е нуда веритас!

Начало

      Ученикът в гимназията си казва: „Защо да си уча уроците по история, няма смисъл! С какво тя ще ми помогне в практическия живот? Не ми е нужна тази тъпотия!“.                     

      Наистина, нужна ли ни е историята, нужна ли ни е историческата памет?                       Отговорът, макар и доста съмнително, е  – „ДА“!

   Какво помним от историята и защо го помним? Какво не трябва да забравяме?                  Какво е отношението и знанието на българите към историческото им минало?                     Откъде сме придобили познанията си за него и стереотипна ли е представа  ни за историята на българският народ?

    Критерии за определянето на една нация като такава са общото  историческо и обществено съзнание на съставляващите я человеци. Историческото съзнание обединява националните общности, то им дава вяра в собствените сили по време на трудност, утвърждава общоприетата ценностна система и ги сплотява духовно. Ние, българите, се чувстваме като едно цяло благодарение на общото ни историческо съзнание. Именно заради него сме нация и сме си наши, а етническите малцинства са мръсни и чужди.

    Историческото съзнание (съвкупност от представи, възгледи, идеи и теории за миналото) провокира развитието на историческата памет, а историческата памет, ако е добре съхранявана, улеснява целите на историческото съзнание. Първоначално историческата памет на българите се е съдържала във фолклора (народната творческа култура), където е била примесена с митологичните представи на простите и добродушни селяни. Възмутен от сребролюбието на гърчеещите се чорбаджии и от невежеството на потиснатите селяни, един средно образован свещеник  решава да помогне на своите братя по род  да излязат от непрогледната тъма, в която се намират, и отправя към тях паметните слова: „О, неразумни и юроде, поради ч‘то се срамиш да се наречеш българин?“. След неговия призив силата на историята става известна на мнозина и те скоро  се научават да  използват  нейните възможности за управлението на историческото съзнание.

      Началото на научния процес за систематизирането на знанията  за миналото ни е е даден през Възраждането с дейността на народните будители. След оформянето на българската нация и създаването на суверенната българска държава историческите  изследвания  се поемат и протежират от държавния апарат.  Грижите за гражданското, включително и историческото възпитание на народа, също са в държавните юрисдикции. След 9 септември 1944г., с идването на комунизъма, дирижирането на общественото и историческото съзнание става още по строго регламентирано и мащабно, но тоталитарната държава изживява времето си, идва пазарната демокрация, а с нея свободата на  мисълта и прикритата манипулация.

    Историческата памет на българския народ е натрупвана в хода на неговото многовековно историческо развитие (нали българите са с държава още от 681г., къде-къде преди безисторическите американци). В същността си историческата памет представлява информация, фиксирана с ралични социо-културни средства, която се предава от поколение на поколение и служи на обществото във всеки един етап от неговото развитие. Чрез историческата памет обществото се самоопознава.

       Има различни нива на историческа памет.

      Първото и най-добре осведомено от тях е това на професионалните историци, но тук ще ви занимавам съвсем малко с него.

      С оглед на поставения проблем, в настоящия ми  „труд”  ще се опитам да ви запозная с останалите две нива на историческо съзнание: (ехеее, получи се точно като онези претенциозни и предвзети, засукани по типичен зубърски начин изречения, с които псевдоинтелктуалчетата се подмазват на ограничените и опиянени от академичния изказ асистенти).

    Така, другите две нива са: нивото на хората с някаква историческа памет, но без интерес към историята  (болшинството от българите) и нивото на хората, които се интересуват от история, но знанията им не са професионални (като моя скромност например ). Историческата памет на последните две категории человеци е повлияна от колективното (житейско) историческо съзнание, което се формира от продуктите на народното творчество, разказите и описанията на очевидци  (за дадено събитие), художествената литература, историческата публицистика (историческите романчета), образователната система, битовата история (на каквото ви учат вкъщи), медиите (телевизия, радио, вестници) и много други. При колективната историческа памет знанията за миналото са предимно емоционални и често им липсва подреденост и пълнота. Важно е,  и че отделните поколения человеци носят в съзнанието си различни представи и понятия за миналото.

      При възприемането на историята си сегашните българи приемат един почти напълно хомогенен и трудно опровергаем стереотип. Неговите основни очертания се изобразяват в следните описания: предимно се помни политическата история и помпозните факти от нея, които прославят нацията. Естествено, те са силно преувеличени и са резултат главно от комплексите на българските патриотични и политиканстващи учени  за  малоценността на държавата ни – комплекси, които са породени от сравнението с някогашното ни отминало регионално значение на Балканите! Помни се точно това, което повишава патриотичните чувства на скъпите ни съотечественици, а грешките почти не се споменават и бързо се забравят. В паметта на българина остава трагичното и героичното, което възвеличава народа му и го кара да се гордее с произхода си.

      Прекаленото изтъкване на трагичното и героичното от българската история води след себе си някои изключително негативни последици, като лютата омраза срещу нашите съседи и презирането на всичко, свързано с тях и с тяхната култура, колкото и да е близка до нашата. Независимо че проявите на ксенофобия и шовинизъм, както и техните привърженици, намаляха в последно време (благодарение на държавните поръчки за възпитание в толерантност и притъпяване на етническата нетърпимост), тази отрицателна нагласа в българското обществено мнение трудно може да се изкорени на място като Балканите (които произвеждат повече история, отколкото могат да изконсумират), за разлика от западноевропейските държави, които вече са се справили с този проблем.

         Когато се опитваме да си отговорим на въпроса – Кое от историята точно се помни?, – трябва да знаем, че това са основно сведенията за миналото, с които человеците осъществяват масово контакт, тоест онова, което е предоставено от т. нар. „гнезда на историята“. В тях първенствуващо място заемат медиите.

    Не вярвайте на всичко, което чувате и виждате по телевизията. Телевизията е официална трибуна и макар да се стреми да представи истината, тя се нуждае от пари, от печалба и  затова с лекота е готова да я пренебрегне и да ви баламоса здравата! Телевизорът е изкривяващо действителността и дневния ред на важните теми огледало. Функцията й е да държи в перманентно състояние на вечно развеселен идиот българския зрител. Голяма част от историята се помни просто защото обслужва целите на съвременността. Но историята не е като дядовата ръкавичка и в нея няма място за всички. Нейните съдържатели и разпоредители използват само потребното и удобното от нея, съгласно интересите си, а неизползваемите герои и сюжети се отстраняват, за да се направи място на полезните. Ето защо е важно да се каже, че историческата памет може да послужи  като силно идеологическо оръжие на мазните дупетати. Тя се използва още и от търговеца, предприемача, телевизионера и много други.

         Аз, преди около 5 минути, стигнах до извода, че общество като нашето е обречено на разруха без идеологическата спойка, която му дава историческата памет.

        Както знаете, или може би не знаете, всяка власт, за да остане цяла, се нуждае от един могъщ крепител, наречен идеология.

      Идеологията, това е последователна система от идеи, възгледи, ценности и представи за света, които определят отношението на групите и индивидите към процесите и явленията в света, насочват поведението им в обществото, определят легитимния социален ред и вида действия, необходими за неговото постигане и запазване. (Хей, Вие да не би да си помислихте, че съм достатъчно умен, за да измисля сам подобно определение? Не! Просто го взаимствах, така да се каже – изплагиатствах го.)

       Идеологията ни в момента е премереният национализъм , който с прекъсване от около 45г., властва в българските умове от края на възрожденския процес, когато е създадена и българската нация. Национализмът е универсално политическо явление, разпространено надлъж и нашир по нашата хубава планетка, но и неговото време ще премине с отмирането на модерния тип държава. Това, което ни очаква след него, е космополитността – гражданството на света. Но навярно ние няма да доживеем до тези светли времена, в които етническата нетърпимост и експанзионистичните войни между нациите, народите и държавите за вечната борба за оскъдните ресурси на Земята няма да ги има вече.

     Мисълта ми беше, че макар историята да изглежда ненужна на пръв поглед, тя е необходима и полезна, защото има функцията на нещо като невидима сопа, с която пастирът (дупетатите, политиците и държавостроителите) наставлява (манипулира) незабележимо стадата (народите и нациите).

     Освен че е средство за управление на народните маси, историята обслужва още няколко непосредствени (демек важни) цели: да се запомнят  и да се забравят определени неща (служейки си с нея, новите социални сили се стремят да премахнат предходните и да утвърдят своите идеи); да се отхвърля тежестта на историческия спомен (целта тук е да се парира крайния национализъм и отмъщението, за което той ламти); да се върне забравеното и да се повиши патриотичното чувство на народа               (с цел  замазване на положението по време на криза ).

          Май повтарям като папагал едно и също нещо, но за да го запомните, ще го кажа пак. Общоприето е, че една от най-важните функции на историческата памет е сплотяването на обществото. Ето защо при всеки повод, с причина, или без, властите организират чествания на различни героични и по-често трагични (поради спецификата на българската история) исторически събития.

          Аз не съм счетоводител, но е лесно да се досетя, че парите, пропиляни за повечето от глупавите чествания и възпоменания, могат да се пренасочат, като се игнорират част от тях,  за да се нахранят и подслонят, и да се осигурят с работни места доста от мургавите гладници – братяту роми, но и самите бедстващите наши братя българи от бедните региони! Все пак България е социална държава, а ние не сме сами в нея. Наш граждански дълг е да подпомагаме социално слабите. Ненавистта е запазена марка на глупаците! Умните человеци разсъждават!

       Когато определени индивиди биват изключени от областта на хуманните ценности, това не само снема тяхната вътрешна ценност, но е и причина за нанасянето на злини, унищожения и смърт – крайна форма на отрицанието от отсрещната страна на барикадата. Бездушието, жестокостта и безразличието към съдбата на по-слабите, на „другите”, се проявяват лесно, когато те са отхвърлени и представени като незаслужаващи милост, уважение и равни начала.

          Познайте кой етнос е с доминиращ демографски прираст в милата ни татковина – братяту роми. Шибаните националисти предлагат геноцид. Ако някои от тези брилянтни демографи започне спор с вас – просто го попитайте какво щеше да направи, ако той беше циганин!  Горепосоченото прочувствено обръщение беше предизвикано от осмислянето на един от негативните резултати на национализма  – расизма и движението за расова чистота.

          Каква е историческата памет на циганите, щом те са българи по националност? Не трябва ли и те да са приобщени към обществените ценностите на нашето историческо познание?

           Различни в единството и единни в различието – всички сме хора и  всички сме равни, е посланието на олимпийските игри. Интеграцията трябва да се извърши първо в душите, сърцата и умовете на человеците, иначе тя няма да постигне задоволително ниво на успеваемост.

          Проблематиката на  темата за историческата памет на българите ни изправя пред въпроса – Колко назад трябва да се помни историята? Две от мненията по този въпрос са: първо, че трябва да се помни много, ако то е важно, и второ, трябва да се помни самотова, което е нужно за съвремието и практиката (българите се доближават повече до втората теза).

          В историческата памет на българите са налице някои особености, с които бих желал да се запознаете:

1)Установено е, че обществото няма силна фактологическа памет – по-скоро се помнят оценките за фактите, отколкото самите факти!

2) В историческата памет остават трайно т.нар. „исторически явления“ – това могат да бъдат силни и влиятелни личности, важни периоди и др., а т.нар. „исторически факти“ се размиват с течение на времето!

3) Друга особеност е, че знанието за миналото има голяма връзка с  географското място на живот  – т.нар. „географска детерминираност“.

4) Следващата характерна особеност за историческата памет е, че хората забравят по-бързо съвременната, или по-новата история, докато далечната, по-старата, се знае по-добре от тях. Я бързо кажете през коя година е създадена България? А кога е приета в ЕС?

          Историческата памет най-често се провокира при старото поколение (от 60г. нагоре). Старите хора – пенсиите, имат по-силно развита историческа памет, за което допринасят свободното им време и донякъде старческата им припряност.

          Важни фактори при оформянето на историческата памет на даден социален индивид са социалният му произход и статус, професията, видът образование (ако то е добро и човекът е по-учен, то той ще е по-критичен, и обратното) и степента му на податливост на внушения.

          За да подкрепя с долу-горе (с тенденция към горе) научни аргументи твърденията си от по-горе, но и от по-долу, а и за да докажа няколко от вижданията си за историческата памет на българите, аз съм приготвил анализ на специално проведената от мен анкета за целите на това докладче.

          Анкетата е попълена от три групи хора (всяка група е от седем души), принадлежащи към младото, средното и старото поколение, и приспадащи към средната социална класа по отношение на материалното благосъстояние (не познавам синчета на банкери, иначе щях да им дам и на тях анкети, и после да се подиграя с малоумието им). Статистическите данни от импровизираното ми допитване в никакъв случай не претендират за обективност и пълнота на информацията. Те просто разкриват, до известна степен, чрез мнението на ограничен брой хора (предимно мой близки)  ползата от историята,  начините, по които тя функционира в обществото,  представите на различните поколения за отделните исторически събития и личности, и нивото им на историческа култура.

          Според почти всички от анкетираните историята трябва да се помни. Те оценяват и стойността и на фактор, който допринася за консолидирането на обществото. Само една малка част от младото поколение  е изразила чрез отговорите си своята негативна нагласа към историята, вероятно поради неприязненото си отношение към обучението по история в училище и лошия спомен от „даскала” по този предмет.

          Наистина, на повечето гимназиални учители по история им липсва всякакъв подход и учениците остават със спомена, че историята е просто един безкрайно скучен хронологичен наниз от факти и събития. Това е често срещано явление в училища, където не е застъпен хуманитарният профил на обучение – от такова място съм излязъл и аз, – там историята и литературата не носят удоволствие, напротив, те водят единствено до отегчение и объркване, а питомците на тези прекрасни училища излизат привидно ограмотени и  напълно подготвени за манипулацията, която са им приготвили господа дупетатите.

      Една от главните функции на историческата памет, както вече споменах некол- кократно, е да възпитава хората в патриотичен дух, като им предлага информация за велики дела, извършени от  техните предци в славните далечни времена на отминало  държавно величие. Имунната система на мнозина от тях се пропуква и те падат заразени от вируса на „комплекса Златен век“ (психологическо явление, чието схващане се корени в това, че за приелия този начин на мислене (вид отрицание), едно друго време (друго настояще) е по-добро и различно от това, в което живеем; това е недостатък в съзнанието на романтичните хора, които живеят трудно в настоящето.).

          Други пък не устояват на микробите на параисторията (грешната история, творена и разкривана предимно от неспециалисти и любители с безкритичен подход и езотерични пристрастия)[1] и протохронизма[2] (Голяма част от историческата памет на болшинството от „ограмотените” българи съдържа именно такива хиперболизирани схващания: българин е измислил компютъра, бомбардировките от самолет, българския чадър, атентатите срещу разни папи, кражбата на мумията на Чарли Чаплин, киселото мляко, лактобациликус булгарикус, чушкопека и  виенското колело, което първо се е наричало българско (това за чушкопека и за колелото обаче, откровено казано между нас си е доста вярно.

        На въпроса – „Дали са възпитавани в патриотична среда и трябва ли децата да  се възпитават в такава?“, всички от старото поколение са отговорили с категорично „ДА!“.

      Фактът, че самите те са възпитавани в силен дух на патриотизъм и положението с нравствеността на младото хулиганско поколение, в сравнение с техните нрави, може би ги кара да си мислят, че родолюбието неизменно носи и високи морални ценности (Ами родолюбивите националистчета – ултраси, които развяват знамена със свастики по мачовете?). Старите хора, като имат предвид нравствения упадък при последвалите ги поколения (конкретно младото), твърдо застават зад искането за патриотично възпитание. Половината от средното поколение е възпитавано в патриотична среда (вероятно заради убежденията на родителите си и провежданата държавна политика по времето на развития социализъм) и почти всички желаят патриотично възпитание за децата си.

          Не така стоят обаче нещата при мл‘аото поколение, батка. Зарад нестабилността по времето на няка‘ф си там преход човек, и ш‘от човек, там зарад някв‘а си криза, в куяту са луталу българскуту общиство, властта батка, в смисал, нали ма разбираш, на държавата над гражданското възпитание батенце, казват, че отслабнала неимоверно и нали се сещаш к’во станало после – повечето пичове са се обезверили нещо, отстъпили от националните ценности, мееннн (тревожело ги, значи, как да свържат двата края, ръзбирашш ли?), и после сме са пръкнали ний батка.

          Тази и още много други неприятности са се отразили на възпитанието на младото поколение – почти всички от анкетираните наивни младежи не са възпитавани в патриотична среда и по-малко от половината от тях подкрепят възпитанието в патриотичен дух.

        Независимо от това негативно явление почти всички от младото поколение, плюс всички от средното и старото поколение, са убедени, че българин е измислил компютъра. Само един човек от анкетираните е отговорил на въпроса от анкетата, че „за измислянето на компютъра гoлям принос имал един българин“.

          Това е типичен пример за повишаване на патриотичното чувство на нацията, чрез фалшифициране, подправяне и силно преувеличаване на действителността с валенции на протохронизма. Макар че Джон Атанасов (Между другото, какво хубаво българско име – Джон?) е с баща българин, едва ли е имал самосъзнание за българската си идентичност. В интерес на истината, в кръвта му е имало и френска и ирландска жилка  (по линия на майка му), а той си е бил пълноправен гражданин на САЩ, служил е на страната си през Втората световна война и напълно естествено се е гордеел с това, да бъде член на спряганото от холивудската пропаганда за най-могъщо и демократично общество за онова и това време, а не на комунистическа и авторитарна България.

          Атанасов наистина е признат за изобретател на компютъра след дълъг съдебен процес за патентни права, но в България се пропуска споменаването на неговия помощник и съдружник в изобретението – Клифърд Бери, а и онзи компютър не е компютърът, който ние познаваме. Машината на Атанасов първоначално служи за пресмятания на сложни математически задачи. Тя по-късно е доусъвършенствана за нуждите на армията и е наречена „ABC“ (Atanasoff – Berry Computer).

          В САЩ  дълго време друг се е смятал за автор на това значимо изобретение. Много малко изобретения са създадени еднолично. По-често творците им „стъпват на раменете“ на други учени преди тях => компютърът, какъвто си го знаем ние, е взаимно, колективно изобретение на човешкия гений, развиван, допълван и усъвършенстван от десетки хиляди техници, за чийто старт е допринесъл началният тласък, даден от АМЕРИКАНЕЦА  с български, френски и ирландски жилки в кръвта си – JohnVincent Atanasoff, който е бил само два пъти в майка България.

        Голяма част от причините за куриоза с „чистия” българин Джон Винсент Атанасов се коренят, според мен, във подхранваната и умишлено угоявана  от държавните власти вътрешна психическа нагласа за стремеж към мегаломанство на нашите братя родолюбци (Нужно е уточнение, че немалка част от народа ни е неродолюбив).

          Ами ако Хитлер беше наполовина българин, щяхме ли да се гордеем с произхода му, или нямаше да го споменаваме? Според мен щяхме да се пукаме от гордост, дори повече, отколкото с Джон Атанасов! Ей, това българите сме опасно племе – тц тц тц!

     Съществува възможност историческата памет да се използва като средство за манипулиране на общественото мнение, и тази възможност се използва много по-често, отколкото си мислим. Най-предразположени към манипулация, посредством историческата им памет, са средното и старото поколение, защото при тях патриотичните чувства са много по-изострени, поне се предполага че е така!

       Повечето от анкетираните от техните групи са посочили в анкетата, че смятат, че с историческата памет може да се манипулира обществото, и те вероятно са напълно уверени, че такова нещо не може да се случи с тях, и че никога не биха се поддали на подобна заблуда.  Хм, изненада – Вас ви манипуират, драги приятелчета, и то толкова ловко, че въобще не забелязвате.

       Естествено – почти всички от анкетираните вече са наясно с най-явното манипулиране на историческата памет, осъществявано от белокосото перчемче на Боленчо Сидеров, неговите националистически другарчета и фракциите на дупепартия „Атака“. Затова и много от анкетираните са изказали негативно менение срещу националистическите партийки на въпроса в анкетата  за това дали ги одобряват, но и малка част подкрепят тези формации (средно и старо поколение), кой знае защо.

          Може би намират Боленчо за доблестен и харизматичен мъж. Например, в началото на политическия живот  на младото княжество България именно партийният шеф е бил причината за привличането на симпатиите на масите, а не програмата за действие и реформи.

          На въпроса: „Кой допринася повече за будността на историческата памет днес?“,  запитаните са дали разнообразни отговори. Домът, училището, медиите – за всеки един от анкетираните отговорът е напълно различен и изцяло обусловен от средата, в която е възпитаван, и от факторите, които са повлияли на историческото му съзнание.

     Несъмнено, между по-горе изброените три  гнезда на историческа памет се води борба кой да определи какво и колко да се помни от историята. Измежду тях най-могъщ провокатор на историческата памет са медиите. Това се потвърждава и от отговорите на въпроса: „Дали са  интересни историческите предавания по телевизията?“. Почти всички са отговорили с „ДА“. Отговорите  не са изненадващи. В желанието си да привлекат по-голяма аудитория телевизиите представят историята по по-привлекателен и атрактивен начин. Телевелеливизионните предавания влияят силно върху колективната историческа памет и често разчупват дори здраво закостенели стереотипи, като това, че Ной е българин!

    Мощта на медийната история при формирането на историческата памет и историческото съзнание ме кара да предположа, че най-традиционното гнездо на историческата памет – училището, би повишило много коефициента си на полезна дейност, ако взаимства някои от способите на телевелеливизионерите.

   Получените отговори на въпроса от анкетата: „Какво е мнението ви за социалистическото управление на България в периода 1944 – 1989г.“  доказват тезата за разликите в историческата памет на отделните поколения.

      Те гласят, че младото и средното поколение са по-информирани, с по-правилни възгледи и неробуващи на идеологеми, за разлика от старите, които почти никога не променят историческите си убеждения. Почти всички от старото поколение имат положително мнение за „комунистическа България“, въпреки че митът за силата на тоталитарната държава рухва пред очите им, а последвалата го критика бе така изпепеляваща,  че  допринесе за пейоративното  (негативното) значение на думата комунист (нещо, според демократите, по-лошо и от фашист).

         Предполагам, че позитивизмът на червените бабички и на бившите червени барети, сега дядковци, се дължи на незасегнатостта им от репресиите на режима на злобния комунистически диктатор, с иначе умилителния прякор – Тато, и на материално обезпечения живот, който са имали тогава.

       За разлика от старите, другите две поколения – средното, огорчено дълбоко от партийната схоластика (консервативност, закостенялост)  и променило историческите си убеждения, и младото, възпитавано в дух на отрицание (самият аз, когато бях в 4-ти и 5-ти клас, писах в една малка тетрадчица обидни стихчета за Жан Виденов и Първанов,  под влияние на това, което съм гледал по телевизията) напълно и безкомпромисно отричат „комунизъма”.

        По-горе в изложението, или каквото там се пада, бях споменал за няколко особености на колективната историческата памет на нашето размирно, но и робско племе – българите. Тези особености намериха своето потвърждение в отговорите на анкетираните от  мен опитни зайчета – байчета. Резултатите от анкетата показват, че хората, нямащи  особен интерес към историята, имат по-добра памет за оценките за фактите, отколкото за самите факти; те са запознати по-добре с т.нар. „исторически явления“, но не и с  т.нар. „исторически факти”; предимно помнят по-добре старата, отколкото новата история, и на повечето не им пука много за това кой е Симон Боливар, или Мартин Лутер, но са наясно с Наполеон и Крали Марко.

          Нека обобщим: българите помним повече своите „грандиозни успехи“ , а на грешките в историята не обръщаме голямо внимание, освен ако не се изтъква евентуалното величие, което щеше да пребъде, ако не бяха станали грешките.

          Политическата история се ползва с най-голям авторитет в колективната историческа памет.

          Историческата памет е неизбежно необходим консолидиращ фактор за обществото и нейната липса, поне за сега, е немислима.

   Чичковците дупетати злоупотребват с историята и заедно с много други манипулаторчета ни баламосват здравата!

       Трагичен извод направи веднъж един мой преподавател-либерал (доцент Попнеделев, специалист по историческо познание), който констатира, че историкът е разпънат, досущ като раннохристиянски мъченик, между държава и общество.

   Той (историкът) иска да представи историята истинно, осъзнавайки риска, че с напредването на обективните исторически изследвания все повече се застрашава националната идентичност. Но държавата не иска истината, тя иска да използва историята за целите си и да променя погледа върху историческата действителност. Обществото също не се интересува от историческата „нуда веритас“. То иска славно минало (за да се гордее с него, като компенсаторен механизъм на успехите на проспериращите развити държави и завистливите съседи) и има надежди в него при непоносимото настояще.

      Българинът вярва в силата на нацията си и в нейното отминало величие, но не разбира, че голяма част от идеалите му са оформени чрез обилна доза преекспониране и същевременно – потулване на неудобното.

       Големият историк Арнолд Тойнби казва, че „Миражът на отминалото държавно величие и военни триумфи ослепява наблюдателя за реалността на историческата истина“. Ще се съгласим ли, или ще упорстваме като инато магаре, истински достойното животно за държавния герб, олицетворяващо националния ни характер най-правдиво в момента (лъвът се явява доста силна хипербола спрямо най-новата ни история – хе-хе!).

      Не е лошо да си патриот, или по български казано – родолюбец, но наред с националните успехи (те никак не са малко) идват и смешните заблуди.

          Един доцент по Етнология – лицето Джени Маджаров (Джендо май френдо) също ме беше разсмял с подобна горделива нелепост. Със засегнато национално честолюбие той ми каза на изпита по Етнология, след като ми завъртя цафуняка, че ние сме притежатели на най-стария рудник в Европа – Ай бунар (Старозагорско), както и на най-старото злато в света (открито във варненския халколитен некропол). Това е поредното доказателство за комплекса на национална незначителност в съвремието и дебелашкото мегаломанство, непощадили дори и един уважаван, но не от мен, доцентчо.

         „Наш‘то село най-голямо“, „Мойто гардже най –хубаво“. Оставаше да ми каже още, че и българите са го направили.

     Сигурен съм, че хората, отговорни за тези постижения на ранната человеческа култура, изобщо не са били българи и пет пари не са давали за нашата нацийка. В разширената pdf версия на тази публикация, която можете да свалите свободно от мястото точно под картинката на зеления глупак от тримата глупаци (намира се в началото, най-отгоре на заглавната страница; така изглежда: Реферат по история. Просто шаблонът на блога ми е тъп и го поставя там, или пък аз съм тъп – май и двете) ще се убедите в тезата ми, когато се натъкнете на интересните илюстрации и се запознаете с интересната личност на митичния и загадъчен цар-жрец Гунга Дунга Мунга Бунга, погребан в гроб номер 43 и по една невероятна случайност истински собственик на варненското злато.

     В заключение към квинтесенцията на темата за историческата памет – негово величество национализма, моето мнение е, че всички сме хора, и че всички сме равни. Очаквам с най-голямо нетърпение века на космополитността, когато постиженията ще са общи и хората няма да се презират един друг заради цвета на кожата, величието на нацията, културните достижения или древността на произхода, а Вие?

Край.

[1] Параистория, по аналог с парахронизма (историческа грешка), би могла дословно да се преведе като грешна история, недоразбрана и некомпетентна. Относително е кой и как попада в тази пренебрегвана категория, но е лесно и видимо от твърденията и изводите на един любителски исторически труд, с оглед на емпиричната му част, за набитото око на професионалния историк, да се отгатне дали работата е от сферата на параисторията.

 * Когато чуете, че Исус Христос е бил българин, а тайнствените думи изречени на кръста от него са от прабългарски произход, когато прочетете, че родът Дуло е в пряка кръвна връзка с някой от синовете на библейския патриарх Ной, или пък че траките са култивирали световната цивилизация с помощта на извънземните си контакти, то вие се натъквате на параисторията.

 [2] Интересна подчаст на параисторията. В широкия си смисъл той цели да легитимира една нация или раса, чрез изтъкването на най-древния произход на нейните представители и обвързването ѝ с различни големи изобретения, открития или велики личности от световната история. Протохронизмът може да бъде част от параисторията, но не изчерпва явлението.

Маловажно съобщение от пресцентъра на Галактиката

Стандарт

Медии и историческа памет през призмата на Ноам Чомски (pdf версия и за бърз download)

         От днешния хубав и слънчев летен ден нататък всеки самоуважаващ се зубър вече може да прочете  прекрасната ми дипломна работа, свързана с последните и най-модерни способи за медийна манипулация. За нормалните хора, а и за всички останали, този на’учен труд не се препоръчва. Има сериозна опасност нетренираният  незубър  да получи дезориентация във времето и пространството, или халюцинации при зачитането му.

      Темата на дипломната ми, която защитих успешно пред строга и консервативна комисия от традиционалисти и американофили, е „Медии и историческа памет през призмата на Ноам Чомски“. Да, същият Ноам Чомски – аятолахът на антиамериканизма, империализма, капитализма и други „изми“.

           Писана е през 2012г. посред лятото. Над нея съм излял поне 5 литра пот, но това е само една нищожна жертва, в сравнение с научния принос на аналитичната й част.

      Пожелавам Ви приятно четене!

Ваш любезен Президент на Галактиката

 

Сблъсък или диалог на цивилизациите?

Стандарт

    Новият тип културност, а именно виртуална култура, разпространяваща се с темповете на нарастваща математическа прогресия от близо две десетилетия насам, ни изправя пред въпроса или по-скоро проблема за новия тип култура на взаимоотношенията между големите световни семейства. Неизменно виртуалните средства за комуникация и възникналата с тях култура допринасят за по-доброто опознаване на  народите и нациите (членове на различни цивилизации) помежду им и за подобряването на диалога между тях, но с оглед на неравномерното разпределение на достъпа до компютърни технологии, мнозинството от световното население остава, дори и днес, изолирано от този процес на познанство. Очевидно, очарованието от разностранния характер на знанията, добивани от глобалната мрежа и възможността от откриване на истината за себе си е далеч от погледа на засипания от проблеми, свързани с битовото и физическото си оцеляване жител на третия свят или пък от веруюто на отрупания с консумативни придобивки типичен член на проспериращия първи свят. Към проблемите свързани с неразбирането на правилния диалог между цивилизациите в динамичното най-ново време на постмодерното, глобализиращо се общество, обръща взора си още преди 18 години световно признатия политически мислител Самюел Хънтингтън (1927-2008г.). В статията си за престижното външнополитическо издание на САЩ – Форейджън Полиси (Външна политика), именитият политолог и харвардски професор, който всъщност е и основател на списанието, предупреждава, че основно и най-опасно измерение на възникващата глобална политика, след края на Студената война, ще бъде конфликтът между групи от различни цивилизации. (Идеята му идва като противовес на идеята на Франсис Фукояма за края на историята, след приключването на идеологическия сблъсък между САЩ и СССР и перспективата за скорошното разпространение на демокрацита и капитализма по целия свят.) Този конфликт вероятно ще бъде породен от несъгласието на въздигащите се нови световни сили и предводители на възраждащи се цивилизации, със световния хегемонистичен ред наложен от САЩ и Западна Европа след 1989г. Според американския философ несъобразяването на Запада с новите геополитически реалности и съпътстващата ги трансформация на еднополюсния модел налаган от САЩ (след като са победили СССР, с който са образували двуполюсен модел) в многополюсен модел, ще доведе до редица неблагоприятни последствия за човешката общност и може би до световна война, при която Западът най-вероятно няма да е от печелившите. Хънтингтън препоръчва да се въведе един нов вид културност на отношенията и диалога, чрез който да се постигне равноправие с настигащите Запада геокултурни общности и да се започне съзнателното изтъкване на общите за всички хора ценности и принципи, стъпващи на морална основа, вместо да се излагат като причина за войни и раздори различията – най-вече расовите, културните и религиозните. Той приканва и към по-здраво обединение между САЩ и ЕС, подкрепено евентуално чрез съюз със западнизиращата се Латинска Америка, за да може Запада да не изгуби своята жизненост и устойчивост и да не загине като цивилизация (имайки предвид отрицателния демографски прираст и др. неща характерни за тенденцията към упадъчност на едно преуспяло общество – сравнение с Римската империя).

      Главната теза на книгата му (последвала статията и издадена през 1995г.) е, че културата и културната идентичност, която в най-широк смисъл е цивилизационна идентичност, формират моделите на обединяване, дезинтеграция и конфликти в света от времето след Студената война. Модернизацията, която идва с глобализацията и проникването на западната култура в пространството на останалите цивилизации се тълкува от тях двузначно. Техническите придобивки, рационализирането на производствения процес и прогреса в сферите на здравеопазване, високи технологии и др. се приемат с широко отворени обятия, с малки изключения (това са религиозно фундаменталистките общества на исляма – като Афганистан на талибаните), но прокарваната от САЩ култура и износа на либералните демократични ценности и икономически модели не се приемат така добре. Тяхното натрапване води до страх от поглъщането на собствените култури, до отрицанието им и до засилване на залинелите от десетилетия или пък векове местни култури и цивилизационни модели. Разбира се, съществуват държави, в които на възприемането на западните норми е дадена зелена линия, с цел подобряването и издигането на държавата рецепиент, но рано или късно стаени вътрешни сили намират начин да се освободят от този чуждоземски вирус или поне да тушират неприемливите му страни. Износът на западните ценности и на американската демокрация (идеологията наречена универсализъм) е считан за проводник на упадъчност и е свързван от подложените на неговия обстрел страни  предимно със скрити стремежи да се възвърнат позициите на Запада от колониалната епоха. Процесът на отпор и обръщане към собствената култура в тези държави се нарича индигенизация. Това обръщане се осъществява в няколко различни мащаба, като на върха на неговата йерархия стои религията. Именно религията и в по-малка степен расата и езикът, е определящия фактор за идентичността на една или друга държава, народ, култура към съответната й цивилизация. Именно тя търпи небивал разцвет, особено в ислямистките общества и призвава последователите си към връщане на старите ценности, величие и превъзходство над западните варвари.

   Цивилизационния подход за разглеждане на световно-историческите процеси е изведен в обращение от много учени, измежду които най-познати са имената на Арнолд Тойнби и Фернан Бродел. Те защитават концепцията, че именно цивилизацията е основната обществена градивна единица в историята и че в нейните рамки се раждат, развиват и умират културите, етносите, народите, нациите, държавите и империите. За главни цивилизации в нашето съвремие се счита следните: Западна (Европа и САЩ), Синоистка (Китай и близките му по култура държави от Индокитайския п-в), Японска (само Япония), Африканска (няма лидер, потенциален е ЮАР), Индуистка (Индия и п-в Индостан), Латиноамериканска (за водач се борят Мексико и Бразилия) и Православна (Русия плюс всички православни славяни). Почти всяка от тях има своето ядро-държава, която е водач и културно-политически център.

       Базирайки се на този подход, на тази нова парадигма (нов модел за изследване), необходима за разбирането на световните процеси, Самюел Хънтингтън с основание апелира, че възниква нов световен ред, основан на цивилизационен принцип: обществата, които имат културни сходства, си сътрудничат; страните се групират около водещите или основните страни от своята цивилизация; Равновесието на силите между цивилизациите се променя; относителното влияние на Запада отслабва; азиатските цивилизации разширяват своята икономическа, военна и политическа мощ; в страните, изповядващи ислямска религия, протича демографски взрив, което има дестабилизиращи последици за мюсюлманските страни и съседите им; незападните цивилизации наново утвърждават ценността на собствените си култури. Универсалистките претенции на Запада все повече го въвличат в конфликт с други цивилизации, което се проявява най-сериозно по отношение на Исляма (тероризъм) и Китай (икономически и военен конкурент, превръщащ се от регионална в глобална сила). Съперничеството между свръхсилите е заменено от сблъсъка между цивилизациите, който засега си остава студен, но….

      Най-опасните културни конфликти се зараждат между разломите, разделящи цивилизациите. Сега разделителна линия е прокарана между народите на западното християнство, от една страна, и мюсюлманите и православните народи, от друга.

     Това, което западняците възвестяват като добронамерена глобална интеграция, например разгръщането на световната медийна мрежа, незападните хора отхвърлят като порочен западен империализъм и считат този универсализъм (глобализацията) за зло. Големият проблем е новият баланс на силите и претенциите, които предявяват възмогналите се цивилизации и техните ядра към участие във взимането на световните решения. Самюел Хънтингтън иска да каже, че наред с глобализацията назрява и друг процес – на фрагментация. Бедните искат да получат своят дял от световното богатство, мултикултурния и многополюсен свят очаква своето признание.

     Сега през 2011г. , почти две десетилетия след написването на „Сблъсъкът на цивилизациите“ сме станали свидетели на реализирането на очертаните от Хънтингтън процеси. САЩ в устрема си да запазят своите позиции демнострираха погазване на международните норми след 11.09.2001г. и обърнаха срещу себе си останалите лидери на цивилизации. Ислямския свят и неговото обществено мнение се намира във свещена и цивилизационна война със САЩ и Запада (въпреки смяната на диктаторската власт в арабските страни от 2010-2011г. той ще си остане антиамерикански настроен и ще продължава да търси реванш). ЕС вече не стои твърдо зад американците. Русия и САЩ се дебнат и изчакват да определят ролите си в новото разпределение на силите. Китай е оновната заплаха и конкурент на САЩ и именно с него и потенциалния му съюз с Руската федерация са свързани най-страшните американски геополитически кошмари. Другите конкуренти са Индия, Бразилия, Австралия, ЮАР. Обособяването на техните цивилизационни групи и раграничаването им едни от други предпоставя и противопоставяне на интересите им. Диалога между цивилизациите несъмнено ще бъде продължен, но отпадането на една от тях като доминантна и излизането на останалите като равни предполага по-трудно вземане на решения при различие на мненията и повече евентуални големи конфликти, ако не наделее духът на разбирателство. Но това е спорно в свят, в който благата са неравно разпределени и природните ресурси са пред изчерпване.

„МЕДИИТЕ ПОД КОНТРОЛ“ от Ноам Чомски (преразказ от малкия Гошко за часа по литература в 4-б клас)

Стандарт

„МЕДИИТЕ ПОД КОНТРОЛ“ от Ноам Чомски

     Лекцията „Медиите под контрол“ е проведена през 1991г. в Калифорния по време на операцията „Пустинна буря“ в Ирак. Тя представя възгледите за справедливост на един интелектуалец, признат за дисидент в целия свят, превеждан на стотици езици и често търсен за мнение по един или друг обществено-политически проблем.

     Нейната същина се корени в опита на професор Чомски да разкрие манипулативния характер на американските масмедии и да докаже, че те се намират под контрола на правителството и големите корпорации. Според Чомски, по редица неудобни външнополитически проблеми големите радио – телевизионни канали и печатни издания филтрират и представят в удобен вид постъпващата информация, въздействащи по този начин на общественото мнение на американците. От тази констатация Ноам Чомски отвежда убедително публиката си и до грубата истина за демокрацията в податливото ни на влияние обществено устройство на най-новото време. Той прави разкрития за продажната душа на интелектуалците, за възгледите на т.нар. елит, за качеството на образователната система и ролята на институциите в решенията на гражданите.

    Лекцията е преведена на български език и се радва на широка популярност в родните ни географски ширини, заедно с още няколко политически книги от същия автор.

    Двете концепции за Демокрация, които политическия мислител ни  представя са, че: 1) демократично е онова общество, в което хората имат възможността да участват по някакъв смислен начин в управлението на собствените си дела и където средствата за информация са достъпни и свободни; и, че 2)  хората трябва да бъдат държани настрана от управлението на собствените им дела, а средствата за информация трябва да са с ограничен достъп и под строг контрол.

   В изложението си световноизвестният учен противопоставя двете концепции, като ползва за образец първата и показва какво не е правилно във втората. На аудиторията са представени редица исторически примери, като се започне от началото на века, където политическата пропаганда на У. Уилсън изковава духа на уилсънианската справедлива идея, а реално обръща пацифистко настроеното общество към войната и се приключва с „Войната в Залива“, за която обществената подкрепа чупи всички рекорди, благодарение на значителната медийна обработка на хората в САЩ.

   Като поддръжници на този вид обработване на общественото мнение сред интелектуалците, Ноам Чомски посочва небезизвестните медийни експерти и водещи интелектуалци в САЩ Джон Дюи, Харолд Ласуел, Уолтър Липман и Райнхолд Нибур. Най-голям акцент е поставен върху най-скандалният от тях, автора на научния труд „Общественото мнение“ У. Липман. Преразказана е основната теза в неговите схващания за комуникацията между власт и общество, формулирана в доктрината за „фабрикуване на съгласие“: „(…) чрез новите техники на пропагандата да се накара обществото да приеме неща, с които не е съгласно; общите интереси напълно убягват от общественото внимание“ и могат да бъдат разбрани и управлявани единствено от „специална класа“ на отговорни хора, които са достатъчно умни, за да схванат нещата;“.

   Основните възгледи на Липман продължават, пресъздадени чрез обобщения примесени с малка доза цитати: „в една правилно функционираща демокрация има класи от граждани. Съществува класата на гражданите, които трябва да вземат активна роля в управлението на общите дела. Това е „специалната класа“. Те са хората, които анализират, изпълняват, вземат решения и управляват в политическата, икономическата и идеологическата сфера; А „онези другите“, които са извън групата, т.е. огромната част от населението, Липман нарича „объркано стадо“. Ние трябва да се защитаваме от яростта му и да се пазим то да не ни стъпче; „Обърканото стадо“ също има функция в демокрацията. И тя, според Липман, е да бъде зрител, а не действащ участник.

   За Чомски изводът е ясен: „елитът се нуждае от нещо, което да опитоми „обърканото стадо“, и това нещо е революцията в изкуството на демокрацията: „фабрикуването на съгласие“. Медиите, училищата и масовата култура трябва да бъдат разделени. От една страна, чрез тях политическата класа и онези, които вземат решенията, трябва да създават някакво приемливо чувство за реалност, от друга страна, те самите трябва да насаждат и „правилните“ вярвания и ценности.; Хората с „истинска“ власт са онези, които притежават обществото и те са една доста тясна група. Ако „специалната класа“ докаже, че може да служи на интересите им, то тогава тя става член на изпълнителната група, една част от образователната система е насочена към бъдещите отговорни мъже, към „специалната класа“ (Харвард, Йейл), останалата част от „обърканото стадо“ просто трябва да бъде заблудена. Да се насочи вниманието й към нещо друго.

   Следващото бойно поле, към което американския лингвист насочва взора си е индустрията на ПиАр – Връзките с обществеността: „Предназначението на ПиАр е да „контролира мисленето на обществото“, казва Чомски. „Същината на добрата пропаганда е в това да се измисли лозунг, срещу който никой не би възразил и всички ще са „за“, защото никой не знае какво точно означава, тъй като той не означава нищо.“

         От редовете  личи, че за успеха на безпроблемното контролиране и фабрикуване на съгласие допринася идеологията на консумативисткото, материално обезпечено общество: „Хората трябва да седят сами пред телевизорите си и в главите им да бъде набивано посланието, че единствената ценност в живота е да имаш повече предмети за потребление или да живееш като това богато семейство от средната класа, което ти показват, и да имаш прекрасни морални ценности като хармонията и „американската мечта“.“

         Най-фрапиращото все още предстои. Чомски продължава с думите: След Втората световна война САЩ преминаваха към забележителна форма на общество, управлявано от бизнеса, в което социалната защита, социалния договор са отдавна забравени призраци: „Медиите са под контрола на корпорациите. Всички те имат еднакви гледни точки. Двете партии са всъщност две фракции на голямата бизнес партия“.

      Но в праволинейността на тази тежка влакова композиция – симбиозата между интелектуален, политически и бизнес елит за сметка на паразитирането срещу народа, има пробойна – това е осъзнатостта на хората за реалното положение на нещата.

     За пример професор Чомски посочва т.нар. „Криза на демокрацията“ от кр. на 60-те и нач. на 70-те г. в САЩ и като лингвист се опитва да обясни какво всъщност се крие под това объркващо понятие: „През 60-те се надигна нова вълна на дисидентство. „Специалната класа“ нарече тази вълна „криза на демокрацията“. „Кризата“, според тях, се състоеше в това, че големи части от населението започнаха да се организират, да се активизират и да се опитват да вземат участие в политическия живот.“ Така едната представа за Демокрация се сблъсква забележимо с другата представа, докато обстановката накрая не се уталожва.

    В тезисите си по този проблем Чомски обръща внимание и на една също толкова добре наложила се фраза, като „виетнамския синдром“. За външнополитическите плановици, казва Чомски, въпроса с нежеланието за проливане на кръв и пацифистичните настроения на младите мъже е болест, определена от водещия интелектуалец Нормън Подхорец като “болезнени задръжки срещу използването на военна сила“.

         Поредицата изобличения и опозиции на официалната американска политика са продължени от дисидент номер едно с темата за изопачаването на историята.

     „Друг начин за преодоляването на болезнните задръжки за използване на военна сила“ т.е. за преодоляването на пацифизма, пише Чомски, е „пълното фалшифициране на историята“; „когато ние нападаме и унищожаваме някого, трябва да изглежда като че ли всъщност се защитаваме от страшни агресори, чудовища“. Тактиката тук е описана с примерите от Виетнамската война (създаването на образ на голямa заплаха  за която е нужно бърза защита) и подкрепена с описание на случаите от военните интервенции на САЩ в редица латиноамерикански държави.

     Новата външна опасност след приключването на Студената война и отпадането на руснаците като демоните на света се появява с изнамирането на новите врагове, с които вниманието трябва да се отвлече от вътрешните социално-икономически и политически проблеми. Това са „международните терористи, наркотрафикантите, пощурелите араби и новият Хитлер  – Саддам Хюсеин, които заедно са тръгнали да завладяват света.“ Алгоритъма тук е следният, по описанието на Чомски: „Идеологическата офанзива първо създава някое химерично чудовище, а след това и общественото мнение, което е призовано да го разгроми. Разбира се, „чудовището“ не трябва да е в състояние реално да се бие. Това би било прекалено опасно. Ако обаче сте убедени, че то ще бъде лесно разгромено, тогава го катурвате и отново всички въздъхват с облекчение.“

     Позитивна глътка свеж въздух се прокрадва най-накрая в меморандума  на Чомски с темата за дисидентската култура. Той признава, че въпреки закостенялостта на разбиранията има общи истини, чрез които можеш да достигнеш до хората, защото скептицизмът по отношение на властта нараства, наблюдава се един цивилизоващ ефект като опонент на пропагандата. Хората разбират, че не само те мислят по различен от проповядвания от медиите начин и се сдружат в критични колективи.

     Емоционалната реч завършва с парещите думи на професора, че „Нашето общество се руши и ние ще свършим като наемна въоръжена държава, надяваща се другите да ни платят за разгромяването на света.“.

     Въпреки че думите и схващанията на Чомски се отнасят конкретно за САЩ, те могат да бъдат приложени на практика в Република България, която след 1989г. напълно свободно се отвори за идеите на западната мисъл. Свободния пазар, демократичната култура, масмедиите и всички други модели на САЩ навлязоха у нас  и техни паралели могат да бъдат намерени лесно. Въобще в напредналия процес на глобализация проявленията на тези порочни техники и интерпретации на демокрацията проникват или са напълно проникнали във всяко развито общество от първия свят. Манипулативните медии, пошлата представителна демокрация, властта на българските олигарси са само малка част от това, което ни описва Чомски. Наистина с оглед на мрачната социално-политическа действителност те звучат напълно отчайващо, а взимайки предвид особения български дух за промяна, надеждите ни за справедливост могат лесно да се сринат и точно за това на българина му остава да чака и когато дойде време, да последва примера на напредналите велики народи от запад, да не изтърва своя шанс за пробуждане.

„Провалените държави“ – едно политическо послание от Ноам Чомски

Стандарт

           Името на Ноам Чомски е известно на всеки средноинтелигентен човек в България с интерес към хуманитарните науки и по-точно към съвременната международна политика и история. От време на време по витрините на книжарниците могат да се видят негови книги преведени на български език. За жалост в заниманията си по съвременна обща история студентите от ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ остават неосведомени за критичните послания, които „дисидент номер едно“ на Съединените щати отправя редовно към своята мила родина. Апелите му от 60-те години на 20 век насам са пропити с хуманизъм и трезв поглед върху редица болезнени проблеми на външнополитическите отношения, но за жалост академичните конформисти ни оставят слепи и глухи за неговите анализи. Ще се опитам да разчупя за малко това клише и пренебрегвайки заплахите на издателство „Бард“, държащо правата над книгата „Провалените държави“, смело ще възпроизведа няколко части от книгата под една или друга форма и то без изричното разрешение на ИК „БАРД“ ООД. Ако някой иска да ме натопи и да ме осъдят от БАРД, то нека, ако му стиска, да се обади на телефон 943 – 76 – 59, но първо да помисли над един от типичните въпроси с обратна връзка, които обича да задава професор Ноам Чомски: Защо когато преписваш от един автор се нарича плагиатство, а когато преписваш от много автори се нарича изследване?

          Книгата „Провалените държави“, с подзаглавие „Злоупотребите с властта и атаката срещу демокрацията“ излиза на английски език през 2006г., а в България през 2007г. Структурата се състои от няколко части с есеестична насоченост, а според самия автор книгата е разделена тематично на две части. Първата от тях е посветена на разрастващата се заплаха от унищожение, причинена от могъществото на САЩ и нарушаването на международното право от тях. Втората част се занимава най-вече с демократичните институции, как функционират те в САЩ, извън тях и прочие.

                                                                                *     *     *

          За заглавието на книгата: Под „Провалени държави[1]“ във фразеологията на външнополитическите отношения се разбират онези политически формирования, които не притежават стабилна демократична система и открито изповядват агресивната си идеология, съчетана с насилие към гражданите си; те са заплашени от разпад и се считат за труднопоправимо зло, за заплаха за реда и сигурността на стабилните демокрации. Традиционни носители на този етикет са враговете на САЩ – Иран, Северна Корея, Ирак, Афганистан и др.

          За методиката на Чомски:  Принципът на общовалидността е любимият довод на Чомски в изобличаването на престъпленията на САЩ. Да се прилагат едни и същи стандарти навсякъде, не само към другите, но и към САЩ, затова настоява инатливия професор. Според него политиката на САЩ в международните отношения е в пряк разрез с постулатите, които се застъпват официално в рeториката на лидерите им. Това е нещо което напомня известната епиграма на Радой Ралин с дядо поп. В нея светия отец казва „не ме гледай какво правя, а слушай какво ти казвам“- докато благославя с едната си ръка бедния пасом, с другата му бърка в джоба.

          С разглеждането на редица примери, подплатени с фактически материал и обратни връзки като тази в епиграмата, и използвайки принципа на общовалидността, световноизвестният лингвист бичува американското двуличие и директно обвинява правителството на Буш-младши в тероризъм.

          Изложение на възмущението: Военните престъпления извършени от американската армия в Афганистан и Ирак служат за доказателство в прокарваната тезата на автора, че и САЩ се превръщат в провалена държава. Точно за това по-голямата част от първия тематичен обръч на книгата се занимава с тези страни.

          Като помощно средство на агресивната политика на правитеството на САЩ се посочват и медиите. Чомски твърди, че те целенасочено пропускат отразяването на различна от общоприемливата гледна точка, например на позицията на другата страна, и по време на война не задават въпроси за размерите на унищоженията и съкрушителните беди над победените, а се интересуват повече от това „колко добре се справя нашата страна“. Вестник Ню Йорк Таймс е посочен директно като пропагандно оръжие защитаващо родните беззакония и е избран за негативен пример в изследването заради извънредното си значение като лидер на мнение сред образованите класи.

          По време на войната в Ирак, споделя ученият, телевизия Ал Джазира била разкритикувана от висши служители на САЩ, че отделя прекалено внимание на жертвите сред цивилното население и по-късно била изритана при подготовката на т.нар. „свободни избори“. Върху Катар е оказван натиск да огранични репортажите на канала, негови съоръжения са бомбардирани в Кабул и Багдад, защото „една частна телевизия, която не е под контрола на САЩ не може да бъде търпяна“. Цялостната оценка за Ал Джазира, като опозиционна на послушните медии, е висока, дори е наречена важно демократично средство за региона на близкия Изток.

          По време на обсадата на иракски градове пък, войската на САЩ нарушила редица споразумения по Женевските конвенции, но новината за това била напълно спестена на общественото мнение в САЩ. Това е нещо обичайно за филтър от такива мащаби, какъвто има медийната индустрия в САЩ, а възраженията на Н. Чомски както обикновено  останали извън мейнстрийма по време на тези събития.

          По обвинения в премълчаване на истината са посочени поредица от неизвестни за нас интелектуалци и защитници на човешките права. В следващите редове Чомски говори за т.нар. правителствен медиен комплекс, като очевидно има предвид кръг от близки до официалната линия медии, които обслужват нейните интереси.

          САЩ са империя на злото, но злото в тях не е американския народ, злото се крие зад едрия капитал и големите транснационални корпорации. В един филм главния герой беше казъл следното: „Зад всяка конспирация винаги търсете богатия бял старец.“ (Час пик). По този въпрос Чомски тактично е намекнал, че следвоенното възстановяване на Ирак поверено на американските компании е пропито от корупционни практики и схеми. Конкретнен пример е даден с Халибъртън, приела поръчка за работа по иракската петролна инфраструктура. Интересното тук е, че нейн шеф е вицепрезидента Дик Чейни, а самата фирма се превръща в най-големия единичен получател на иракски капитали. Случая с Чейни не е единичен. Много от висшите политици в САЩ са служители на важни корпорации, които междувременно преминават за кратко и на държавна служба – доказателство за взаимопроникването на политически и бизнес елит и за порочния властови цикъл в който учатсват от край време.

          По казуса с Иран и  ядреното оръжие (много актуален сега) Чомски се завърта около договора за неразпространение на ядрено оръжие (1970г.). Изводът му е, че от 2005г. САЩ започват да се отмятат от задълженията си по него, а в-к Ню Йорк Таймс се придържа изцяло към дневния ред на Вашингтон в отразяването на проблема. Според авторовия прочит на Таймс, там се съсредоточава вниманието единствено върху настояването на САЩ към Иран да демонтира съоръженията си за производство на ядрен материал. Следва сравнение на отношението на САЩ към Иран по този проблем преди и след 1979г. , т.е. преди Иран да се превърне от съзюзник във враг на Америка. То разбира се е напълно разнолико. Интерес буди и подмятането, че по казуса с иранското ядрено оръжие САЩ са стожер на рестрикциите, а по въпроса с израелското възпрепятстват рязко международното обсъждане на темата. (пак виждаме двойните стандарти)

          Акуратното изброяване на противоречията на американските външнополитически доктрини с принципите на международното право е силно оръжие в изобличителната сага на Чомски срещу имперските амбиции на САЩ. Примерът: доктрината Клинтън, според която САЩ имат право да прилагат едностранна употреба на военна сила, за да си гарантират  неограничен достъп до ключови пазари, енергийни доставки и стратегически ресурси, е в разрез с клаузите от хартата на ООН и се тълкува по Нюрнбергското законодателство (с него се наказват военнопрестъпниците след ВСВ) като престъпление.

          Специалистът лингвист изследва посланията и езика на американската дипломация. Той споделя следното: „Реторичната рамка, която е траен и съществен аспект на американската дипломация и е наследена и разработена от няколко поколения американски държавници, остава непроменена в основата си през времето. Тя се крепи на три основни стълба. Приемането на уникалната нравствена добродетелност на САЩ (1), изтъкването на тяхната мисия да спасят света чрез разпространение на всепризнатите американски идеали (2) (американския начин на живот, свободата и демокрацията) и вярата в божествената предопределеност на нацията (3). Теологичната рамка въплътена в тази идеология пък свежда избора на едното или другото до избора между доброто и злото.

          За враговете на свободата: за да постигнат пропагандните си цели, доктринерските системи обикновено представят поредния си враг като силен сатана в дълбоката си същност, пише Чомски. Най-пресният пример за това е Саддам Хюсеин. Постоянното изникване на все нови и нови, кой от кого по ужасяващи врагове – СССР, наркотрафика, Саддам, терористите, има за цел според Чомски да сплаши населението на САЩ за да се подчини то на вътрешната политика  в изгода на най-богатите за сметка на обществото. С оглед на тази нужда се появяват и понятията „провалени държави“ и „екстремистки държави“. След 9/11.2001 г. водещите теми във външната политика на САЩ се променят от „хуманитарните интервенции“ към „войната срещу терора“ и на понятието „провалена държава“ се придава по-широк смисъл за да се включат властовите вакууми към които САЩ имат претенции.

          Съдържанието на компонент (2) от реторическата рамка на американската идеологическа система – идеята за разпростанението на демокрацията служи, според експерта лингвист, за параван на прикритите истински властови причини за атаката срещу Ирак. Чомски посочва, че след като измислиците за оръжията за масово унищожение на Ирак са били демаскирани, администрацията на Буш все по-упорито започнала да изтъква необходимостта от демократичното преобразувание на страната, а учените глави (класата на поддържащата интелигенция) веднага подхванали тази тема в писанията си. Изводът на Чомски тук е, че „Вашингтон и Лондон биха демонстрирали значително по-малко благородство по отношение на „освобождението на Ирак“, ако основните му продукти за износ бяха маруля и туршия, вместо нефт“.

          Мнението за социологическите проучвания:В хода на изследването си професорът използва данни от множество социологически допитвания, чрез които основно показва разликата в реалното фактическо състояние на нещата и представата на изкривеното от медийната обработка обществено мнение в САЩ.

             САЩ – терористи:По въпроса с израело-палестинския конфликт, перлата в кръстоносния поход на Чомски срещу неверниците демократи, САЩ се посочват като основен виновник и подрръжник на еврейските злодеяния. Те са политическата сила, която вместо да потуши враждата, я разпалва допълнително в преследването на определени домогвания, обслужвани в конкретния регион от тяхното куче-пазач (Израел), което чака да бъде насъскано срещу отклоненията в плана за региона.

          Демокрацията вътре в САЩ и ролята на медиите в нейното „утвърждаване“: Медиите подкопават демокрацията, те създават илюзия за една демокрация твърде различна от системата, която е предназначена да служи на народа, тя служи на елита.

          Пример едно: президентските избори през 2000г. са толкова манипулативни, че се превръщат в пародия.

          Пример две:  изборите от 2004г. дават възможност да се осъзнае нарастващата липса на демокрация, характерна черта на „провалените държави“;

ð  Изборите в САЩ: те са под контрола на ПР – индустрията, чиито ръководен принцип е измамата; тя е склонна да лансира с нечуван успех продукти; бизнеса харчи огромни суми за реклами с които създава заблуждаващи образи и вместо да предлага обективна информация, я прикрива.

          Чомски цитира важни общественици и мислители за областта на медиите и демокрацията в САЩ: 1)Джон Дюи – политиката е сянката метната върху обществото от големия бизнес; той контролира банките, земята, промишлеността, подсилвайки властта си чрез пресата и използвайки пропагандни похвати за да манипулира общественото мнение. Властта не е в народа, а в него – капиталът. 2) Джеймс Медисън (президент на САЩ) – властта трябва да бъде в ръцете на богаташите на нацията; 3)Адам Смит – гражданската власт е учредена за да защитава богатите от бедните;

          Пример три: съществува известен риск от загуба на позициите на елита, което все пак е обнадеждаващо за да се продължи неравната борба с безчестиета и лъжата. Това се потвърждава от т.нар. „Криза на демокрацията“ възникнала през 60-те години. Понятието, разказва ни Чомски, е измислено от властовите среди за да обозначи пробив в системата, който е извършен от осъзнали се излишни елементи решили да потърсят своето участие във вземането на решенията ( жени, младежи, малцинства). Незабавната реакция срещу „кризата“ се състои в нарастването на лобизма и подсилването на консерватизма, както и в известни отстъпки (отпадането на задължителната военна служба).

          За икономиката в полза на елита: В преследването на икономическите си интереси САЩ използват светата троица – Световната банка, МВФ, и Световната търговска организация. Чрез тези институции те налагат отварянето на пазарите на редица страни и от позицията на силната си протекционистка икономика извличат облаги за сметка на останалите държави. Навсякъде демократичните реформи провеждани под егидата на САЩ вървят ръка за ръка с приемане на свободния пазар, приватизация на индустрията, а в по-екстремните случаи и на услугите.

          За интернет:  САЩ се противопоставят на мждународния контол над Интернет, настоявайки че подобна власт принадлежи единствено на тях.

          САЩ като провалена държава: броят на затворниците в САЩ е най-високия в света, далеч превишаващ този на Китай и Русия; смъртното наказание в Сащ е валидно, САЩ имат право да изпращат в затвора непълнолетни деца без право на помилване, а в някой щати е разрешено произнасянето на присъди над десетгодишни деца.

          Заключението на Чомски: В своя послеслов тежкият мислител завършва посланието си с обобщения: САЩ страдат от дефицит на демокрация, но въпреки това провеждат месиански мисии за утвърждаване на демокрацията навън. Всяка форма на демокрация е приемлива за САЩ, единствено ако е в съгласие с икономическите и стратегическите им интереси. Ръководителите на САЩ преследват стратегическите и икономическите интереси на господстващите сектори от населението под акомпанимента на реторични красноречиви изрази за съпричастност към най-възвишени цели – една линия сходна с тази на много други империи. След този последен поглед върху системата, Чомски предлага някои решения за справянето с проблемите, основно – спазване на хартата на ООН и всички останали международни споразумения от които САЩ се измъкват безнаказано. Той приключва оптимистично с думите за това колко голям е шансът за победа на доброто, ако силите му са сплотени.

                                                                              *    *    *

          Безспорно книгата на Ноам Чомски е силно въздействаща. В нея са представени смели думи, с които се отправят големи и заслужени обвинения към САЩ. Антиамериканизмът шестващ навсякъде по земното кълбо засилва подкрепата за изразените в книгата идеи, но заслепен от собственото си чувство за справедливост, читателят забравя, че няма пълна или абсолютна истина. За да е балансирано едно изследване то трябва да изразява позицията и на двете страни. Това изискване е спазено, но никой, особено Ноам Чомски, не е застрахован от тенденциозно изброяване на изводи и факти за да може да защити по-успешно тезите си. Неговото политическо творчество притежава изключителен демократичен заряд и невероятен замах да убеждава непредубедения читател, то играе силна роля в осмислянето на ключови проблеми от зараждащото се геоинформационно общество с разкритията си за манипулативната същност на медийната система.Въпреки всички тези позитивни качества е препоръчително читателите да не се осланят единствено на политичческите послания на Чомски, а да потърсят истината за себе си чрез съпоставката с други изследвания и дори личното издирване на фактически материал. Понякога достолепния автор се увлича в критиките си към САЩ и пропуска да отбележи някои от недостойните черти на техни врагове като Чавес, иранския режим и др. Откровено казано той често се повтаря в един или друг разказ, но това само може да докаже голямата доза чувственост и отдадеността  на преломните събития, за които лиричния изповедник иска да ни повика на помощ.

[1] Според концепцията на американски политолози родена през 90-те години съществуват четири вида държави: същински държави – със стабилна демократична система, във втората влизат държави в преход, в третата — т. нар. проблемни държави и в четвъртата — провалени, неуспели държави. Основен критерии на това разпределение е степента на демократизация на политическите системи, т. е. преодоляване на вид диктатура и въвеждане на универсалните принципи на демокрацията, оценявана по американски критерии;

Адолфчо и тоталитаризмът, Германия на Хитлер, (Националсоциализъм = десен тоталитаризъм)

Стандарт

Двадесети век ще остане в паметта на бъдещите поколения като век на крайности. В хронологическите рамки само на тези сто години от човешката история светът преживява две световни войни, десетки регионални конфликти, стотици етнически прочиствания, хиляди терористични актове и атака с атомно оръжие. И въпреки всичко, този век на крайно отрицание и омраза, този век  на  хуманистичната мисъл, но не и на хуманизма, бележи връх в научно-техническите, социално-икономическите, държавно-политическите и духовните достижения на човечеството. Морските дълбини са преодолени, земните ширини са пребродени, тайните на атома са разкрити, дори и космоса е покорен, но човешкото общество продължава да се вълнува. Политическата мисъл на двадесетото столетие не успява да намери най-добрата обществена система. В търсене на оптималното политическо устройство преминава живота на няколко поколения, за да се стигне до общоприетото схващане за универсалния характер на демократическия строй. Именно той излиза като победител в смъртоносната схватка между двете големи системи на века – Демокрацията и Тоталитаризма.

                                                                                      *     *     *

 I. Фашизъм – Националсоциализъм – Тоталитаризъм

Понятието Тоталитаризъм се появява през 1925 г., а тоталитарната концепция  започва да се развива и утвърждава най-вече в годините на Студената война. Съгласно нея комунизма и фашизма представляват два аспекта на един и същ феномен. Германският националсоциализъм, известен повече с по-общото название фашизъм започва да се схваща като една от разновидностите – дясната на Тоталитаризма, докато съветския строй  се явява  лявата негова част. В най-новата научна литература се  налага ясно разграничение между германския националсоциализъм, наричан също нацизъм и италианския фашизъм, считан за типичен представител на авторитаризма. В класическия си вид десният тоталитаризъм се появява само на едно място – Германия и само в един времеви диапазон – годините между Първата и Втората световна война. Една от най-кратките дефиниции за десния Тоталитаризъм принадлежи на професор Милен Семков и гласи, че това е „движение, което чрез национализъм и социална демагогия прониква във всички слоеве на обществото и с легални и илегални средства се стреми към тоталитарна диктатура – съюз на новата политическа класа с ръководещите  икономиката кръгове”. Би било коректно, като се има предвид, че националсоциализма е част от Тоталитаризма, да се потърси поне бегла дефиниция и за него – Тоталитаризмът е форма на държавно управление, основана на пълен контрол от страна на управляващия елит върху всички сфери на обществения живот. Тоталитарната държава се характеризира с открита диктатура, репресивни методи на управление и погазване на човешките права и свободи. Основните същностни характеристики  придаващи облика на Тоталитарната система са посочени от Карл Фридрих и Збигнев Бжежински и са шест на брой:                       1. Официална идеология;  2. Единствена и тотално идеологизирана масова партия; 3. Пълен идеологически контрол върху средствата за масово осведомяване; 4. Пълен политически контрол върху

 въоръжените сили; 5. Полицейско-терористичен контрол върху цялото общество, а не само върху ’’враговете’’; 6. Централизиран контрол върху икономиката; [1]

II. С. Пейн за типовете подходи и изследователски школи

Поради спецификата на темата в научната литература посветена на фашизма се наблюдава изобилие от концепции и исторически школи. В опита си да класифицира изследователите на фашизма професор Стенли Пейн ги групира в дванадесет школи и ги подрежда по следния начин[2]:

1.Авторите, които интерпретират фашизма като оръдие на буржоазията в борбата й срещу пролетариите;[3]

2. Тези, които го схващат като Бонапартизъм на двадесетия век;

3. Поддържащите становището, че той е израз на уникалния радикализъм на средните класи след ПСВ; [4] 4. Четвъртата група го тълкува като последица от уникално национално историческо развитие; [5]

5. Разбиращите го като продукт на морален и културен упадък; [6]

6. Считащите го за изключителен феномен на политическото развитие;

7. Схващащите го като резултат от остри невротични, или патологични импулси; [7]

8. Приемащите фашизма за продукт на възхода на аморфните обществени маси; [8]

9. Школата, за която фашизма е типична проява на тоталитаризма;

10. Авторите възприемащи фашизма като бунт срещу модернизацията;

11. Гледащите на фашизма като на фаза в социалнополитическото развитие;

12. И групата на отричащите съществуването на фашисткия феномен;

III. Хитлер – зараждането на злото

Историята на Хитлер е история на едно подценяване. Появата на неговата личност в  гостоприемната среда на следвоенното германско общество изпълнено с огорчение и жажда за мъст, разкъсвано от противоречия и остро противопоставяне между леви и десни, води до консолидирането на една партия от нов тип, поставила си за цел тоталното преустройство на обществото и обединяването на всички германци във велика Германия. Създаването на НСГРП  е предшествано от няколко погълнати от нея по-ранни десни формации, в които се откриват части от  идеологическата платформа на нацистите като: расизъм, пангерманизъм, антисемитизъм, арийство, свастиката като символ [9], антиболшевизъм и други. Началото на Германската работническа партия ( наречена НСГРП през 1920 г. ) е поставено на 5 януари 1919 г. от механика в мюнхенското жп депо Антон Дрекслер. През септември 1919 г. Адолф Хитлер попада на събрание на Германската работническа партия и остава впечатлен от идеите `и за синтез между националистическата мисъл и социалистическите тези. Талантливият оратор бързо се налага като един от лидерите в партията и се превръща в нейно официално лице. През 1920 г. е изготвена и партийната програма съдържаща 25 точки ( копие на тази на Мусолини ) и нямаща равна по демагогския си характер. В нея е обещано всичко на всички социални групи, а сам Хитлер признава пред Грегор Щрасер:  „Програмата няма значение, тя е средство към главното – властта.”

През 1921 г. демоничният водач на партията е избран за нейн президент и получава повече власт. Момента в който НСГРП излиза на политическата сцена е особено критичен за вътрешнополитическото състояние на Ваймарската република. Териториите й са разграбени, властта й е нестабилна и постоянно заплашвана от узурпация. Двете въстания на агресивната комунистическа партия и опита за преврат на генерал Лудендорф се допълват от икономическа криза, непосилно репарационно бреме и взиряваща инфлация. В началото на 1923г. ( януари ) правителството обявява фалит и съгласно Версайският договор Франция и Белгия окупират Рурската област. Решени да се възползват от удобната ситуация, комунистите подготвят ново въстание, избухнало през октомври в Саксония и Тюрингия. Нацистите решават да отвърнат на удара и правят свой опит за завземането на властта. Пучът избухва на 8 ноември 1923г. в Мюнхен и остава с името „биреният бунт”. В последвалата схватка с полицията падат 16 нацисти, а Фюрера се покрива изплашено, след което обяснява, че всъщност автоматично се е задействал рефлекса му за прикритие, останал от службата  на ефрейтор в окопите през ПСВ.  НСГРП и Комунистическата партия са забранени, Фюрера е арестуван и попада в затвора с присъда от 5 г., която в последствие е намалена на 13 месеца. Престоят в затвора се оказва ползотворен за бъдещия диктатор и  на бял свят се появява „библията на германския националсоциализъм” – книгата Моята борба. В двете `и части са разяснени идеите на Хитлер за бъдещето на вътрешното и съответно на външнополитическото развитие на Германия и германската нация, както  и вижданията му за основните елементи, които определят движението в световната история – расите и пространството. Посоката по която германците трябва да поемат става ясна: вътре в страната – към унищожението на еврейската антираса и премахването на Ваймарската република; навън – към ликвидирането на вековния исторически враг Франция, извоюването на жизнено пространство от непълноценните славяни и изковаването чрез победоносния арийски меч на новия и хилядолетен Трети райх. Най-силното оръжие в тази борба е унизителния Версайски договор. Посланието на Хитлер е посрещнато с възторг от хиляди германци уверени до мозъка на костите си, че виновници за поражението в Голямата война са евреите и комунистите. Същевременно положението на Германия се стабилизира под вещото управление на канцлера Щреземан и неговите наследници Маркс и Лутер. Хитлер не губи време и заздравява възстановената НСГРП като я изгражда на фюрер принципа и спечелва нови членове от различни социални прослойки. Взето е решението властта да бъде спечелена по легален път, тоест чрез избори. Голяма роля за въздигането на Хитлер и неговата НСГРП като влиятелна сила оказва Световната икономическа криза и въздействащата пропаганда на партията ( силни социални лозунги комбинирани с бесен национализъм и обвинения срещу удобен враг ). След тежка правителствена и парламентарна криза ( 1932 г. ) и не без натиск от страна на едрия германски капитал, президентът Хинденбург е склонен да приеме Хитлер и на 30 януари 1933 г. назначава лидера на НСГРП за канцлер. Оттук пътя към едноличната власт, еднопартийната система и диктатурата на малцинството над мнозинството е открит. Два месеца по-късно вътрешния враг е елиминиран чрез подпалването на Райхстага ( 27 февруари 1933г. ) и цялата власт е подсигурена по законен път с изборната победа от 5 март 1933г. В края на март е гласуван закона за отстраняване на бедствията на народа и райха. С него изпълнителната власт на канцлера получава извънредни пълномощия и правото да променя конституцията; месец по-късно е ликвидирана автономията на отделните области и започва чистка на евреи и комунисти от държавните служби. Комунистическата и Социалдемократическата партии са забранени ( май и юни ), а през юли е приет закон срещу реконструкцията на партиите. Разчистването на пътя от външния враг позволява на Фюрера да обърне внимание и на пречките вътре в НСГРП. На 30 юни 1934 г. е организирана чистка, наречена по-късно „нощта на дългите ножове”; Елиминирани са Ернст Рьом – шеф на СА отрядите и Грегор Щрасер, оглавяващ лявото крило в партията. Смъртта на престарелия президент Хинденбург през лятото на 1934 г. още повече улеснява Хитлер и канцлерския пост е слят с президентския.

IV. Десният Тоталитаризъм

В изследването си „Фашизмът” професор Милен Семков предлага свой модел на фашистката идеология и изброява като нейни принципи следните шест основни характеристики: 1. Антикапитализъм  ( антидемократизъм, антиплутократизъм ); 2. Култ към партията, водача и държавата; 3. Антисоциализъм ( антикомунизъм ); 4. Социална демагогия; 5. Антиинтернационализъм   ( шовинизъм, антихуманизъм ); 6. Култ към силата и милитаризма;

От изброените принципи става ясно, че германският националсоциализъм е система на управление, основaна изключително много на отрицанието на буржоазнодемократичните държавен строй и неговия антипод – социалистическото интернационално общество на СССР. В научните дискурси е изказана тезата, че нацизмът се появява като отрицание на комунизма. ( твърди се, че без Ленин не би имало Хитлер )[10]

Според професор Стенли Пейн типологичното описание на фашизма се съдържа в следните три групи особености: 1. Отрицания ( антилиберализъм, антикомунизъм, антиконсерватизъм );

2. Идеология и цели: създаване на нова имперска държава и нова икономическа структура, създаване на нова култура поддържана от специфична идеология;

3. Стил и организация: зрелищни процесии с ефектна хорeография, военизиране на обществото, одобрение на насилието, изтъкване на мъжкия принцип, авторитарен стил на ръководство, вяра в харизматичния лидер;[11]

От по-горе посочените отличителни белези може също така да се  констатира стремежа на нацистките архитекти, по подобие на съветските ’’демиурзи’’,  да създадат един нов и ’’по-добър’’ свят като се започне от загиващата и тлееща според тях западна цивилизация. Това съвпадение в усилията към търсенето на новото и отрицанието на старото  навежда на мисълта за приликите между двата варианта на тоталитарното обществено-политическо устройство и революциите, които  те извършват.

Придържайки се към тезите на професор Семков, но и съобразявайки се с критериите на Х. Арендт[12], професор Д. Драганов в труда си  „Политически системи на XX век” съпоставя принципите на германската националсоциалистическа система със основните черти на тоталитаризма и доказва тяхното сходство. Според професор Драганов хитлеристката система на управление е основана на монистка и неоспорима идеология ( расизъм, антисемитизъм, арийска идея, антиболшевизъм ), при нея държавата превзема и подчинява целия държавен апарат, от друга страна пък, тя е подчинена на партията, която се ръководи от фюрер принципа, т.е. има един господар и това е Водача. Партията е единствена в държавата, което я прави масова, тотално идеологизирана и издигната в култ. Безспорното `и лидерско място отстъпва единствено пред висшия авторитет на Фюрера. Фашистката триада: партия – водач – държава се превръща в своеобразна света троица. Масовият терор и ежедневната пропаганда поставят под контрол и непрекъснат страх всички членове на обществото. Партията-държава е господар на средствата за масово осведомяване и така пропагандата `и се превръща в несломима, тя притежава специална хореография и символика за да може както всяка религия да поглъща енергията на обожателите си чрез многобройни обреди и ритуали. Репресивният апарат и въоръжените сили са безпрекословно подчинени на партията. Ръководството на икономиката е централизирано ( известна е службата за четири годишния стопански план ) и предприятията са поставени под държавен контрол.[13]

По-нататък  професор Драганов сравнява единадесетте интерпретации[14] на Стенли Пейн за фашизма с болшевизма и  убедително показва, че те са двете лица на една физиономия – тази на тоталитаризма.

Запознавайки се с основните характеристики и отличителни черти на десният тоталитаризъм, накрая стигаме до извода, че тоталитарната система на управление е закономерната, но и твърде негативна алтернатива на демократичното обществено-политическо устройство. Нейните ръководители са еднолични господари, тоталитарни фараони на своята държава и докато автокрацията на първия – Генералния секретар е неоправдана и превзела функциите на колективното ръководство, то цезаризмa на втория – Фюрера е признат и утвърден по-начало. Десният тоталитаризъм, който се появява в идеалния си вид само в третия Райх на Адолф Хитлер може да се разгледа и от страната на демокрацията. В този случай той би могъл да бъде определен като недемокрация, но консолидирана,т.е. устойчива недемокрация. В нея партийния елит е тесен и силен, властта му се освобождава от всички потенциални конкуренти, пази се възможно най-дълго и не се споделя с никого.

                                                                           *     *     *

        Германският тоталитаризъм е едно чудовищно постижение на танатоса в човешката природа, резултат от сложни взаимопреплетени и дълго наслоявани фактори не само в германското, но и в цялото западноевропейско икономическо, политическо, географско, социално и духовно пространство. Родил се в напрегнатите години на подготовка за голямата разплата и за второто империалистическо преразпределение на света, той става изразител на декаденса в психиката последвал ПСВ. Нацизмът се явява достоен конкурент по жестокост на съветския си съперник и само благодарение на неминуемия им сблъсък не го задминава  по унищожителност. Сатанисткият план на Хитлер за пречистването на планетата от неарийските раси чрез Втората световна война и превръщането на германците в народ от робовладелски господари не успява. Непълноценните „човекоподобни” неарийци за щастие преодоляват различията си и доказват максимата, че пред общ и страховит враг и най-големите неприятели се съюзяват. Светът е спасен, или поне така изглежда, защото старата болшевишка заплаха набира нови сили след войната. Остава само да се замислим за човешката жестокост и преклонението към грубата сила, които заслепяват и изпепеляват милиони и  някак си ни напомнят за тъмната страна на човека.

Бонус – ВИЦ – за всички, удостоили с вниманието си скучната ми курсова работа !!!

Едно малко момче тъкмо се върнало от училище и майка му решила да го изпита по география.

– Я кажи сега, коя е столицата на Германия?

– Бъррррлин – отговорило детето.

– А коя е столицата на Чехия?

– Бъррррлин – пак казало момчето.

– А коя е столицата на Франция?

– Бъррррлин – пак отвърнало то, а майката казала – Ох, колко си ми умен, мой малки Адолфчо!

Използувана литература:

[1] Драганов, Д. Политически системи на XX век. С., 1998, с. 52-53.

[2] Семков, М. Фашизмът. София., 1989, с. 22.

[3] Школата на Социалистите

[4] Към авторите, които С.Пейн е посочил в тази група принадлежи С. Липсет

[5] Според тази школа структурните политически промени характерни за фашизма се наложили благодарение на икономическото развитие и индустриализацията довели до вътрешни конфликти в обществата

[6] Представител е видният Б.Кроче; според С. Пейн тази група само обяснявала условията за Фашизма

[7] Психопатологическо-социалната школа

[8] Създател на школата е Х. Ортега-и-Гасет с труда „Бунтът на масите”, в групата е причислена и Х.Арендт

[9] „Германски орден” и неговия филиал „Германска секта Туле”

[10] Семков, М. Фашизмът. София., 1989, с.216

[11] Драганов, Д. Политически системи на XX век. С., 1998, Приложения

[12] Автор на световноизвестната книга „Тоталитаризмът”

[13] Драганов, Д. Политически системи на XX век. С., 1998 с.61-63

[14] Те са изброени на стр. 3

Бай Иван – Герой или мъченик на прехода?

Стандарт

„Ето ни отново на малкия екран – добър вечер Христо, Мария и Иван; всичко забравете, било какво било, с нас сега бъдете във клуб НЛО.“

     Така започваше любимото развлекателно предаване на милиони българи по време на трудните години на преход към пазарна демокрация. Влизайки в домовете и сърцата на изстрадалите ни сънародници по време на най-тежките години, то ги разсейваше поне за миг от кошмарната действителност и с голяма доза самоирония им вдъхваше сили да продължат да се борят със себе си и с трудностите в живота. В дългоочакваното време по Ефир 2 бяха пресъздавани проблемите на малкия човек, неговите мечти, копнежи, неговите антиподи и подтисници. Зад карикатурния образ на българското злободневие от 90-те години на 20 век, обаче има толкова много истина и болка. Връщайки се назад във времето ние се питаме какви са били причините за сполетелите ни нещастия, има ли виновни за тях, кое ни е давало кураж и сила да продължим напред в неравната борба с безпаричието и мизерията? Пред нас застава образът на обикновения българин: на онзи титаничен мъж (който с умението на професионален техник поправя всичко сам в къщи, който бистри политиката, кулинарното изкуство и спорта с една и съща задълбочена острота на оценките и разбира от всичко, защото условията са го принудили на това) или доблестна жена (която се лишава от елементарните козметични нужди за да изхрани и спести за учебници и помагала на децата си; която пазарува от магазините „втора ръка“ и готви, ли готви всяка вечер след дълъг и изнурителен работен ден) от средната класа, изтърпели своята монашеска аскеза в името на предизвикателството да оцелеят физически и духовно, да осигурят бъдеще за децата си.

                                                                                  *    *    *

     Задачата, която си поставяме в това занятие е да определим стандартите за героичното в отминалата ни епоха на преход към Демокрация и пазарна икономика, и да отговорим на въпроса: герой или мъченик на прехода е обикновения българин, минал през тези перипетии? Способите, с които ще се опитаме да достигнем нашата цел са приблизително спекулативни, поради липсата на завършен емпирио-критицизъм в оценъчния апарат на автора за

интересуващия ни времево-пространствен отрязък. В хода на текстуалното изложение ще бъдат разгледани отблизо теоретичните построения на историци и социолози, на фона на гладиаторските борби от арената на  средностатистическия екземпляр „хомо булгарикус“.

                                                                                   *    *    *

Какво е българският преход за всички нас?

     Под български преход в медийното пространство на родните ни географски ширини  обикновено се разбира промяната, настъпила в следствие на преминаването към обществено-политическата система наречена пазарна демокрация. С определението пазарна демокрация се прави разграничение от народната демокрация (зародила се в страните от Източния лагер след ВСВ и просъществувала до 1989г.), при която доминиращата обществена система е Социализмът. Обратно на народната демокрация, при пазарната господстващата държавно-икономическа идеология се нарича Капитализъм. Основна  разлика между двете системи е отношението им към пазара. При Социализма потребностите, производството, размяната и потреблението на стоките се контролират от държавата по строго определен план – ето откъде идва и второто наименование на този тип система – планова икономика.                     В противовес на дирижираното стопанство, при пазарната икономика контрольор на пазара няма; той се управлява от невидими сили и неясни икономически закони, и затова се нарича свободен.

    Българският преход е именно преход от планова към пазарна икономика, от народна към пазарна демокрация, от Социализъм към Капитализъм.

     В историческите анали са записани безброй преходи и при всички тях се откроява една убийствена тенденция – преходите са жестоки. По време на тяхното протичане хората деградират, рушат се нравствените, обществените, културните устои, „всичко тече, всичко се променя“. В изследването си „Българските преходи…“ историците И. Баева и Е. Калинова разглеждат българските преходи през втората половина на 20 век. Прави впечатление, че и при двата бурни периода се преобръща ценностната система, наблюдава се оскотяване на хората, въздигат се нови управленски сили, създават се нови елити, които моделират общественото съзнание в своя полза с помощта на съответните инструменти –  с преимущество на насилието и грубата пропаганда през  първият преход и с преимуществото на електронните медии и финото прелъстяване, във вторият (За демократичната държава манипулацията е това, което е насилието за тоталитарната държава.).

     Ето това повърхностно погледнато представлява българският преход към пазарна демокрация. По своето същество той притежава чертите на див капитализъм, при който, ако използваме метафората на Томас Хобс, чудовището държава Левиатан е полу – живо и се води война на всеки силен срещу всеки слаб. Границите на българския преход са само приблизително установени. Началото е поставено през 1990 – 1991г., а краят според едни настъпва през 2004 (приемането на България в НАТО), според други през 2007г. (влизането ни в ЕС), според трети още не е дошъл.

     За целокупния български народ –  онази фамозна средна класа, която лежи в основата на постмодерното общество, прехода е време на изпитание, при което бяха загубени старите социални привилегии, специалния статус, уравновиловката в доходите и сигурността (за живота, за материалната обезпеченост в настоящето и бъдещето, и пр.) Но със загубата дойдоха големите свободи на Демокрацията – свободата на мисълта, свободата на вероизповеданията, свободата на духа, тялото и словото.

     Какво загуби и какво спечели българинът през изминалите 20 години на преход към Демокрация?

     На първо място, пишат Калинова и Баева[1], прехода е мирен, „но човешката цена на социално-икономическите промени не е малка. (…) Смяната на собствеността, характеризираща всеки революционен преход, се изразява в реституция на градската и селската собственост, която оставя без жилище или препитание много хора. Преструктурирането на икономиката води между другото и до ликвидиране на цели клонове от промишлеността, както и на почти цялата местна промишленост, създадена в предишните десетилетия главно по регионални и социални причини. Тези преобразования лишават милиони хора от социална сигурност, от работни места, от ясни перспективи за бъдещето, а това на свой ред предизвиква емиграцията на стотици хиляди млади българи, рязкото снижаване на раждаемостта, демографския срив, увеличаването на самоубийствата, на престъпността, на убийствата, на наркоманиите.

     Според авторитетните авторки обикновеният българин свежда битовите си стандарти до нивото от времето на Т. Живков, а процеса на деградация продължава толкова дълго, че започва да се съизмерва с активния живот на едно поколение.  Икономическата номенклатура на Социализма бързо се ориентира в промените и успява да се превърне в нова капиталистическа класа. Бедността се разраства и застрашава българските домакинства дотолкова, че за да се догонят стандартите на Западна Европа ще са нужни дълги години настъпателен икономически подем.

     Печалбите: разбива се монополът на партията държава (за да се замести с монопола на едрия капитал), насилието отгоре изчезва (но идва насилието отдолу), създават се условия за политически плурализъм (считан от припряните пенсионери с уклон към мърморенето, за замяна на симфонията с какафония), свободата на словото процъфтява, средната класа укрепва и дългоочакваният икономически напредък идва… (за да си отиде набързо през 2008г.)

     За социолога Андрей Райчев и неговия съдружник Кънчо Стойчев[2], негативните енергии на българското общество по време на прехода произтичат от неговото обедняване, но то е следствие, а „дълбоката същност на процеса е декласацията на милиони хора, загубата на статуси и достъпи, предефинирането на мястото на огромна маса от хора в обществото“. Те твърдят, че българите са били ръководени от стройна и добре изградена, цъкаща като швейцарски часовник, система от митологеми, и че от стария елит се създава нов, който легитимира позициите си за да отстъпи място на още по-нов елит.

     И двата екипа от нашия академичен квартет извеждат обективно и хладнокръвно споменатия по-горе исторически закон, характерен за преходните времена: „Всяка голяма трансформация започва с деградация, предизвикана от унищожаването на една система, за да се създаде място за друга.“[3]; „Не съществува излизане от всекидневието без счупване на всекидневието на милиони, всяко ускоряване на историята се плаща с милиони съдби“[4].

     Кои са геройте на прехода? Какво се счита за героично?

     Прилагателното герой води своя произход от древногръцкото херос. Херосът е изключителна личност, нерядко притежаващ и свръхестествени способности. Той е проявил публично своята храброст и сила в името на доброто и общото благо, и затова е заслужил вниманието, преклонението и възхищението на околните. Това значение се транслира през вековете до нас и запазва своята актуалност. Героят е също така  основен действащ персонаж към който е привлечено вниманието в една херметична среда. Героичните постъпки служат за пример, те са доблестни и отговарят на редица критерии за героизъм, възприети или наложени от отговорните за това фигури.

      Героите на българския преход  са странни. Заедно със сложните социално-икономически, държавно-политически и културно-идеологически промени, идва и промяна в персонажите заемащи главна роля в обществения спектакъл на българската театрална сцена. Поборникът за каузата на червената идея отдавна е погребан, преизпълнилият петилетния план работник също е разложил се труп. От малкия екран ни застига образа на мускулестите екшън герои, които раздават справедливост със сила и трошене на кости. Терминаторите се появяват и по улиците, но в своят балкански и не така позитивен облик. Редом с борците, за чиито най-изтънчени черти научаваме от техните прякори, популярни герои стават и поп – фолк изпълнителките.                     С предизвикателния си външен вид и разкрепостено поведение на екрана, те стават образец за подражание на много млади момичета. Превръщат се и в привлекателен обект за жадните погледи на голяма част от мъжката аудитория. Доказателство за популярността на народните героини е участието им в концертите, съпътстващи  предизборните кампании на всяка от основните политически партии. Мутрите и техните подземни босове са любима сюжетна линия в страниците на българските бестселъри. Героичното е, че са силни и действат извън рамките на закона. Те са опасност за всеки от нас – наказват и се чувстват като богове. Това привлича медийното внимание към тях. Странното при тях е, че те се възприемат като положителни герои, въпреки тяхната лоша роля в сериала. Парадоксално, но общоустановено е, че повечето хора оценяват по-високо лица с ярка индивидуалност, макар и с негативни деяния, отколкото положителни лица със сива индивидуалност.

     Изброявайки медийните герои на прехода не бива да пропускаме любимите ни политици, които са замесени във все същите скандали и ни натрапват неприятното си присъствие от всеки по-важен канал. По принцип, обществения дебат е нещо важно, но излишното политизиране  не отговаря на класическата представа за герой и един вид тези наши медийни герои на прехода са изкуствено създадени от индустрията на ПР и празнотата в ефира. Тяхното преекспониране се дължи на дебелия им портфейл, финансиран от сенчести и корупционни схеми. Задължението им да се защитят от нападките на конкуренцията неизменно ги превръща в герои на следсоциалистическата медийна среда.

     Любимите естрадни изпълнители са изместени от главните роли и се заменят с нови шоумен герои. Националната телевизия БНТ с програмата Ефир 2 предоставя трибуна на малцина избранници, които ни забавляват със скечове, кръстословици и мини сериали. Със своите постъпки и простъпки те заместват чувството за реваншизъм на малкия човек, и чрез сподлелянето на общите за народа мъки се превръщат в герои и водители. В едно с тях са и успелите спортисти, които издигат по различни начини престижа на българската нация зад граница със завидните си спортни постижения, а някои от тях и със удивителния си балкански манталитет.

     Екстатичното отношение към българските исторически герои се възражда по време на прехода към Демокрация. Остарелите и ненужни на националната държава постулати за интернационализъм са изоставени. Бюстовете на борците за Комунизъм – низвергнати. Пантеонът на българските герои се запълва с фигурите от Възраждането, които излъчват милиони лумени[5] патриотизъм със ореола си на светли и неопетнени  герои. Ключовите категории добро-зло, поробители-освободители възвръщат своята сила за сметка на братската дружба между народите. Отричането на социализма и социалистическия човек напредва с шеметна скорост.

Функции на българските герои. Защо са се наложили като герои?

      Типологизацията на видовете медийните герои на прехода ни изправя пред   въпроса за дейностите, които те са изпълнявали по време на прехода и продължават да изпълняват в българското постпреходно общество.

     Функциите на националните герои са пределно ясни. Те служат за скрепяването на обществото, за формирането на националното самосъзнание, за поведенчески и възпитателен образец на подрастващите. Извеждането им на преден план в хероона[6] се извършва под давлението на официалните власти.

     Значението на тъмните личности пък запълва вакуума на психческата необходимост от силни и решими лидери, които да бъдат възпявани и почитани заради свръхестествените си способности и необикновения си начин на живот.

     Шоу звездите също са пример на мечтаното високо материално и социално ниво, за което копнее нашенецът. При тях героизиращият фактор е подкрепен значително от трибуната за показ, която им предоставят електронните медии.

     Истинският политик би трябвало да е ревностен защитник на правдата и интересите на народа и това би го издигнало на висок пиедестал. Героизмът на преходния политик е изкуствено напомпан и не се припокрива с мнението на цялата общност. Участието му в политическия живот го излага на публично достояние и в крайна сметка той обира негативизма от недоволството, върху него се концентрира всенародния ропот. Най-често образа на политическия първи е приеман за еманация на абсолютното зло, демон, който освен че не се е справил със задачите, си позволява и да се защитава от нападките. Интерес предизвиква и образа на политическия палячо – от Жорж Ганчев до лудото Яне този типаж копнее за медийна изява и с несериозния си образ сам провокира медиите да го отразяват, привлечени от куриозното и комичното в него.

Пренебрегнатата категория

    Един призрак броди из България. Призракът на бай Иван.

      Бай Иван Иванов е роден през 1958г. в малкото село до големия град. Баща му е бил военен, а майка му продавачка в нармаг. Семейството му се е местило постоянно от град в град заради военната служба на бащата. Бай Иван има сестра. В края на 60-те години семейството му се установява в София (текат процесите на рустификация и депейзанизация) и заживява в един от строящите се панелни комплекси. Той завършва висшето си образование, обикаля Източна Европа и натрупва незабравими спомени от ескурзията си в СССР; става инженер и постъпва на работа по специалността в голям завод. Скоро се жени и му се раждат две деца (момчета). Живота му е подсигурен за дълго – работа, семейство, кола и къща на село с родители, които изпращат хранителни продукти.

     Но ето че идва преломната 1989г. Отначало всичко изглежда добре – репресивният режим пада, злобният комунистически диктатор, с иначе умалителното прозвище Тато, отива на съд. Настъпва ерата на Демокрацията. Пише се нова Конституция. Поставят се темелите на справедливото общество.

     Не след дълго бай Иван е съкратен, а заводът е закрит. Той започва да си търси работа. И тъси, и търи, и търси… Някои от неговите съученици и колеги от университета са започнали да се издигат. Един е отворил заложна къща, друг баничарница, трети малко хотелче. Бай Иван остава честен. Съвестта му не дава да мами и да избутва хората за да преуспее. Тарикатлъкът, характерен за първоначалното време на натрупване на капитал ,му е чужд.

     Със семейството си разчитат на социалните помощи и на храната от родителите. Междувременно  жена му започва работа в една печатница. След време те предприемат рискован ход. Опитват се да започнат малък бизнес, опирайки се на свободата дадена от указ 56. Взетата на консигнация стока не се пласира на сергията в кварталния битак и разходите са покрити със заем от сестрата на бай Иван (омъжена за сержант от полицията).

     Децата тръгват на училище. Дрехите им са втора употреба, но тетрадките са нови, а учебниците, за щастие, са безплатни. Парите за храна недостигат. Бай Иван работи частно като ремонтира битови електроуреди на бабите от района. Дори е  залепил и рекламни стикери по входовете в квартала и центъра на града. Свадите между Иван и жена му зачестяват в следствие на безпаричието. Бай Иван пропушва цигари, изоставяйки спортния си дух, кален в младежките години. Студените месеци се отразяват тежко на семейния бюджет. Сметките за телефон, ток, вода и парно помрачават детския смях в дома на семейство Иванови. Скандалите се преръщат в ежедневие и бай Иван започва да прекарва все повече време в мазето, гасейки гнева си с поредната запалена цигара.

     Дълото ходатайстване на зетя на бай Иван пред дребен мениджър във фирма за офис техника най-накрая дава резултат. Бай Иван е назначен и започва да поправя копирни машини. Заплатата е ниска, нищо съществено, но все пак придава самочувствие на главата на семейството.

     Настъпва трагичната 1996г. Хиперинфлацията създадена от финансовата дестабилизация в страната и неизплащането на държавния дълг, нанасят нов удар върху бай Иван и неговите братя по участ. Фирмата в която работи съкращава персонала си в опит да се спаси и бай Иван изхвърча отново на улицата. Започват масови протести срещу червеното правителство. Демонът трябва да бъде свален – „кой не скача е червен“. Бай Иван се присъединява към скачащите. За пръв път в живота му гнева надделява над разума  и на поредния протест срещу правителството той се сбива с един жандарм.

     Положението е утихнало две години по-късно. Виждаме нашият герой бай Иван да работи отново във фирма за ремонт на копирни машини. Деноминацията е заличила нулите от спестовните книжки, извадени при раждането на децата му, но той притежава бонова книжка и си мисли, че е направил добра инвестиция.  През 2001г. намираме бай Иван и жена му  пред избирателните урни. Достопочтеният вид на Симеон Сакскобурготски и уверенията  за решимост в рамките на 800 дни вдъхват доверие на бай Иван.

     В търсене на по-доходоносна работа, под напора на жена си и нарасналите нужди на синовете гимназисти, бай Иван напуска фирмата и започва работа като техник в голяма фабрика за бира. Всеки месец от ръководството отпускат по каса бира на работниците и скоро бай Иван оформя бирено коремче. Бъдещето е пред него. Вече разполага с постоянна работа, притежава собствено жилище и потенциала на децата му да се развиват. Лошите спомени от последните десет години понякога го застигат нощем като кошмари, извикани от зловещото подсъзнание и чувството на несигурност, но сутрин всичко е наред, всичко е светло.

     Нашият герой очевидно е успял най-накрая да се закачи и стабилизира върху ледената пързалка на която се хлъзга средната класа. За жалост са останали стотици хиляди други бай Ивановци, които продължават да тренират безуспешно фигурно пързаляне и целите са в синини от подхлъзване и падания.

     Съдбата на бай Иван е типична за средния, обикновен, народен човечец. Социалната сигурност от последните години на Социализма, (т. нар. развит Социализъм) е залегнала твърдо в спомените му и сравнението с лошите жизнени условия, рушащите и разграбвани  индустриални постижения на НРБ, високата безработица и крещятата несправедливост, го карат да се чувства сякаш живее в последните времена на битието – в Апокалипсиса.

                                                                               *    *    *

     Преминаването на обикновения човек със зрял ум и на средна възраст през битката с необуздания капитализъм е геройство на фона на носталгичното и приятно минало от младостта. Това оцеляване може да бъде възприето едновременно и като геройство и като мъченичество. Мъченичество, защото човекът от средната класа е оцелявал с екзистенц минимума, загубил е спестяванията си, понякога жилището, минал е изпитанието на своето време и е съхранил житейските си ценности. Героизъм, защото е издържал семейство или е бил партньор в това издържане, поемал е отговорността за децата си и не е останал бездушен към проблемите на близките си – помагал е на роднини и приятели в беда. Не се е поддал на стихийните сили в човешката психика, и не е стигнал до крайности в действията си срещу виновните.

     В нашата народопсихология трайно се е загнездил един стереотип, една митологема. Превратностите в историческата ни съдба се обясняват с комбинацията от триада мотиви – героизъм, предателство и мъченичество. Единствено въз основа на тях може да бъде направен съществен анализ на причините и виновниците за нещастията на бай Иван. От тях за героизма и мъченичеството вече се разбрахме. Остава да отгатнем кой е виновен за предателството и пълната истина за българския преход ще падне! Ред е на медиите да поемат щафетата в това разобличаване.

 Край.

 

 

 

Използвана литература:

Калинова,Е., Баева, И. Българските преходи., София 2006г.

Райчев, А. Стойчев, К. Какво се случи., София, 2008г.

Интернет

[1] Калинова,Е., Баева, И. Българските преходи., София 2006г., с.359

[2] Райчев, А. Стойчев, К. Какво се случи., София, 2008г. с. 81

[3] Калинова,Е., Баева, И. Българските преходи., София 2006г., с. 359

[4] Райчев, А. Стойчев, К. Какво се случи., София, 2008г. с.81

[5] Лумен – единица мярка за светлинен поток излъчван от ел. източник

[6] Древногръцка гробница на героя цар или водач

„Македонизъм в XXI век“

Стандарт

На 13 март в далечната 1492г. от пристанищния град Палос де ла Фронтера един безумен мъж, воден от непоколебимия си авантюристичен дух и безрезервната си религиозна вяра тръгва на рисковано  пътешествие, променило завинаги съдбата на човечеството. Този смел мъж се нарича Кристофоро Коломбо, а неговото дръзновено приключение поставя началото на Великите географски открития.

Петстотин години по-късно, в една забравена от Бога малка географска област, експедиционната мисия на  фамозния откривател става повод за поредната словесна престрелка и изостряне на националистическите страсти между два братски народа с общо минало, настояще и бъдеще – това са народите на македонците и българите.

„Македонец ја открил Америка со Колумбо“, пише македонското популярно електронно издание „Утрински весник“.[1] На следващия ден, в съседна България, пресата изригва със саркастично – сардоничен патос в заглавията си: „Македонец взел, че открил и Америка. Сериозно“.[2]

Познатите ни до болка „игри и закачки“ с историческата памет срещаме всеки ден и от двете страни на барикадата, както на донаучно и научно ниво, така и в официалните изявления на държавните  лидери. Причините за тези грозни съседски кавги, водещи до взаимна ненавист и омраза, можем да потърсим и намерим в изкуството за  управление и създаване на общности и държави, на „въобразени общности“ или просто – изкуството на национализма.

В настоящото  импровизирано изследване ще бъде направен опит да се разгледа изключително сложния и проблематичен въпрос за водещата обществено-политическа доктрина в република Македония, а именно – съвременния македонски национализъм, по-известен у нас като македонизъм. Огромния обем от гледни точки и нестихващата колизия  по вечната тема  Македония, ни задължават да подходим  много деликатно и да се опитаме да отразим безпристрастно всички  приемливи за добрия научен тон становища. В хода на проучването ще се запознаем с драматичната история на географската област Македония и нейното население, ще преминем през превратните моменти на радост и страдание и ще видим как възниква македонската идея. Квинтесенцията на нашето занимание ще ни покаже съвременна Македония и част от важните проблеми, пред които е изправен македонския народ. Ще видим как и с какви средства се създава  и утвърждава една млада нация, и как се пази тя от своите ревниви съседи. Ще надникнем в „академичните арени“ на историците и в „баталните полета“ на виртуалното пространство.

За анализа на темата са използвани разнообразни източници: научни трудове – „Кръсте П. Мисирков и за българските работи в Македония“ от Веселин Трайков, „Югославия последната балканска империя“ от Велизар Енчев, „България и Балканите: европеизацията не е завършила“ от Венелин Цачевски; електронни научни, информационни и публицистични издания – списание „Анамнезис“, вестник „Култура“, блогът  на авангардния български асистент Чавдар Маринов и полемиките около неговите „провокативни“ тези.

*   *   *

I. Македонизъм = Национализъм. Определение и същност.

Въпроса за съвременния македонизъм може да бъде определен като класически вид антиномия[3], ако разбира се, бъде разгледан веднъж от позицията на македонски гражданин, поддал се на официалната доктрина и втори път от  позицията на български ( или гръцки ) гражданин, също станал жертва на „патриотични абстракции“. Понятието македонизъм кореспондира с понятието национализъм; де факто те са едно и също обществено-политическо явление и средство за социо-културна употреба, но в българската научна и битова лексика, а и в гръцката, македонският национализъм носи свое собствено наименование, заредено с пейоративен отсенък, който силно политизира темата.

В република Македония, официално, такова екзотично създание като македонизма не съществува. Самите македонци декларират лаконично в своя вариант на свободната енциклопедия Уикипедия, че македонизъм е шовинистично название, с което в Република България се отрича автохтонноста на македонския етнос и се твърди, че македонците са българи. Във въпросното пояснение става известно и че македонистите, според Република България, отричат същесвуването на всичко българско във Вардарска Македония и фалшифицират и унищожават българските исторически паметници в Македония. Уики-страницата завършва със съждението, че македонизма се смята за антинационална и антихуманна политика на сръбски и коминтерновски агенти за дебългаризация на населението на Вардарска Македония, като не е посочено в кой период се е случило това.[4]

В съседната на Република Македония, Гърция, определението на македонската Уикипедия намира свой резонанс: „Македонизмът е термин, който се отнася до политическата идеология и предполага, че славяните в Македония са с националност отделна от българската, със собствен език, история и култура. Терминът също така описва това, което българите считат за фалшифициране на историята си от македонските учени. Той включва силна негативна конотация“, според гръкоезичните членове на Уики общността.[5]

Какво е представянето  в Уики отдела на „лингва франка“, универсалния английски език?   „Македонизмът е политически термин използван в полемики и се отнася до набор от идеи, характеризиращи агресивния македонски национализъм, според някои български и гръцки автори. Терминът се използва също за описание на господстващата идеология в Югославска Македония насочена към превръщането на славянски и до известна степен неславянски части от населението в етнически македонци. Тази държавна политика е актуална и днес в Република Македония. Понякога се използва в международните научни форуми като защита от някои македонски автори. Македонизмът е изправен пред остра критика от умерените политически възгледи вътре в Македония и навън, от международните учени.[6]

Къде сме ние? В свободната енциклопедия на български език проблематичния термин се радва на поредната си нюансирана интерпретация: „Македонизмът е политическа доктрина и идеология, която обосновава съществуването в миналото и днес на македонска идентичност и самостоятелна македонска нация, език и култура, различни от българската, гръцката и сръбската. Македонистката идеология е официална доктрина в Република Македония. (..) Според македонизма славяноговорящите македонци в различните части на географската област Македония представляват отделен народ със своя собствена история и традиции, различаващи ги от всички съседни народи.“[7]

В опита си да разрешим тази загадка от сферата на Лексикологията ще си позволим да разгледаме една непретенциозна дефиниция на сложното явление национализъм и да го сравним с нашия верен приятел македонизма. Според въпросната дефиниция национализма е доктрина, която защитава идеята, че политическата и националната общност трябва да се припокриват ( държавата е политическата форма на съществуването на нацията ). Тази доктрина описва два феномена – чувствата, които общността изпитва по отношение на своята идентичност и действията, които общността предприема за постигане на самоопределението или запазването си. Национализмът съществува в два основни модела – граждански национализъм ( френски път – включване в нацията на всеки, който признае лоялност към държавата ) и етнически национализъм ( германски път – включване в нацията само на тези, които са част от нейните етнически и културно-исторически рамки ). Според по-горе изложените определения от Уикипедия, които считаме за доминиращи в обществените нагласи на заинтересованата по темата аудитория, македонизмът, освен всичко морално осъдимо от противниците му, е и набор от действия, които македонците, подтиквани от официалната позиция на държавните ръководители, прилагат за постигането, утвърждаването и запазването на своята идентичност.

Оттук стигаме до извода, че съвременният македонски национализъм или македонизъм е чиста проба европейски национализъм разкъсван между двата пътя – етнически и граждански,  а употребата  на имплицитно негативното му название от балканските съседи България и Гърция изразява тяхното несъгласие с дадена част от неговите позиции и претенции в исторически, културен и географски аспект.

II. Македония – ябълката на раздора

Историята на македонската земя е напоена с кръв, страдание и мъка. Да се забрави тази история е много по-лесно, отколкото да се помни и разказва. Един обективен поглед върху нея би трябвало да обхване няколко национални гледни точки и позиции, но възможността от комбинирането им крие риск от допълнително объркване и по-скоро то би отворило нови полета за противоречие, отколкото да изясни старите. Като че ли, историческите събития на горещите Балкани от последните сто и тридесет години са най-взривоопасни за добросъседските отношения между балканските държави. Различните интерпретации на важни поанти като Берлинския договор, Илинденското въстание, Балканските и двете Световни войни подклаждат отново и отново вечния „балкански“ огън в сърцата и душите на българи, македонци, гърци и сърби. Мегали идеята от ранните години на Гърция, Начертанието на Сърбия и Сан Стефанския идеал на България се сблъскват дълго време на бойното поле в Македония и дори интернационалната сила на комунизма не успява да ги обгърне в червения си помирителен плащ.

Несъмнено първата половина на XX век е по-тежка за Македония, отколкото втората. Попарените през 1878г. надежди за свобода от прогнилата ориенталска империя са възродени, с появата на нова и силна пътеводна звезда – македонската революционна организация. Погледа отправен към княжество България и последвалото разочарование след крушението на Илинденско-Преображенското въстание тласкат населението на Македония към друг тип идеи и въжделения. Вътрешните борби и подмолни съюзи между проводниците на различни културно – политически влияния от съседите също оказват въздействие върху тежката съдба на македонците. Балканската война дава нов лъч на надежда и наистина се оказва спасение от деспотичния тиранин, но предизвикателствата на времето разделят отново лелеяната мечта от нейното осъществяване. Следват тежки изпитания за отказващите да скъсат със старата си национална идентичност, изградена през будната възрожденска епоха и постепенно еволюиране към „редът“ на победителите. Преломен момент за съдбата на Македония се оказва Втората световна война. След българския неуспешен „жребий“ през 1944г. е даден пълен напред в окончателното отделяне на македонците от българите и превръщането им в нова нация с провъзгласяването на 2 Август 1944г. на Демократична федерална Македония, като част от Социалитическа федеративна република Югославия.

Зрелищното сгромолясването на генетично увреденото създание Югославия, дава възможност на македонците сами да коват собствената си съдба и през 1991г. те се втурват с възрожденски плам да строят държава и нация със срок на годност до „во веки веков“. За тяхното усърдие и увереност в битката за идентитетот ( идентичността ) говори дългия спор за името с Гърция и мегаломанския проект  на ПП „ВМРО–ДПМНЕ“  за „Скопие 2014“ – една европейска барокова столица.

III. Възникване на Македонизма

Терминът македонист за първи път се употребява в статията „Македонският въпрос“ на българския общественик Петко Рачев Славейков, публикувана във вестник „Македония“ през 1871 година. В нея дядо Славейков критикува македонистите за безпочвените им твърдения, като същевременно посочва, че техните идеи са чути от него за първи път около 1860 г.

Много добър поглед върху възникването на македонизма дава статията на академик Христо Христов от 1969г. –  „Македонизмът като политическа концепция в края на XIX и началото на XX век“[8]. Характерното за нея е, че с оглед на годините, в които е писана, е изпълнена с присъщия за времето марксистко-ленинистки ритъм и класово-партиен подход, но ако се абстрахираме от тези нормативи можем да проследим в кратък, точен и ясен вид възникването на македонистката политическа концепция.

Според академик Христов основни предпоставки за възникването на македонизма са великодържавните аспирации на сърбите и стремежа им да властват над всички южни славяни на Балканския полуостров, изразени в пословично известното „Начертание“ на Илия Гарашанин ( 1844г.). Македонизмът се ражда в Сърбия като заместител на по-нереалистичната идея за сръбския етнически и национален характер на македонското население, проповядвана от хора като М. Милоевич и др. в отговор на заплахата, в която се превръща фактическото признаване на българите като доминиращ етнос със създаването на Екзархията и очертаването на нейната юрисдикция по епархии през 1870г[9] ( признание, подсилено и от решенията на Цариградската посланическа конференция, свикана след Априлското въстание ). Съединението на княжество България с Източна Румелия и последвалата неуспешна сръбско-българска война от 1885г. подтикват сръбските държавни лидери да засилят пропагандата си в Македония и да потърсят нови, по-ефикасни начини за спиране на българите. В техен най-голям страх се превръща опасението от едно ново българско Съединение, този път на България с Македония.

През 1886 г. се създава специалната организация „Св. Сава“ за водене на сръбска национална пропаганда в Южна Сърбия и Македония. Организацията се стреми да открива сръбски училища и да привлича на обучение в Сърбия деца от двете области. Тази сръбска политика започва да се подкрепя от руските консули, които след българо-руския разрив при Стефан Стамболов започват да отричат българския характер на славянското население в Македония.

Политическата конюнктура и дипломатическата преориентация в съглашенските блокове на Великите сили са фундамента от който, според анализа на Христов, се стига до генезиса  на македонизма. Неговата  роля, преди всичко, се явява като инструмент за осъществяването на сръбските политически планове:

„От 80-те години на XIX в. Сърбия се стреми да се освободи от австроунгарска опека, като търси подкрепата на Русия. Нейните интереси са близки с интересите на Русия за преграждане пътя на Австро-Унгария и Германия на изток и за освобождаване на намиращите се под австроунгарска власт славянски земи. В края на XIX и начачалото на XX в. Германия и Австро-Унгария се превръщат окончателно от съюзници в главни врагове на Русия, които заплашват нейните интереси в Европа и на Балканите. Оттук и сближението на Русия с Франция и подкрепата на Сърбия, гледана като преден пост в борбата на Русия и на славянството против Австро-Унгария и против експанзията на германизма. За да се освободи от икономическата и политическата опека на Австро-Унгария, Сърбия се нуждае от излаз на море. На запад нейният път е препречен от Австро-Унгария, която владее Далматинското крайбрежие, Босна и Херцеговина и има влияние сред католическото население в Северна Албания. При това положение ръководните кръгове на Сърбия си поставят за цел да търсят излаз на море на юг през Македония. Този факт лежи до голяма степен  в основата на изкуствено създадения „македонски въпрос“ и на сръбско-българските отношения от края на XIX в. Той стои в основата и на македонизма като политическа концепция.“[10]

За основател на Македонизма се счита сръбския учен и политически деец Стоян Новакович. Неговите думи до сръбския министър на просветата от края на 1887 г. говорят красноречиво за хитрия сръбски маньовър срещу младото българско княжество: „Тъй като българската идея, както е известно, е пуснала дълбоки корени в Македония, аз мисля, че е почти невъзможно да се разколебае тя напълно, ако противопоставим само сръбската идея. Тази идея, опасявам се, не би била в състояние като чисто и голо противопоставяне да подтисне българската идея и затова сръбската идея би имала полза от някакъв съюзник, който би бил рязко против българизма и който би имал в себе си елементите, които биха могли да привлекат към себе си народа и народните чувства, като ги отцепят от българизма. Този съюзник аз виждам в македонизма.[11]“

Така наред с официалната теза на сръбската пропаганда, че населението в Македония е сръбско или сърбо-македонско, Новакович формулира друга паралелна теза за съществуването на отделна македонска народност, различна от българската и сръбската, която трябва да бъде подпомогната в процеса на своето самоутвърждаване, за да се постигнат целите на сръбската политика. Новата теория започва да си пробива път и спечелвайки популярност в „креатурите“ на дружеството Св. Сава, тя ражда групата на т.нар. „национални сепаратисти“ – самоотвержени македонски патриоти, прегърнали идеята за търсене на нова, коренна и чисто македонска идентичност и за скъсване на родовите връзки с България. Една Македония сама за себе си, в която трябва да се създаде нова нация – македонската.

За утвърждаването на тази теория допринася творчеството на противоречивата „македонска икона“ в най-ново време –  Кръсте Мисирков. В  основното си съчинение „За Македонските работи“ ( отпечатано през 1903г. в София ) той обосновава с привидно научни аргументи тезата за самородността на македонския народ и правото му на място под слънцето. Спорната фигура на македонец номер едно в XX век, за какъвто бе обявен Мисирков през 1999г., продължава и досега да  инспирира конфронтации в „българо-македонската война за историята“. Отказвал се[12] и приемал на няколко пъти концепцията си от „За Македонските работи“ ( която се оказва градивна за македонската национална идея ), Кръсте Мисирков остава в  голяма част от документалното си наследство  и в паметта на съвременниците си като непоправим български патриот, изживял живота си в България и живял за българската национална кауза. Непопулярните му идеи преди 1944г. не остават за дълго в забвение. Удобството на научното му творчество за маршал Йосип Броз Тито и сие, заедно с македонския му произход, го издигат на пиедестал и го превръщат във важна национална светиня, част от историческото наследство на създаващата се нова нация.

По време на опитите за сключване на българо-югославска федрация ( 1944 – 1948г. ) македонизмът набира скорост, подпомогнат от слабохарактерната позиция на българските комунисти по въпроса с предаването на Пиринска Македония. С течение на времето македонистката идея разширява диапазона си, а след приемането на югославската конституция от 1974г., в която е утвърден суверенитета на Република Македония и правото `и на самоопределяне и отцепване, македонския национализъм стъпва на още по-здрава основа.

IV.  Строителство на съвременна Македония ( проблеми ).

Съвременната република Македония е единствената държава отделила се по мирен път при разпадането на Югославия. Тя е създадена след референдума за независимост, проведен през 1991г. Веднага след обявяването на независимостта си  на 8 септември 1991г. младата държава се изправя пред въпроса за своето международно признаване. Първоначално то идва от България ( 15 януари 1992г. ), последвана от Хърватска, Турция, Словения, Литва и др. Избухването на тежкия спор с Гърция за конституционното наименование на новата държава стопира за известно време нейното признаване.     Частичното решение на проблема идва през 1993г. с приемането на Македония в ООН под временното название – „бивша Югославска република Македония“. Според Съвета за сигурност на ООН това наименование ще бъде използвано до преодоляването на възникналото различие по името на страната. До края на 1993г. Македония е призната с временното си име от повечето европейски държави, а  от САЩ, Русия, Китай, Япония и др.  с конституционното си име.

Новата епоха пред македонците отправя нови задачи към все още незавършения национално- образувателен процес. Асимилирането на важни части от историческата памет на съседните Гърция и България води до преки и косвени сблъсъци и до поява на остри  ксенофобски настроения. Заедно с това се повдигат неразрешимите казуси около статута на македонското малцинство извън граница и на чуждите малцинства вътре в Македония. Най-сериозното предизвикателство за суверенитета на БЮРМ идва през 2001г. ( февруари – август ), когато в северозападната част на страната избухва въоръжен конфликт между албански сепаратисти и македонски военни сили. В сблъсъците между албанската армия за национално освобождение и македонската армия загиват 200 души, а броят на бежанците и вътрешно разселените достига 150 – 200 хил. души. Целта на албанските размирници, по думите на професора по външна политика и международни отношения Венелин Цачевски, е не сепаратизъм, а промяна на статуса им чрез получаването на  конституционни гаранции за по-голяма роля в управлението на страната и по-широки граждански права; установяване на своеобразен етнически федерализъм[13]. Конфликтът намира своето разрешение с подписването на Охридския рамков договор при посредничеството на международната общност ( САЩ, НАТО, ЕС ). Със споразуменията от Охрид са направени съществени промени в държавния модел на Македония. С тях албанците придобиват статут на конституционна народност. Въвеждат се децентрализирано управление, равно разпределение на двата етноса в държавните институции, изменения в образованието и употребата на езиците  ( признаване на албанския за официален език ).

Въвеждането в темата за албанското население на Македония ни задължава да се срещнем със статистическите данни на  ЦРУ[14]  за западната ни съседка, според меродавното преброяване от 2002г..

Друг важен аспект, с който е препоръчително да се запознаем са споменатите от по-горе казуси с малцинствата извън границите на Република Македония. По македонски оценки, броят на македонците в съседните България и Гърция е значителен, съответно за България – 750 хиляди[15] и за Гърция – над 200 хиляди[16]. За тези свои граждани македонското правителство иска да получи статут на национални малцинства. На обратната страна, Гърция твърди, че в Македония живее етническа група власи, които са от гръцки произход и чийто брой възлиза на около 250 хиляди души. В България пък, за цялото неалбанско население на Македония се счита, че е от българска народност, въпреки че според официалната демографска статистика на територията на република Македония през 2002г. са живеели едва 3500 българи[17].

Реална опасност за македонската държава представлява албанския етнически национализъм и сепаратизъм, чиято стратегическа цел е да се постигне обединяването на албанците в една обща държава. Идейната основа на този стремеж е създаването на „Велика Албания“, въпреки че в съвременните условия той официално се отрича от лидерите на албанците. За нас обаче, а и за всички македонци, твърде обезпокоителен си остава факта, че в началото на 90-те години албанската академия на науките обосновава историческата основателност и очертава основните цели за постигане на националното обединение на албанците[18]. Тези опасения, подсилени от някои искания на албанските партии „ДПА“ и „ДСИ“[19], както и заплахите за отцепване от държавата заради неуспехите в евроатлантическата интеграция, обясняват националистическото надигане и потрес, наблюдавани на всички нива на македонския социум.

 1. Българо – македонската „война“ за историята.

 Събирателното понятие „война“ за всички „студени“ спорове и конфликти между Македония и България отразява възникналите противоречия не само на официално, но и на до официално ниво. За това доколко типични са похватите от този вид за запазване на статуквото и стабилитета в една млада и неуверена в силите си нация и сблъсъците породени от тях, ще посочим само един пример: статията на скопския вестник Дневник от ноември 2010г., посветена на новоизбраният президен на Бразилия Дилма Русеф. В нея с гръмкото заглавие „Македонска мома го води Бразил“[20] е оповестено, че въпросната дама е с македонско потекло и управлява държава с огромна територия и население от 200 млн. души, която е икономически и политически лидер в Южна Америка. Във водещия македонски ежедневник не са се поколебали да нагласят малко и фактите, като са посочили, че бащата на Президента Русеф е родом от българския град Габрово, намиращ се в Пиринска Македония. Не закъснява и българската медийна реакция, която естествено възроптава срещу „узурпаторите“ на напомпаната със старателен пи ар ентусиазъм нова „българска“ гордост ( поредната след Джон Атанасов и Карл Джераси ). Обясними и оправдателни от държавническа гледна точка в подобни случаи са поведението на родните ни политици – нека се отвлече виниманието от тежката финансова криза, нарастващата инфлация, голямата безработица и политическите скандали с тази блага вест; както и действията на македонските им колеги – в тежки и непоносими времена за народа, бягството от непоносимото настояще се компенсира с бляскавото минало държавно величие; или в частния случай, с  широко тълкуване на националната идентичност .

Няма оправдание обаче за ксенофобията и омразата на шовинизма, изливащи се върху невинни българи в Македония, като Спаска Митрова и други клетници! В този случай българските държавници не останаха безпристрастни и предупредиха, че недобросъседското отношение на македонската страна ще се окаже пречка при оценяването  `и в изпълнението на критериите за европейска интеграция.  От  българското МвНР излязоха с позицията ( зам. външ. мин. М.Райков ), че е необходимо Скопие категорично да скъса с практиката на провокативни оценки на съседите, говорене на езика на омразата, а също да разреши съвместното честване на дати от общото ни културно и историческо наследство[21].  Месец по-късно ( ноември 2009г. ) в изявление пред НС, българският министър-председател Бойко Борисов представя съгласуваната позиция на българските институции относно действията, които Македония трябва да предприеме за провеждането на добросъседска политика и изглаждането на отношенията с България[22]. Само при изпълнението на тези условия, българите ще подкрепят евроинтеграционните процеси и желанието на Македония да членува в НАТО и ЕС.  С този силен коз, според нашата преценка, бихме излезли морален и реален победител, но докато има губещ, конфликтите в българо-македонската „война“ няма да изчезнат; нужно е примиряване в сърцата и душите или поне нова обща кауза, която да потули старите противоречия и да измести национализма към по широки полета на разбиране .

 

 1. Гръко – македонската „война“ за името.

 

„Европейският път на БЮРМ минава през Гърция“ – думи на заместник външния министър на Гърция Дмитрис Друцос по повод предложението на ЕК към Македония за започване на преговори за членство в ЕС.

„На всички онези, които ни критикуват, че сме пропуснали този шанс ( започването на преговори за влизане в ЕС – бел.авт. ), искам да отговоря, че този шанс е самозличаване от картата на нациите и изтриване на собствената идентичност“. – думи на македонския премиер Никола Груевски след гръцкия блокаж при гласуването в Съвета на министрите на ЕС и отлагането на старта на присъединителните преговори през декември 2009г.[23]

„Проблемът ( за името – бел. авт. ) не е толкова за академичните полемики, а за жизнените интереси на гражданите на Македония и особено на албанците, които повече не искат да бъдат роби на нереалните претенции и на грандоманията, която се проектира в цинично самосъзнание. (..) Ясно е, че в Македония е толкова силно развита и задълбочена идеята за македонския идентитет – като наследници на Александър Македонски, като люлка на християнството и славянското просветителство, че Груевски не може да си позволи да стане причина хиляди книги, анализи, студии, манифестации, художествени творби да бъдат изхвърлени като безполезни остатъци.“ – думи на Арбен Джафери, създател и почетен председател на Демократичната партия на албанците в Македония (ДПА)[24].

Решението на Гърция да наложи вето на молбата за члнство на Македония в НАТО и последвалия през април 2008г. отказ  на НАТО да изпрати покана за членство към Македония, плюс отлагането на присъединителните преговори за ЕС, са кулминацията на проточилия се двадесет години спор за конституционното име на Република Македония. Този спор е резултат от поредното проявление на негативните черти на македонския национализъм – агресивния македонизъм и от не по-малко раздразнените отбранителни националистични рефлекси на засегнатия съперник Гърция.

Част от поддръжниците на т.нар критукувано лице на македонския национализъм са привърженици на идеята, че има расов континюитет между модерния македонски етнос и автохтонното население на македонския регион, от което произлизат и македонците на великия завоевател и македонски цар Александър III. Тази идея, заедно със своите производни ( като мнението, че античната епоха на Елинизма е по-правилно да се нарече Македонизъм ) и подсилена от проявите на иредентистки аспирации към Егейска Македония,  превръща спора за конституционното име в мощен източник на антиматерия, анихилираща трудоемкия мост прокарван от македонците към евроатлантическия райски архипелаг. Официалното становище на гръцките власти е, че мнозинството от жителите на съседната страна са потомци на славянските племена, поради което те нямат историческо право да претендират, че са македонци, или да назовават собствената си държава Македония. Според МвНР на Гърция, изборът на името Македония би могъл да доведе до отправяне на претенции за изключителни права върху цялата географска територия на Македония[25] и да стане основа за провеждането на политика в противоречие с установените от ЕС стандарти и поддържането на добросъседски отношения[26].

Тази позиция се отхвърля от македонското правителство като неоснователна. Основния аргумент на македонската политика е, че всяка страна има право сама да определя своето име, което да съответства на националната идентичност на нейните граждани. Доказателство за македонската увереност в отстояването на възприетата идентичност е резултатът от проведеното в края на 2009г. от правителството социологическо проучване[27]. Според него 60% от анкетираните македонци са отговорили отрицателно на въпроса дали биха подкрепили промяна на конституционното наименование на страната. Положителен отговор са дали по малко от 30%, но 85% от тях са заявили, че това не бива да става за сметка на отказа от македонската идентичност. Друго потвърждение за тази решимост и провокация  на македонизма спрямо сприхавите южни съседи ( така и останали без имунизация срещу синдрома Фалмерайер ) е кръщаването с името „Александър Велики“  на македонското летище в Скопие и на европейския коридор номер 10.

Задържането на процеса по асоцииране с европейските трансдържавни структури изправя македонците и пред вътрешната съпротива на гражданите с албанска етническа принадлежност. Проучване на „Галъп – Европа“ сочи, че 70% от албанците биха подкрепили промяна на името, ако това доведе до премахване на гръцкото противопоставяне на членството на Македония в ЕС и НАТО. Някои политически лидери, в стремежа си да потърсят максимално бързо излизане от блокажа дори предупреждават, че албанците ще „предприемат радикални действия, които ще се изразят в създаването на още една собствена държава на Балканите“[28].

IV. Между Сцилата на „националистите“ и Харибдата на „ревизионистите“.

 Като разкъсан корабокрушенец от двете митични морски чудовища се оказва всеки пътешественик в дискурса  за демоничната „Пандора на Балканите“, вечния Македонски въпрос. Спасението или истината, може би са възможни само за неустрашимите сърца на съвременните герои, загледани единствено в бъдещето, където ги чакат неизвестни, невиждани и недостигнати от никой друг цели. Нашата цел обаче е по-прозаична. Ние ще се спрем предпазливо до страховития пролив и няма да се опитваме да повторим подвига на античния герой многоопитен. Следва представянето на няколко обобщени, хипотетично допълнени и субективно – генерализирани противостоящи си позиции  за историческата памет, съвременния национализъм и критикуваната му фаланга ( македонизмът ) в Македония. Тези концепции са изведени от редица мнения, изказани на научни и медийни „форуми“ посветени на злободневната македонска тематика.

 1. Съвременен Македонизъм и България.

а) На „битово“ ниво.

Президентът на РъБъ Георги Първанов е историк по професия, а едно от най-известните лица в медийното пространство свързано с историческата наука е професор Божидар Димитров, бивш министър отговарящ за българите в чужбина и поредния политиканстващ историк. На историята в  България, изглежда, се отдава голямо значение и няма спор, че това е важно за държавния суверенитет. Оношението на българския народ към войнстващия македонски национализъм, бихме определили като едновременно носталгично ( резултат от образованието в училище и други  патриотични наслагвания ) и иронично раздразнително. Подигравките и насмешливите национални подмятания в коментарите под поредната статия за македонското екстравагантно тълкуване на исторически събития и факти, са нещо обичайно за всеки здравомислещ индивид. Раздразнението е продукт на болезнения и достигащия до шовинистични предели национализъм на дадени крайни групи македонски граждани и тяхната реакция срещу съгражданите им с българска национална идентичност. Носталгията е по-скоро неприсъща за младите и проявление на нереалистичната за българската историческа действителност, но скрепяваща нацията идея за Сан Стефанска България. Деформацията на историческото ни съзнание и памет е очевидна.

б) На политическо ниво.

Официалната позиция по „международния казус“ има вид на обективна и добре премерена. Изчистена е от всякаква идеология и тенденциозност, нещо като превъплащение на умерената арахангелска фигура, в чиято роля се е вживял Президента на РъБъ. В свое политическо изказване г-н Първанов окачествява отношението на България към Република Македония като към „по-малък брат“, с който имаме обща история. По неговите думи на тази страна е „простено, каквото и да напишат там по адрес на България“, но това не означава, че „българите ще заровят томахавките и ще се примирят с кражбата на история“[29]. Моралната отговорност пред българските политици и ръководната им позиция в обществото ги превръща в медиатор на позициите, споделяни в научното и битовото равнище по проблема с Македония. Политиката на бартерна размяна с Македония – подкрепа в евроинтеграционния процес срещу добросъседски отношения, културен обмен и разбирателство, кореспондира с шаблона, наложен от космополитичния дух и рационализма на европейската общност. Дисонанс в това отношение са единствено националистическите формации, но те са отдавна компрометирани и дискредитирани в общественото съзнание като популистки и дори фашизоидни.

в) На научно ниво

В началото на нашето проучване изяснихме, че с понятието македонизъм се обозначават всички онези неприемливи аспирации и груби посегателства върху културно-историческото и териториалното имущество на съседните на Република Македония, България и Гърция. Именно в  научната полемика на последните две се употребява това язвително дефанзивно оръжие. Точно в научните среди то намира своето разпространение, афиширане и приложение. За мнозина занимаващи се с конкретната проблематика, българската позиция от преди 1989г. спрямо Македония е била безропотно подчинена на партийната идеология. Алтернативните мнения по същество не са се различавали много от нюансите на официално прокарваната партийна линия. След демократичните промени положението в научните кръгове се изменя, за да се стигне до появата на първите защитници на бавно прокарващата си път нагласа за примиряване с реалността и признаване на отделната ( от българската ) македонска нация за свършен и необратим факт.

Интересна е ожесточената дискусия между участниците във форума Бойна Слава, свързана с друга престрелка –  на страниците на в-к Култура, посветена на острата рецензия на Чавдар Маринов върху излязлата през 2008г. книга „Македония на кръстопът“. Епичната битка разиграла се във виртуалното пространство на форум Бойна Слава[30] преди две години, се води от видимо посветени в научното дело рицари. Техните усилия се концентрират в защитата и нападението на позицията на Чавдар Маринов от въпросната рецензия, станала пример за апологетика на правото на македонците да бъдат македонци и за отричането на трафаретните от близкото минало, живи и до днес, позиции на българския национализъм. Някои от бойците са разбрали, а други не до там толкова същината на спора, но след изморително текстуално надцакване, изпълнено с изпускане на нервите и епитети поставени в неподходящ личностен контекст, темата е заключена със соломоновското решение на един от модераторите: „Темата за Македония не е донесла нищо добро за този форум. Ако някой модератор прецени – да я отключи“.

Нека насочим вниманието си към първопричината предизвикала умиротворителната стъпка на изстрадалия модератор. В рецензията си посветена на книгата на Петър-Емил Митев, Антонина Желязкова и Горан Стойковски ( по-точно само на три от нейните глави, публикувани във в-к Култура [31] ), Чавдар Маринов[32] възнегодува срещу „карикатуризирането на съседите като националистични параноици“[33], преповтарянето на клишета от националистическата публицистика, омаловажаването на македонската нация и принизяването `и  като изкуствена – всички  пълноправни членове от семейството на македонизма са взети под въпрос. Той твърди още, че съществуват десетки примери за преувеличения и манипулации в българската историография по „македонския въпрос“ и че се бори за изясняване на историческата истина. В хода на дискусията, продължена на страниците на Култура, страстите експоненциално се развихрят и се оказва, че според един от рецензентите, схватката е илюстрация на оформилите се две армии в българската македонистика: „свещенните крави“ от комунистическия период и младата генерация от иновативни учени завършили на „Запад“, търсещи преразглеждане на старите исторически истини в променения контекст. Очевидно, тази теза е нацелила действителното съотношение, защото подобен уестърн излиза и на „екрана“ на списание Анамнезис. Главен герой отново е звездата на Маринов, но този път срещу него застава тежката артилерия на катедрата по история на Византия и балканските народи в ИФ на СУ „Св. Климет Охридски“ – проф. дин. Георги Даскалов. Оставяме на читателите да преценят кой е крив и кой е прав[34]? Вероятно е да се появят и други подвизи на тартора на крилото на новото македонско мислене. На това ни навява говора му, в който той си спестява евфемизмите и нарича открито враждебното българско отношение към македонската идея божидар–димитровизъм, визирайки  научно-популярната книга „Десетте лъжи на Македонизма“ ( нейното заглавие прави алюзия със спускането на десетте Божи заповеди на върха на Синай, където са изковани със свръхестествена менторска загриженост за изгубените в идолопоклонството евреи).

 1. Идеологизация и деидеологизация на историята в Република Македония

Своеобразна черта на македонските историческо съзнание и памет е, че малко или много, трите им степени на възприемане – битова, официална и научна, се припокриват. Това означава, че в днешно време има консенсус и единство в общността на гражданите с македонско самосъзнание  относно официалната национална политика, неизменно съпътствана и от прилежащата `и идеология. Съждението не е напълно всеобхватно и известни спектрални слоеве се изплъзват от тази категоризация, бунтувайки се срещу някои противоречиви и будещи съмнение масови убеждения. Кастата на ренегатите е условно наречена ревизионисти и се представлява от учени оспорващи едно или друго от еклектичните несъответствия задвижващи македонската доктрина. От своя страна, македонисткото националистическо съзнание е разкроено на две основни крила – едното от тях акцентира на славянския характер на македонците, а другото, тиражирано предимно от управляващите и в момента ВМРО – ДПМНЕ, залага на античното минало. Всяка една от двете посоки конфронтира отношенията по-отделно, но ( парадоксално ) и заедно с България и Гърция. Третата страна в този еднополюсен модел са албанските граждани на Република Македония. Те протестират срещу подминаването им в националната идеология и дори откриват с изненада, че също са станали обект на кражба – албански велики личности като Скендербег и майка Тереза са обявявани за македонци.

Кои всъщност са тези „ревизионисти“? Заслужават ли усилията им някакво внимание и имат ли въобще шанс да подредят историческите факти и тълкувания по правилен начин. Възможно ли е обръщане отвътре и скъсване с фрапантно амбициозния космически македонски национализъм от типа „Македония на три океана“?

За запознаването  с гореспоменатите господа ще ни помогнат спомените на Чавдар Маринов  и Пламен Димитров, присъствали лично на Международната научна сбирка през 2003г.[35] посветена на сто годишнината от издаването на „За македонските работи“ от Кръсте Мисирков и на конференцията на Скопския институт за национална история от 2008г.[36] под наслов „Македонският идентитет през историята“.

От конференцията през 2003г. Маринов разказва за конфликта възникнал между двете основни струи в македонската историография – почитателите на ВМРО и революционните борби, и застъпниците на етнонационалния Македонизъм. Техни водачи са академик Катраджиев и академик Блаже Ристовски. Научаваме, че за Иван Катраджиев македонското съзнание започнало да се появява едва след Първата световна война. Върху основата на българската нация се е създало отделянето, националния сепаратизъм на македонците, а тяхната нация се е създала след ВСВ по политически причини. Друга скандална теза, Катраджиев изказва и за творчеството на Кръсте Мисирков. Според академика, националната програма от „За македонските работи“ била напълно несъстоятелна и в издаденото документално наследство на Мисирков били пропуснати някои негови писания, които рязко контрастирали с наложеното в македонската историография мнение за него.  Опонирайки на Катраджиев, академик Блаже Ристовски контрира с това, че Мисирков планира внимателно всичко до образуването на македонската държава, а ВМРО в нито един документ не се е изяснила за македонския език, народ и църква, защото е слуга на българската екзархия. Ристовски обвинил още Катарджиев в опасни за македонската историография гледища. Чавдар Маринов завършва преразказа си с мнението, че изказаните в този сблъсък истини се дължат повече на стратегии за дискредитация на противника  отколкото на дълбоки разлики във възгледите.

Второто мероприятие – от 2008г., посветено на 60-годишния юбилей на Скопския институт, не остава в историята като арена на решително непримирими противници. Пламен Димитров споделя като по-открояващи се диспутите за преимуществено заявеното отношение към Кръсте Мисирков за сметка на революционерите и за изтъкването, че македонското освободително и национално движение трябва да се тълкува като мултикултурно ( за да се намесят и албанците ).

Разбира се, авторитетното влияние на историците е спорно и съвсем не може да бъде смятано за определящо. Неговата сила зависи в голяма степен от начините на разпространение, от това колко индоктринираща може да бъде „медийната история“[37], а и от степента на податливост на влияния във всеки отделен индивид. Колкото по образован става един човек, толкова повече се увеличава неговата критичност. С прогреса на обективната историческа наука националната идентичност ще бъде във все по-голяма опасност и въпреки, че масите не са склонни към рационално разбиране и им е нужен идеологически тласък, индивидуалната гледна точка в един момент ще пречупи този начин на мислене.

 

*    *    *

 

Поставяйки диагноза на едно душевно състояние, на една хистерия, вживявайки се в ролята на психоаналитици, можем да отсъдим строго и научно, че агресивния македонски национализъм не е нищо повече от отражение на вътрешна несигурност и като част от официалната идеология цели да прикрие държавната слабост и социалните противоречия. Но откриването на подобни грандомански симптоми, дори и в по-слабо проявена форма, в нашия собствен мироглед, ни кара да се откажем от подобна оценка. Колкото и налудничево да ни звучи, ние също робуваме на въпросните идеологеми и за да подкрепим думите си с поетично изящество и интелектуална острота на помощ ни идва класика Арнолд Тойнби: „Миражът на отминалото държавно величие и военни триумфи ослепява наблюдателя за реалността на историческата истина“, казва той. Опасността от ангажиране с крайни оценки ще оста- вим на професионалистите и ще добавим само перифразираната аксиома на Чърчил, че Балканите произвеждат повече история, отколкото могат да консумират, но в случая тази история е повече идеология и пропаганда!

 

 

Използвани източници

 

 

 

 

Енчев, В., Югославия последната балканска империя. Изд. Ренесанс, 2005г.

Трайков, В., Кръсте П. Мисирков и за българските работи в Македония. Изд. Знание, 2000г.

Цачевски, В., България и Балканите: европеизацията не е завършила. Изд. Изток Запад, София, 2010г.

Христов, Х., Македонизмът като политическа концепция в края на ХІХ и началото на ХХ век. сп. Исторически преглед, 1979, кн.3, стр. 23-40

 

Бележки:

 

 

[1] <http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=21C536FE44C7EB47A2BED38F408AC179> ( 15.04.2011г. ) – Статията, е прочетена 14 хиляди пъти ( два пъти повече от подписите нужни на една партия за участие в избори )

[2] <http://www.dnes.bg/mish-mash/2011/04/15/makedonec-vzel-che-otkril-i-amerika-seriozno.116331>(15.04.2011г.)

[3] Антиномия ( от гръцки – противоречие в закон ) – противоречие между два взаимоизключващи се принципа или две положения, които еднакво убедително могат да се докажат.

[4] <http://mk.wikipedia.org/wiki/Македонизам_(појаснување)>;  последното коригиране на информацията от тази страница е извършено на 27 Януари 2011г.

[5] <http://el.wikipedia.org/wiki/Μακεδονία_(ορολογία)> (11.12.2010г.)  Ορολογία κατά εθνότητα/ Μακεδονισμός (Македонизъм)

[6] <http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_nationalism> (12.04.2011г. ) Позоваването на Уикипедия на претендира за обективност и изчерпателност в никакъв случай и би било погрешно да се счита за напълно научно. То по-скоро има за цел да покаже представата за Македонизма, която е най-достъпна до масовия читател.

[7] <http://bg.wikipedia.org/wiki/Македонизъм> (21.01.2011г.)

[8] Христов. Х., Македонизмът като политическа концепция в края на XIX и началото на XX век., Исторически преглед.,  Н.3, 1979г.

[9] Ферманът на султан Абдул Азис от 28 Февруари 1870 година обявява за български следните епархии: Търновска, Доростоло-Червенска, Варненско-Преславска без Варна и 20 селища, разположени между Варна и Кюстенджа), Пловдивска (от Пловдив само махалата „Св. Богородица“ и без Станимашката кааза и някои села и манастири), Софийска, Видинска , Нишка, Кюстендилска, Самоковска, Велешка, Врачанска , Ловчанска, Сливенска, Охридска, Скопска, Нишавска (Пиротска).

[10] Христов. Х., Цит. Съч., с.24

[11] Пак там, с.26

[12] В труда си „Бележки по южно-славянската филология и история“, обнародван в сп. „Македоно-одрински преглед“ и „Българска сбирка“, Кр. Мисирков заявява: „Читателите на тая статия ще бъдат вероятно изненадани от грамадното противоречие, което ще срещнат в нея в сравнение е онова, което те прочетоха или могат да прочетат в брошурата ми „За македонцките работи“. За отгатването на това противоречие достатъчно е да се припомни, че аз там (се) изтъкнах като импровизиран политик . . . Мислите ми. . . и всичкото съдържание на брошурата дотолкова далеч стояха от безпристрастната наука, щото аз счетох за крайно неудобно да се срещна през двумесечното живеене в София с какъвто и да е от софийските филолози и историци. . .“

[13] Цачевски. В., България и Балканите: Европеизацията не е завършила., София., 2010г., с.128

[14] <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mk.html> ( 28.04.2011г. )                                                                     Данните за процентното съотношение между етносите са от преброяването през 2002г.

[15] По данни публикувани в края на 2007г. от македонското Министерство на външните работи – Цачевски. В., Цит. съч.., София., 2010г., с.65

[16] Пак там, с.63

[17] Пак там, с. 63

[18] Тези цели са както следва: Косово да стане независима страна и към нея да премине източно Косово. Албанците в Македония да получат статут на конституционна народност. Албанците в Черна гора да постигнат автономно управление.

[19] Като предложения за промяна в териториално-административното деление, приемането на албанския за официален на територията на цялата страна, а не само там, където се говори от повече от 20% от населението и др.

[20]< http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=3318A1B4C532404786505239EEB081C8> ( 03.11.2010г. )

[21] Цачевски. В., Цит. съч.., София., 2010г., с.290

[22] 1) Политика на добросъседство; 2) Спиране на говора на омразата с-у българите от политически лица и държавни служители и прекратяване на враждебността в учебни помагала и държавни медии; 3) Отказ на Македония от малцинствени претенции спрямо България и прекратяване подстрекателствата към наши групи граждани; 4) Спиране на макед. антибългарска кампания в международни организации и форуми; 5) Демонстриране на стремеж за разрешаване на спорове свързани с общата култура и история на двете държави. 6) Подписване на договор за приятелство и добросъседство ( Негов прототип е Подписаната през 1999г. декларация между Б-я и М-я за отказване от териториални претенции една към друга.

[23] През 2004г. Македония подава молба за присъединяване към ЕС, а през 2005г. получава статут на кандидат-член.

[24] Цялата статия на Арбен Джафери „Македонския национализъм е циничен“  може да се намери на адрес: <http://e-vestnik.bg/4827> ( 16.10.2008г. )

[25] Географската област Македония е разпределена в пределите на Р. Македония, Гърция и България в съотношение 30:50:11  съответно за Вардарска, Егейска и Пиринска Македония

[26] Цачевски. В., Цит. съч.., София., 2010г., с.70

[27] Пак там, с.90

[28] Думи на Мендух Тачи, лидер на ДПА – Пак там. С. 93

[29]   Цачевски. В., Цит. съч ., София., 2010г., с.82

[30] <http://forum.boinaslava.net/showthread.php?11203-%C5%E4%ED%E0-%E7%E0%E1%E0%E2%ED%E0-%EF%F0%E5%F1%F2%F0%E5%EB%EA%E0-%E2%FA%E2-%E2%E5%F1%F2%ED%E8%EA-quot-%CA%F3%EB%F2%F3%F0%E0-quot-%F1-%F2%E5%EC%E0-%CC%E0%EA%E5%E4%EE%ED%E8%FF>(21.2.2009)

[31]< http://www.kultura.bg/bg/article/view/15102> ( 09.01.2009г. )

[32] Чавдар Маринов е защитил  през 2006 г. в EHESS-Париж дисертация, посветена на българско-македонските спорове за историята, езика и националната идентичност, работил е като асистент в НБУ и ФФ на СУ „Св. Климет Охридски“. За повече информация – http://tchmarinov.blogspot.com/

[33]<http://www.kultura.bg/bg/article/view/15149 > ( 23.01.2009г. )

[34]< http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi11-Daskalov_recenzia/Daskalov_recenzia.html > ( брой 1/2010г. ) – Статията на проф. Даскалов и <http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi11-Daskalov_recenzia/Daskalov_recenzia.html > ( брой 1-2/2011г. ) отговорът на Чавдар Маринов

[35]< http://www.makedonskatribuna.com/KMISSOFIA.htm>

[36]< http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi8-Dimitrov/Dimitrov.html> (бр.3/2008г.)

[37] Прекрасен пример за това е пропагандния клип „Македонска молитва“: http://www.youtube.com/watch?v=PZJ62MGF7xI (21.12.2008г.)

Противоракетната отбрана (ПРО) на САЩ в Европа – зората на ново противопоставяне между стари противници?

Стандарт

     От едно десетилетие насам, наблюдателите на международните отношения енергично споделят  вълненията си за новият сблъсък, който се очаква да настъпи между САЩ и Руската Федерация.

     В началото на XXI век руснаците отново се изправят на крака и раздразнени от принизяването им до загубил Студената война противник, надават глас срещу доминацията и произволите на Америка в световната политика. Възстановяването на Русия от шока на прехода и мястото, което тя се опитва да си върне като наследник на СССР протича в контекста на глобални промени, при които няколко потенциални свръхсили прилагат усилие да се премине към многополюсен модел в международните отношения, в ущърб на претенциите на САЩ и автократичната им роля. Позицията на Русия, като един от основните опоненти на американската супремация в последно време, буди опасения сред мнозина анализатори за назряването на поредното предизвикателство към нервите на атомната дипломация. Обезпокояващо доказателство за тези предположения е актуалният казус с ПРО между Русия, САЩ и НАТО. Именно заплахата, която руснаците виждат за сигурността си в атлантическия противоракетен чадър и предупрежденията им за ответни действия привличат вниманието ни към едно по-детайлно вглеждане във въпросния проблем.

  В хода на заниманията ни ще се опитаме да разберем какви са стремежите на руската външна политика за в бъдеще, как те се вписват в американските планове и основателни ли са притесненията за стартиране на поредното глобално преразпределение на  световната власт.

  С кратък анонс ще се отклоним в  екскурз и към родните ни географски ширини, за да видим как и защо България е попаднала в спора на големите по системата  ПРО.

     Основните източници на информация, използвани в долните редове, са масива от статии на  руското електронно издание „Гласът на Русия“, проследяващи темата за ПРО и официалния документ на Федерацията, наречен „Стратегия за национална сигурност на Русия до 2020г.“

  За оформянето на споделените тук съждения  допринасят изследването на Хр. Мирчева – „Руската Федерация в динамичния свят на най-новото време“, броевете на списание „Геополитика“ и редица онлайн източници, чиито тема  или контекст са свързани с характера на нашите занимания.

                                                                           *      *      *

I. За някои термини и понятия срещани в темата

     Противоракетна отбрана (ПРО) – комплекс от сили, средства, мероприятия и бойни действия по отразяване на ракетни удари на противника, посредством поразяване на неговите балистични ракети или техните бойни глави по време на полета. Трите базисни технически елемента, необходими за поразяване на вражеските ракети са ракетни системи, радарни системи и комуникационни системи. Ракетните системи биват мобилни и немобилни.

    Балистична ракета –  бойна ракета, движеща се по подчинена на земната орбита балистична траектория; полетът на балистичната ракета се състои от три етапа: през първия етап двигателят работи и ускорява, вторият етап е най-дълъг и с него ракетата се извежда в екзосферата                  (границата между атмосферата и космоса), третият етап представлява навлизането на ракетата обратно в атмосферата на земята; балистичните ракети могат да бъдат изстрелвани от стационарни (шахтови или открити) пускови установки, мобилни ракетни установки, самолети, кораби и подводници; според предназначението си, балистичните ракети  се разграничават на тактически и стратегически; според своята далекобойност този вид ракети се делят на: ракети с малък радиус на действие – до 1000 километра;  ракети със среден радиус на действие –  от 1000 до 5500 километра и междуконтинентални балистични ракети – над 5500 километра (междуконтиненталните ракети и ракетите със среден радиус на действие често са въоръжени с ядрени бойни глави);

     Стратегическа ПРО – защитаваща цялата държава или пък целия регион система за ПРО

     Тактическа ПРО – защитаваща само отделни, особено важни индустриални или политически центрове и райони система за ПРО

II. Студената война и договорът за ПРО от 1972г.

       Договорът за ограничаване на средствата за ПРО е  резултат от неимоверната надпревара след Втората световна война между двата бивши съюзника САЩ и СССР в създаването и усъвършенстването на нападателни оръжия  и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана. В началото на 70-те години на XX век двете суперсили притежават ядрен запас способен да унищожи Земята няколко пъти. Общото настроение на отрезвяване пред силата на атома и обстановката на разведряване, постигната  в Хелзинкския мирен процес, тласкат двата противника към акт на разбирателство и ограничение при съществуващите сурови реалности. През 1972г. СССР и САЩ излизат със становището, че най-добрият начин да се постави бариера на нарастването на стратегическите нападателни оръжия е взаимният отказ от защита от тях, тоест от ПРО. През месец май `72г. Ричард Никсън и Леонид Брежнев  сключват безсрочно споразумение за ПРО на двете държави, според което: се разрешава изграждането на системи за ПРО на собствена територия само в два района (на столицата и един избираем) и то с радиус от 150 км. През 1974г., с общо решение, допустимите райони с ПРО са намалени на един. Преразглеждането на договора става на всеки 5 години, а при желание на една от договарящите страни да напусне споразумението, тя е задължена да уведоми другата 6 месеца преди това. Аналитиците считат договора за важна психологическа бариера пред необмислен първи ядрен удар и за крачка напред в ограничаването на въоръжението, постигнато с договорите САЛТ 1 и САЛТ 2. Изпитание за договора се оказва Инициативата за стратегическа отбрана (ИСО) на президента Роналд Рейгън, подета през 1983г., която със системата си за „Звездни войни“ всъщност представлява система за противоракетна отбрана. Работата по Звездни войни е изоставена след като изиграва ролята си в доктрината Рейгън и окончателно е приключена през 1993г.

III. Краят на Студената война и Новият световен ред на САЩ

     През 1990г. Джордж Буш – старши обявява края на Студната война и пристъпва смело към изграждането на един Нов световен ред, съобразен изцяло с американските претенции за изключителност и предводителство в разпространението на демократичните устои и свободи. Естествено, зад прикритата с високопарни слова демагогия се крие преследването на имперските интереси на САЩ, изразени в експлоатирането на световните пазари, суровини и човешки животи.  След отпадането на Съветския съюз и колапса на Източния блок, държавниците във Вашингтон, подкрепяни от техните обвити в сянка източници на капитал, се заемат по-свободно с дирижирането на глобалната политика и  установяването на модел на съществуване според тяхното предпочитание. Като че ли, съгласно всемирните закони, според които всяко действие си има равно по-сила и обратно по посока противодействие, установяващия се еднополюсен модел в МО среща съпротивата на новите икономики и не на последно място на  възраждащата се Русия, възмутена и огорчена от американските своеволия.

     С настъпването на Милениума руската външна политика търпи прелом и руснаците заявяват желанието си за активно участие в световните процеси, което да отговаря на нарастващата им сила при президентството на Вл. Путин. Формулираните през 2000г. (Концепция за националната сигурност, Военна доктрина и Концепция за външната политика)  външнополитически доктрини са израз на несъгласието с потъпкването на международното право и на настоящата промяна в баланса на силите. Руският министър на външните работи Игор Иванов отбелязва: „ (…) Ресурсите на руската външна политика все още са ограничени. Русия обаче няма да редуцира своята роля в международните отношения. (…) Москва се надява да ограничи доминацията на Вашингтон в международните отношения след края на Студената война. РФ ще положи усилия за материализиране на очакваната, но непостигнатата през 90–те години на ХХ в. международна стабилност[1]“!

IV. Предизвикателствата към Новия ред, САЩ се отказват от ПРО (1972г.)

     За никой не е тайна, че Съединените американски щати са изградили мощна империя, базирана на икономическото и военното им превъзходство, на множеството им съюзи със слаби и силни, стари и нови партньори, обвързани в сложна мрежа на дипломатически канали и зависимости. Облагите от тази имперска структура са твърде ценни, а светът е прекалено глобализиран за да се върнат Щатите към славната политика на изолационизъм от предходните две столетия. Следователно, стремежът за запазването на установеното след 1990г. статукво или надрастването му е неизменна черта от действията на американската политика.  Нейните стратези и планировчици старателно предвиждат възможните варианти на развитие и грозящите реда във „Великата зона“[2] опасности. Войната срещу тероризма и враждебността на т.нар. „Провалени държави“[3] заставят морално САЩ, според тяхната неписана идеологическа доктрина, да се борят срещу всяка несправедливост и потъпкване на човешките права и свободи като лидер на „Свободния свят“ и „Фар на Демокрацията“, и едновременно с това им дават претекст да поддържат военни контингенти и сила в близост до техните стратегически интереси и реални съперници. Като такъв съперник съвсем обосновано може да се счита засилващата се Руска Федерация. Според списание Геополитика [4], към 2006г. са съществували два възможни сценария на американо-руските отношения. В първия от тях, условно наречен „Връщането на блудния син“, Русия може да бъде върната в лоното на прозападната политика, чрез успешни политманеври, но не се изключва и евентуалното `и разпадане, което ще причини фатални геополитически последици и ще остави в наследство един по-силен Китай и няколко нови мюсюлмански държави. Вторият сценарий, обозначен като „Второто издание на студената война”, предвижда руските водачи да продължат да укрепват държавността, следвайки в постсъветското пространство достатъчно ясна политика, съобразена със собствените интереси на Москва. Необходимостта от превантивни мерки срещу по-лошия от двата сценария – втория, е повече от наложителна с оглед на големите залози.

     През 1999г. президентът Бил Клинтън подписва закон, провъзгласяващ за държавна политика на САЩ създаването на национална противоракетна система. Нуждата от ПРО отговаря на генералната линия в американската национална сигурност, в която е прокламирана задачата за предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение и ракетни технологии. Администрацията на американския президент поставя акцент върху развитието на тактическа         (нестратегическа) ПРО – разположена на бойното поле.[5] Това отговаря на новия характер на глобалната стратеия на САЩ, предвиждаща водене на локални конфликти в ограничени от националните територии региони и защита на съюзниците на САЩ. Формално, този тип ПРО не е предмет на договора от 1972г., който обхваща само стратегическата ПРО, но границата между стратегически и нестратегически ракети и съответно отбранителни системи не е ясно дефинирана, и  се налага провеждането на уговорки с Русия по този въпрос, които минават сравнително гладко и в дух на разбирателство. Предназначението на въпросната ПРО е за защита от ракетен удар от страна на враждебни на САЩ рискови държави, като например Ирак, Иран, Северна Корея и др, а декларираната от Бил Клинтън позиция по усложненията с Русия може да се сведе до следните пунктове: САЩ потвърждават своята обвързаност с договора от 1972г., отказват се от всякаква промяна на същността му и признават, че евентуалните промени в договора няма да застрашат националната сигурност на Русия[6].

     Атентатите от 11 сепември 2001г. интензифицират усилията на републиканците за бетонирането на Новият световен ред и неговата инфраструктура. Политиката от позицията на силата на следващия американски президент – Джордж Буш – младши, променя курса на                     Б. Клинтън и съгласно нея се заявява, че  САЩ ще изградят пълномащабна и свръхмощна ПРО, съдържаща всички компоненти на системата, включително и стратегическите.  Новият кабинет заявява още, че ако Русия не се съгласи на предлаганите в договора от 1972г. промени, то САЩ ще излязат от него. Руската позиция е негативна  и най-общо в нея се отговаря, че тази промяна в стратегическото ядрено сдържане ще повлияе  и преосмисли редица международни споразумения, свързани с ядрената сигурност, и може да доведе до нов процес на натрупване на ядрени арсенали. Част от руските военни твърдят, че заплахата за САЩ от опасните държави и разрастването на ПРО са само претекст, с който да се оправдаят амбициите за едностранни военни преимущества, даващи възможност за провеждане на силова външна политика. Повечето руски специалисти предлагат компромисно решение, чрез обвързването на американската ПРО със съкращаването на стратегическите настъпателни оръжия. Официалното предложение на Вл. Путин е да се създаде съвместна система на нестратегическа ПРО в Европа, която да не противоречи на договора от 1972г. и да покрива само рисковите зони, след като заплахата за ракетен удар идва единствено от няколко определени държави[7].

V. Плановете на САЩ и НАТО за ПРО в Европа, възраженията на Русия

     През 2002г. САЩ прекратяват едностранно участието си в договора за ограничаване на системите за противоракетна отбрана и оповестяват желанието си за разгръщане на ПРО в трети базов регион след Калифорния и Аляска – Източна Европа. Въпреки осъзнатата проблематичност, НАТО приема предложението на САЩ за защита и е решено да се разположат елементи от системата ПРО (радари и ракетни установки) в Полша и Чехия. Целта на системата,, със срок на изпълнение 2004 – 2010г., е да защитава войските на НАТО от балистични ракети с радиус на действие до 3000км., а избора на районите на Полша и Чехия се обосновава със способността им да осигурят защита на Европа от балистични и междуконтинентални  ракети със стартова дестинация  от Средния Изток.

     Руският държавен глава по това време –  Вл. Путин, реагира нееднократно по повод разполагането на системите на ПРО в Полша и Чехия (възнегодувайки и срещу разширяването на НАТО в Източна Европа – нещо, за което САЩ дават гаранции на разпадащия се СССР, че няма да се случи) и през 2008г. заявява пред руската Дума, че трябва да се състави нова стратегия за националната сигурност на Руската Федерация с оглед на нарастващите заплахи. Президентът недвусмислено предупреждава, че Русия ще отговори асиметрично, „така че всички да разберат, че да, има система ПРО, но тя е безсмислена по отношения на Русия, защото ние разполагаме с такова оръжие[8], което лесно ще я преодолява[9]“. При явните различия в оценките и позициите на Русия и САЩ по редица проблеми на международната политика, подозрителността и недоверието между техните елити продължава да се задълбочава.

VI. Руската стратегия за национална сигурност до 2020г.

    В утвърдената с указ от 12 май 2009г.  на следващия руски президент  Дмитрий Медведев Стратегия за национална сигурност до 2020г., се постановява следното по предмета на външнополитическите отношения и безопасност[10]:

 • Провалът на съществуващата глобална и регионална архитектура, ориентирана, особено в евроатлантическия регион, само към НАТО, както и недостатъчно правните инструменти и механизми, са все по-голяма заплаха за международната сигурност. Дългосрочните национални интереси на Русия са отворени за съдружие с евроатлантическата система за колективна сигурност на напълно равни начала. Определящ фактор в отношенията с НАТО ще останат неприемливите за Русия планове да се премести  военна инфраструктура на  Алианса към нейните граници и опитите на политиката му да се придават глобални отговорности – нещо което е в противоречие с международното право. Русия е готова да развива отношенията си с НАТО на основата на равноправие и в интерес на укрепването на общата безопасност в евроатлантическия регион, чиито дълбочина и съдържание ще се определя от готовността на Алианса да се вземат предвид законните интереси на Русия при осъществяването на военно-политическите `и планове, зачитането на международното право и бъдещето търсене на нови задачи и функции с хуманистична насока.
 • Възможността за поддържане на глобалната и регионалната стабилност съществено се затруднява от разполагането в Европа на елементи от ПРО на САЩ. Русия ще се стреми към изграждането на равноправно и пълноценно стратегическо партньорство със САЩ на основата на съвпадащите интереси, и с оглед на ключовото влияние на руско-американските отношения върху цялостната международната обстановка. В интерес на стратегическата стабилност и справедливото многостранно сътрудничество в областта на МО, Русия, през периода на реализация на настоящата стратегия, ще положи всички необходими усилия и с най-ниска цена да  поддържа паритет със САЩ в областта на стратегическите нападателни оръжия, в условията на разполагането на глобална им система за противоракетна отбрана и реализирането на концепцията им за глобален мълниеносен удар, с използването на  стратегически носители с ядрени или неядрени оръжия.

 • Като заплаха за военната безопасност на Руската Федерация се явяват: политиката, която водят чуждите страни за постигането на преобладаващо превъзходство във военната сфера, преди всичко в стратегическите ядрени сили, посредством развитието на подобрена точност, информационни и др. високотехнологични средства за водене на война; посредством неядрените стратегически съоръжения, едностранното създаване на глобална система за противоракетна отбрана и милитаризирането на околоземното космическо пространство. Това може да доведе до нова надпревара във въоръжаването, разпространението на ядрени, биологически и химически технологии, производство на оръжия за масово унищожение, техните компоненти и системи за доставка. Негативното въздействие върху състоянието на военната сигурност на РФ може да доведе до влошаване и отклонение от международните договорености в областта на ограничаването на оръжията, а също и до нарушение на стабилността на системите за военно управление, предупреждение от ракетни нападения, контрол над космическото пространство и функционирането на стратегическите ядрени сили.
 • За да  защити националните си интереси, Русия, оставайки в рамките на международното право, ще провежда рационална и прагматична външна политика, която избягва конфронтация, в това число и нова надпревара във въоръжаването. За приоритети се считат постигането на нови споразумения по разоръжаването и контрола над въоръженията, изграждането на доверие, а също и  решението на въпросите за неразпространение на оръжия за масово унищожение, антитерористично сътрудничество и разрешаването на регионални конфликти. Национален интерес и страрегически приоритет на РФ е да се поддържат стратегическата стабилност и взаимноприемливите  партньорски отношения в условията на многополярния свят.

     От гореизложените откъси от официалната външнополитическа програма на РФ става ясно, че действията на САЩ и НАТО по разширяването на Алианса на изток и разгръщането на системата ПРО в район жизненоважен за руските национални интереси и сигурност, противоречат на добрия тон и мирното съвместно съществуване и същевременно с това застрашават глобалния мир с пренебрегването на международните споразумения и потъпкването на международното право.

     С декларирането на желанието си за мирно съвместно разрешаване и урегулиране на проблемите, руските държавници косвено оповестяват своето противопоставяне на въпросната политика, считайки я като  враждебна и опасна за РФ и отправят предупреждения за ответни действия, закодирани в  конотацията на текста. Акцентът върху ПРО и нарушаването на ядрения баланс е поставен нееднократно. Това се дължи както на значимостта на проблема за руската сигурност[11],   така и на рефлексията от бушуващите дипломатически преговори на най-високо ниво с НАТО и САЩ.

VII. САЩ преосмислят подхода си. Презареждане в отношенията и нова надежда за разбирателство  

 

     Осъществяването на плановете на администрацията на Джордж Буш за ПРО в Европа допринася сериозно  за нарушаването на военностратегическия баланс между Русия и САЩ и създава опасност от провокирането на нов кръг  надпревара във въоръжаването. В крайна сметка, разултатът е, че руско-американските отношения падат до най-ниското ниво от времената на Студената война.

     Повечето наблюдатели са сигурни, че от разполагането на ПРО в Европа САЩ само ще загубят, защото по този начин Америка няма да подобри отношенията си с Русия.  Руското ръководство            неведнъж  подчертава, че като отговор на американската ПРО в Европа, Москва може да разположи в Калининградска област ракетни комплекси „Искендер”, но ако в Белия дом изцяло се откажат от своята ПРО, тогава в Кремъл няма да предприемат симетрични военни мерки. С идването на власт на президента демократ Барак Обама на 20 януари 2009г., надеждите за разбирателство отново са възвърнати, под бремето на тежката икономическа криза, и съгласно изявленията на новото ръководство САЩ предлагат  да обсъдят с Русия плановете си за създаване на бази за ПРО в Европа[12]. Диалогът е подновен на няколкото срещи между двамата държавни глави –  Медведев и Обама, и дори се стига до сериозно постижение и доказателство за разбирателство и сътрудничество. Двамата президенти се договарят за съкращаване от почти два пъти на ядрените арсенали на своите страни (6 юли 2009г.). Съответното намаляване на равнището на оръжията ще бъде постигнато 7 години след встъпването в сила на новия договор по стратегическите нападателни оръжия (СТАРТ 2)[13], който е официално подписан през април 2010г[14]. Политиката на презареждане и ползотворните дискусии продължават, за да се стигне до решението на Обама да се откаже от разполагане на американската система за ПРО в Полша и Чехия (17.09.2009г.). Разбира се, президентът на САЩ не отменя намерението да се разположи в Европа нова система за ПРО, но подчертава, че тя не само  ще зачита интересите на Русия, но и ще предполага нейното евентуално участие в нея[15].

VIII. Нови стъпки по преговорите за ПРО

 

     В последните две години колизиите и успокояващите моменти по казуса ПРО се редуват в ритмична последователност. След помирителната крачка на Обама за отказ от плановете на Буш –  младши и последвалото затишие, идва нов прилив на дипломатическо напрежение, с появата на изменените планове за ПРО на САЩ в Европа. Първата капка масло в огъня налива становището на руските управници за обвързването на новия договор по разоръжаване със системата ПРО. Според тези предпазливи виждания, потвърдени в заявление от 08.04.2010г.[16] (датата на подписване на  СТАРТ 2) Руската Федерация има пълното право да напусне бъдещия договор, ако сметне, че САЩ или НАТО заплашват с противоракетната си отбрана в Европа сигурността `и. Следват нови уверения за разбирателство и сондажи за общо участие в противоракетния щит, прекъснати грубо от  изненадите, дошли с компенсирането на Полша, чрез разполагане на ракети Пейтриът на нейна територия[17] и обявяването на новите бази за ЕвроПРО – Румъния и България. Съгласно новите планове за разбиването на ПРО на няколко части, се предвижда системата на САЩ, която трябваше да бъде разположена в Полша и Чехия, да бъде разделена на няколко елемента и да бъде разположена под егидата на Алианса в България, Румъния и Турция[18]. Канонадата от негодувания и възражения в изказванията на руските официални лица са взети предвид и на възобновената (след конфликта между РФ и Грузия през 2008г.) среща на съвета Русия – НАТО, е прието заедно да се изгради система за ЕвроПРО.

     Предложението на НАТО е за създаването от Русия и Алианса на две независими системи за ПРО, координирани една с друга, но според руските експерти, ЕвроПРО е система с участието на Русия, а ПРО на НАТО е отделна схема на „облечената с натовска униформа” американска система за ПРО. Русия предлага т. нар. секторна система за ПРО, при която всяка система за противоракетна отбрана отговаря за своя сектор  и те се прикриват една друга от възможен удар. Към руското предложение Д. Медведев сериозно допълва: „Или ще се договорим на определени принципи с НАТО и ще създадем съвместна система за решение на задачите на противоракетната отбрана, или няма да се договорим и тогава в бъдеще ще се наложи да вземем цял ред неприятни решения, касаещи се до разполагането на ударни ядрени ракетни групи (…) Без участието на Русия не може да става и дума за ЕвроПРО –  Това ще бъде противоракетната отбрана на НАТО в Европа.[19]“. Разногласията са  продължени с изказването на държавния секретар Хилъри Клинтън, с което се потвърждава намерението на САЩ да разположат в Полша елементи на ПРО и поделение на ВВС, в допълнение към ракетите Пейтриът[20].  Според плана на  САЩ, създаването на европейската ПРО ще премине в четири етапа: в рамките на първия, в началото на 2011г. в Средиземно море е изпратен ракетен крайцер, въоръжен със зенитно-ракетен комплекс; във втория етап се включва Румъния – там до 2015 година ще бъдат разположени ракети-прехващачи с близка и средна далечина на действие;  до 2018 година те ще бъдат изпробвани – трети етап; и едва на четвъртия етап, който се предполага да бъде завършен към 2020 година, се планира разгръщането на системата за противодействие срещу ракетни заплахи със среден и далечен радиус на действие и  срещу възможните бъдещи междуконтинентални ракетни заплахи против САЩ[21].

     Като поредното неприятно ехо от времето на конфронтацията Изток – Запад прозвучават последните, към момента, думи за ПРО на Дмитрий Медведев, казани на голямата преконференция от средата на май месец 2011г.: „Русия ще форсира развитието на своя ударен ядрен потенциал, ако не успее да се договори със Запада по противоракетната отбрана. Надявам се, че ще успеем да изработим модел за сътрудничество по ПРО. Ако не го изработим, тогава ще ни се наложи да приемаме ответни мерки, а това не би ни се искало да правим: това ще е един много лош сценарий, който би ни отхвърлил в епохата на Студената война.[22]“ Думите му резонират със заседанието на Съвета НАТО-Русия от 8 юни 2011. Там става ясно, че Москва и Брюксел не могат да формулират единна визия за бъдещата европейска система за ПРО. Заявлението на генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен[23] гласи, че „не е целесъобразно да се говори за единна система за ПРО, тъй като НАТО не може да възлага на държави, които не са част от Алианса, задължения, касаещи колективната отбрана, които са прерогатив на членовете на НАТО“.

IX. Европейската система за ПРО със или без Русия?

 

     Според известния руски политолог, общественик и депутат Сергей Марков [24], и двата варианта пред Русия за ПРО ще доведат до един и същ резултат – независимо от учатието или неучастието в ЕвроПРО, на нея ще `и се наложи да  укрепва елементите на своята въздушно-космическа отбрана  (включително и тези на ПРО) по южните и западните си граници, само че, при първия вариант това ще се реализира в условията на постоянен политически натиск от страна на НАТО и САЩ.

Изводът му е, че по-добрият вариант е НАТО да се съобрази с руските претенции по изграждането на ЕвроПРО, с оглед на недоверието, което битува между двете сили и несъстоятелността на посочваните заплахи от Иран, които провокират във военните кръгове на Русия опасенията за насочването на ПРО срещу собствения им ядрен потенциал.

X. Битката за Евразия

     Подробните занимания с пререканията между възвърналата своята голяма роля в МО Русия и до скоро ревниво пазещите доминантното си място в глобалния ред Съединени американски щати, ни задължават да се запитаме какво в действителност се крие зад тяхната неотстъпчивост и изостреност? По-задълбоченият анализ на предлаганата ситуация и презумпцията, че тезата за иранската заплаха е несъстоятелна, поне в близките 10-15 години (според експертите в тази            област), прокарват мисълта, че зад защитата на съюзниците си от иранската ядрена програма, Америка преследва далеч по-тайнствени интереси. Това предположение ни предпоставя да се обърнем за помощ и информация към геополитическите анализи с мисълта, че отговорът на въпросите ни за скритите дълготрайни стратегически планове на САЩ се спотайва именно там.         С разширяването на диапазона на темата е необходимо да се приложи и една концептуална легенда, въз основа на чиито тези ще върви алгоритъма на представените геополитически построения.

     Доктрината на Макиндер – Халфорд Макиндер е британски географ, историк и политик, рационализатор на британската външна политика от края на 19 и началото на 20 век, във връзка с новите световни реалности, и автор на концепцията за „ядрото на земята“, изведена в труда му „Географската ос на историята“ от 1904г. В геополитиката се твърди, че именно географията определя влиянието, а военната, икономическата и политическата сила са просто различни елементи на една и съща система. Съгласно това твърдение, Макиндер дава преимущество на значението на размера и разположението, които една държава заема върху земната повърхност, пред военноморската `и мощ – т.нар. таласокрация. Хартлендът (ядрото на земята) за Макиндер е централната част на Евразия и около този труднодостъпен, заради наличието на редица естествени прегради (Сибир, Хималаите, Тибет), епицентър на световната геополитика, са разположени в една дъга териториите на континенталното крайбрежие (т.нар. Римленд) – Западна Европа, Южна Азия, Близкият и Далечният изток, а във втора, периферна дъга –  Америка, Африка и Океания. Всички големи геополитически събития се развиват около „ядрото” на планетата – т.е. Евразия.  Евразия е оста на планетата, трудно достижима за морските държави, а Русия е ядрото на Евразия, която Макиндер определя като империя, заемаща в света „същата централна позиция, каквато в Европа заема Германия. Неговата доктрина е формулирана най-точно в максимата:

„Който владее Източна Европа, управлява ядрото на Земята. Който владее ядрото на Земята, управлява световният остров (Евразия). Който владее световният остров, управлява света.“  

 В статията си за списание Геополитика[25], френският учен Аймерик Чопрад пояснява, че според тази визия за света, световните морски държави (таласокрациите) се стремят да попречат на постигането на континентално единство в Евразия. За целта те се опитват да поддържат враждебността и разделението по линията Изток – Запад между основните свръхдържави, способни да формират подобни алианси (т.е. между Русия и Германия, Германия и Франция и Русия и Китай), и да контролират крайбрежието на суперконтинента (т.е. Римленда). Тази англосаксонска „матрица”, която се възприема както от Британската империя през ХІХ и началото на ХХ век, така и от американската таласокрация през ХХ-ти век, е необходимо условие за да разберем и днешните геополитически реалности.

     Основна цел на Америка след приключването на Студената война е да продължи своята политика на „мондиализъм“, начертана след края на Втората свтовна война и заменена поради сблъсъка със СССР с идеята за „атлантизма“. Нейни средства са „месианизма“ и борбата срещу тероризма с провеждането на т.нар. „хуманитарни операции“. Последна фаза и финал на мондиализма на САЩ е създаването на световно правителство, според думите на френския геополитик. След краха на Съветския съюз американците осъзнават, че в Евразия е останала само една държава, способна (благодарение на демографския и икономическия си потенциал) да отправи предизвикателство към САЩ. И така американските стратези концентрират усилията си върху сдържането на тази сила и нейния потенциал за господство.

     Китай е голямата цел, защото е единствената държава способна да изпревари Америка по отношение на материалната мощ, в рамките на следващите двайсет години. Русия пък е задължителното условие за преодоляване, защото стратегическата и ориентация може да окаже решаващо влияние за това, какъв ще е светът през следващите десетилетия: еднополюсен или многополюсен (за неблагоприятните за САЩ насоки на тази ориентация добър пример е организацията ШОС, в която от 2001г. си партнират Русия и Китай).

     Сблъсквайки се с поредното предизвикателство, американците разгръщат новата си глобална стратегия в няколко основни направления срещу Русия и Китай: разширяване границите на военния блок НАТО до периферията на Русия и западните граници на Китай; обкръжаване на Китай с помощта на традиционните геополитически противници на тази държава (индийци, виетнамци, тайванци, японци);  ерозия на ядрения баланс между великите държави с помощта на такива инструменти като системите за противоракетна отбрана (ПРО); париране на руските планове за поставяне на Европа под контрол, чрез мрежата за пренос на енергийни суровини;

     Изводът на Чопрад е следния: Русия си остава ключовата държава в евразийската игра.           Нейната политика в още по-голяма степен, отколкото тази на Китай поставя прегради пред американската експанзия в  условия, при които реално започва да се налага многополюсния  модел на устройство на света.

XI. Другата страна на монетата или мнението на един американски геополитик

     В книгата „Следващите сто години: геополитическа прогноза за ХХІ век“, преразказана в сп. Геполитика[26], известният американски геополитик Джордж Фридмън предлага по-умерено и нюансирано обяснение на стремежите на САЩ за запазване на световното им господство и на действията им, инспирирани от непреодолимите геополитически реалии. Базирайки се на формулата за невидимата ръка в геополитиката, според която световните играчи следват рационална програма, предопределена от сложната комбинация  в системата на географията и нейните елементи (военната, икономическата и политическата сила), той представя следния модел: Потенциалните съперници на САЩ за световно господство са Китай, Русия и Европа, но…

     Китай е преклено слаб и е затънал в сериозна социална криза (реалистично звучи хипотезата за разпадането на Китай на няколко държави), Европа трудно би съумяла да се сплоти в единна икономическа и военна сила, раздирана от новите проявления на националната идея, а Русия, въпреки възраждането си с настъпването на новия век, е временна заплаха, защото  редица нейни вътрешни слабости (демографски трудности) ще излязат на преден план само след едно поколение.

     Така постоянна и основна цел на САЩ в дългосрочен план е да не допуснат появата на отделна сила, способна да доминира в Евразия и на Европейския полуостров. Благодарение на разпадането на Съветския съюз, ограничените възможности на Китай и липсата на единство в Европа, поне в настоящия момент, такава заплаха не съществува, според Фридмън.  Това дава възможност на САЩ да се ориентират към реализацията на второстепенната си цел – да блокират появата на какъвто и да било регионален лидер, способен, в дългосрочна перспектива, да еволюира в нещо по-опасно за тях. Ето къде е и мястото на Русия.

    САЩ правят всичко възможно за да попречат на възраждането на руското национално влияние, като паралелно с това укрепват отношенията си с такива „гранични” държави като Полша и Турция. В продължаващото съперничество между САЩ и Русия, Полша играе ролята на разделителна черта между Русия и Европа и географска база за защита на Западна Европа. Имайки предвид стратегическата необходимост на САЩ да блокират водещите държави от Евразия, както и търканията между Европа и Америка, американско-полските отношения придобиват първостепенно значение. Доказателство за това е стремежа на САЩ да разположи на полска територия ракети от системата си за ПРО. Истината, обаче, за президентът на Агенцията за стратегически анализи и прогнози „Стратфор” е, че основната цел на разполагането на ПРО не е противопоставянето на Иран, а утвърждаването статута на Полша като партньор на САЩ, както от американска, така и от руска гледна точка. Това впрочем обяснява и защо Вашингтон възнамерява да компенсира по подходящ начин отказа си да разположи елементи на ПРО на полска територия.

     Заключението което можем да изведем за нашата тема е, че Русия изпъква като едно от основните препятствия пред реализацията на глобалната стратегия на Вашингтон и САЩ ще започнат да я притискат за да държат Евразия слаба. Те възнамеряват да използват за натиск срещу Русия съюзниците си Полша, Турция и Япония (с които непрекъснато укрепват отношенията си), докато не я омаломощят.

XII. Пионка в играта на големите

     Като член на Северноатлантическия пакт от 2004г., Република България влиза във военно-стратегическите планове на САЩ с удобното си географско положение между Европа и Азия. Лоялността към американския съюзник е доказана с пролятата българска кръв в Афганистан и Ирак, а неудобните моменти, като подслушването на българския представител в Съвета за сигурност на ООН, са потулени в медийното пространство, считани за пречка пред лелеяната евроа-атлантическа интеграция. Схващанията на Буш – младши за т.нар. „стари и нови държави в Европа“ с преимуществено внимание към новите, отбелязват засилващата се преориентация на България  към САЩ. Настъпва и момент, при който в публичното пространство открито започва да се говори за САЩ като за новия „Голям брат“. В тази обстановка се стига до потвърдените слухове за разполагането на елементи на ПРО в България[27]. Провеждането на самостоятелна и качествена външна политика не е нещо чуждо за България, разбира се в регионален мащаб, но по волята на историческата съдба, през по-голямата част от модерното си съществуване определящ фактор за нас са били Великите сили.

     Подкрепата на правителството на ПП „ГЕРБ“ за противоракетния щит в Европа[28] и българското участие в него не тревожи особено много повечето българи, може би защото не е постигната медийна яснота по този проблем. Въпросите обаче, които си задават запознатите със случая, са дали американското влияние не застрашава българския суверенитет, какви опасности се крият зад планираното разполагане на елементите на ПРО, при положение, че Русия ги счита за заплаха за националната си сигурност и превърната ли е страната ни в марионетка в опасната игра на големите?

     Разкъсвана между Запада и Изтока, с глава обърната на Запад, но ръка протегната на Изток[29], България би трябвало да заеме уравновесяваща неутрална позиция, друг е въпроса дали това е възможно, при все повече нарастващия конфликт на интереси между САЩ и Русия в България (пример е натиска оказван от Русия върху България за АЕЦ Белене, за който информираха от Уикилийкс). Дали пък не е имало и натиск в друга посока, например за ПРО, можем само да гадаем, защото външнополитическите преговори от такъв порядък са конфиденциална тайна за простосмъртните.  Все пак геополитическите интереси осветляват нашите терзания. Те почти не се променят и от близо 200 години безпрекословно ни напомнят, че Балканския полуостровв е в сферата на влияние на Руската империя.

       „За сега България няма да приема елементи от Противоракетната отбрана на САЩ и НАТО, а ще участва само с финансов принос“, става ясно от последното изявление на българските политици[30], с което най-вероятно се цели да се успокои изнервения голям съсед и бивш голям брат от север.

                                                                          *      *      *

     ПРО на САЩ в Европа наистина бележи зората на едно ново противопоставяне между стари противници. Изострянето на отношенията с прекратяването на статуквото за ядрените оръжия,      с повторната поява на Русия в голямата политика, чрез укрепването на отношенията `и с Китай и държавите от съветската сфера на влияние, с опозицията срещу водещата роля на САЩ в МО, и с подчиняването на ООН и разширяването на границите и правомощията на НАТО, най-вероятно предвещават повторен сблъсък между двата гиганта. Америка затяга новия санитарен кордон около Русия, използвайки ислямистката заплаха за оправдание. Въпреки че е спечелила битката от `45 до `89 година, тя още не е спечелила геополитическата война, която може да се проточи с векове напред.

     В борбата за надмощие между тези две империи се включват Китайската империя и новите Велики сили: Индия, Мексико, Бразилия, Турция, Индонезия, Япония, Египет и др. за да установят мултиполярен модел в МО, чрез поредния епизод на империализма. Истинско предизвикателство и удоволствие за геополитиците и футуристите е да предричат апокалиптичните сценарии, които могат да възникнат между тези сили при бъдещето преразпределение на световните блага. В свят на конфликти, болести, ядрено оръжия, разделение между бедни и богати и нестихващо страдание, не е учудващо, че кулминацията в прогнозите им е новата световна война, която трябва да пречисти планетата.

     Очакванията ни за това развитие не бива да бъдат фаворизирани. В условията на геоинформационния век, глобалния свят и всесилния капитал, по-скоро е възможно разпадането на класическия вид държава и превземането на нейните функции от свободния пазар. Установяването на империята на планетарния глобализиран пазар е в ход отдавна и според френския общественик, финансист и политик Жак Атали, след  като САЩ и Лос Анджелис загубят ролята си на пазарен център, ще се възцари „Хиперимперията на пазара“[31]. Сблъсъците за ресурси неизменно ще доведат останалите големи държави до хиперконфликт, след което най-накрая би трябвало да настъпи рационалната метаморфоза на икономическата система и трансформацията `и в по-хуманен облик, ако разбира се живота на Земята не бъде анихилиран в ядрената надпревара, за която предупреждават наплашените от американската ПРО руснаци.

Използвана литература

Георгиев.К., Системата за ПРО и новата „Голяма игра” в Черноморския регион. Геополитика, 2011г. < http://geopolitica.eu/actualno/1075-sistemata-za-pro-i-novata-golqma-igra-v-chernomorskiq-region >

Димитрв. Б., Западът и Русия, два възможни сценария. Геополитика, бр. 1 , 2006.

Досев. Н., Противоракетната отбрана на НАТО за Европа. В: сб., Ракетната заплаха и противоракетната заплаха в съвременния свят. Под ред. А. Андреев, Н. Ненов. Шумен. 2008.

Манова. С., Руската гледна точка спрямо амбициите на САЩ в сферата на противоракетната отбрана. Имос БГ < http://www.oocities.org/imosbg/Manova >

Марков. С., Европейската система за ПРО: със или без Русия. Геополитика, бр. 2, 2011. Стоянова. М., Следващите сто години – защо Америка ще доминира и през 21 век. Геополитика, бр. 1, 2010.

Мирчева, Х., Руската Федерация в динамичния свят на най-новото време. София. 2010.

Неделчев. Н., Договорът от 1972г. – Договор за ограничаване на средствата за противоракетна отбрана или за надпревара.  В: сб., Ракетната заплаха и противоракетната заплаха в съвременния свят. Под ред. А. Андреев, Н. Ненов. Шумен. 2008.

Ненов. Н., Ракетната заплаха и противоракетната заплаха в съвременния свят. В: сб., Ракетната заплаха и противоракетната заплаха в съвременния свят. Под ред. А. Андреев, Н. Ненов. Шумен. 2008.

Чопрад. А., Американската глобална стратегия и мястото на Русия. Геополитика, бр. 1, 2010.

 Бележки:

 [1] Мирчева, Х., Руската Федерация в динамичния свят на най-новото време. София. 2010. с.82

[2] Под „Велика зона“ световноизвестният лингвист и политически активист Ноам Чомски разбира глобален ред, изграден от САЩ и подчинен на техните икономически нужди и политически контрол.

[3] Според концепцията на американски политолози родена през 90-те години съществуват четири вида държави: същински държави – със стабилна демократична система, във втората влизат държави в преход, в третата — т. нар. проблемни държави и в четвъртата — провалени, неуспели държави. Основен критерии на това разпределение е степента на демократизация на политическите системи, т. е. преодоляване на вид диктатура и въвеждане на универсалните принципи на демокрацията, оценявана по американски критерии;

[4] Борис Димитров. Западът и Русия, два възможни сценария. <http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2006/464-zapadat-i-rusiya-dva-vazmozhni-stsenariya?start=2> 21. 06.2011г.

[5]С. Манова –  „Руската гледна точка спрямо амбициите на САЩ в сферата на противоракетната отбрана“ с. 2  < http://www.oocities.org/imosbg/Manova_1.pdf>

[6] С. Манова –  „Руската гледна точка спрямо амбициите на САЩ в сферата на противоракетната отбрана“, с. 3 – 4  < http://www.oocities.org/imosbg/Manova_1.pdf >

[7] Пак там, с. 5

[8]<  В Русия се създава нова ракета,. http://bulgarian.ruvr.ru/2010/12/16/37026979.html > 16.12.2010г. – В Русия се създава най-новата междуконтинентална балистична ракета, способна да преодолява всякакви системи за противоракетна отбрана;

[9] Из речта на президента Путин пред участниците в Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността „Глобални кризи — глобална отговорност“ (10 февруари 2007 г.). В тази реч Путин казва всичко наболяло в международната политика от гледна точка на Русия и преценките на руския елит.

[10] Стратегия за национална сигурност на РФ <http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html> 22.06.2011г.

[11] Тук могат да се направят асоциации с  възвръщането на  политиката на сдържане или на т.нар. „санитарен кордон“.

[12] Кратък преглед на набелязаните още през 2009г. наченки на преосмисляне на американските глобални ангажименти е направен тук, И. Станев, Непоносимата тежест на новия век, 28.05.2010 http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2010/05/28/907937_neponosimata_tejest_na_noviia_vek/ с обобщението на Стратегията за национална сигурност на САЩ от 2010г.

[13] < http://bulgarian.ruvr.ru/2009/07/06/4555721.htm l > 06.07.2009г.

[14] СТАРТ-2 – първият голям международен успех за Обама., 08.04.2010г                                                                                                    < http://www.dnevnik.bg/sviat/2010/04/08/884613_start-2_-_purviiat_goliam_mejdunaroden_uspeh_za_obama/ >

[15] Най- накрая добри новини < http://bulgarian.ruvr.ru/2009/09/18/4556632.html  > 18.09.2009г.

[16] Новият договор по СНО е подписан в Прага < http://bulgarian.ruvr.ru/2010/04/08/6162458.html > 08.04.2010г.

[17] САЩ и Полша се договориха за ракети край Варшава < http://bulgarian.ruvr.ru/2009/11/28/4557285.html  > 28.11.2009г.

[18] В България и Румъния разполагат ПРО < http://bulgarian.ruvr.ru/2009/12/15/3126408.html > 15.12.2009г.

[19]Дмитрий Медведев чака отговор на въпроса за противоракетната отбрана                                                                    < http://bulgarian.ruvr.ru/2011/01/24/41098963.html > 24.01.2011г.

[20] САЩ потвърждават разполагането на свои ракети в Полша                                                                                                                                < http://bulgarian.ruvr.ru/2011/03/03/46914881.html > 03.03.2011г.

[21] Вашингтон не държи на думата си < http://bulgarian.ruvr.ru/2011/05/05/49883081.html > 05.05.2011г.

[22]  Първата пресконференция на Дмитрий Медведев                                                                                                                     < http://bulgarian.ruvr.ru/2011/05/18/50450918.html > 18.05.2011г.

[23] Георгиев.К., Системата за ПРО и новата „Голяма игра” в Черноморския регион  20.06.2011г.                                                       < http://geopolitica.eu/actualno/1075-sistemata-za-pro-i-novata-golqma-igra-v-chernomorskiq-region>

[24] Марков. С., Европейската с-ма за ПРО със или без Русия < http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-2-2011/1061-evropeiskata-sistema-za-pro-sys-ili-bez-rusiq > 12.06.2011г.

[25] Чопрад. А., Американската глобална стратегия и мястото на Русия в нея < http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2010/72-amerikanskata-globalna-strategiya-i-myastoto-na-rusiya > 29.01.2010г.

[26]М. Стоянова., Следващите сто години. Защо Америка ще доминира и през 21 в.                                                                                              < http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2010/75-sledvashtite-sto-godini-zashto-amerika-shte-dominira-i-prez-xx-vek > 29.01.2010г.

[27] В България и Румъния ще се появят елементи на ПРО на НАТО <http://bulgarian.ruvr.ru/2009/12/15/3126408.html > 15.12.2009г.

[28] Споделени мисли: Европейска ПРО – с Русия, или без Русия?                                                                                               < http://bulgarian.ruvr.ru/2010/04/12/6304920.html > 12.04.2010г.

[29] Това е метафора за разликата в гледните точки на поколенията.

[30] България няма да разполага елементи на Европейската ПРО на своя територия                                                                  < http://bulgarian.ruvr.ru/2011/05/06/49946016.html > 06.05.2011г.

[31]  Атали.Ж., Кратка история на бъдещето. Рива, 2009г.